Głównej zawartości

Komunikat alertu

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń: 


1. PIENIĘŻNYCH:
 

Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Zasiłek celowy


2. NIEPIENIĘŻNYCH:

  praca socjalna,
  bilet kredytowany,
  składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  składki na ubezpieczenia społeczne,
  pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
  sprawienie pogrzebu,
  schronienie,
  posiłek,
  niezbędne ubranie,
  usługi opiekuńcze,
  specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,