Głównej zawartości

Komunikat alertu

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informuję, że od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można skontaktować się z nami telefonicznie oraz e-mailowo. Oferujemy pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i  świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

 

Prowadzimy także konsultacje dla specjalistów - osób, które w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie.

 

Zobacz ofertę pogotowia Niebieska Linia 

PRZEMOC FIZYCZNA – działania z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnienie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, duszenie.

PRZEMOC PSYCHICZNA – to działanie prowadzące do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystujące różnorodne mechanizmy psychologiczne, np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, ciągła krytyka, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb.

PRZEMOC SEKSUALNA – to zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, bez pytania o jej zgodę, jak również w sytuacji gdy obawia się odmówić sprawcy. Przymus polega na bezpośrednim użyciu siły fizycznej przez sprawcę, na groźbach użycia siły lub emocjonalnym szantażu.

PRZEMOC EKONOMICZNA – działanie mające na celu doprowadzić do całkowitego uzależnienia finansowego ofiary od sprawcy np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie ofierze podjęcie pracy, niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych rodziny.

ZANIEDBANIE – to zjawisko społeczne odnosi się w szczególności do relacji dziecko – rodzic. Będzie to ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych dziecka oraz brak zapewnienia właściwej uwagi i troski rodzicielskiej.

 

Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) wprowadzony został obowiązek tworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z w/w Ustawą Rada Miasta Przeworska przejęła Uchwałę Nr V/31/11 z dnia 27 stycznia 2011 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przeworsku.

W dniu 01 marca 2011 Burmistrz Miasta Przeworska Zarządzeniem Nr 27/2011 powołał Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy z terenu Miasta Przeworska.

 

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku - mgr Franciszek Kantor, 

Zastępcą  jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku – mgr Anna Darecka.

 

Instytucje które mogą pomóc:

PROKURATURA – PROKURATOR

MOPS – PRACOWNIK SOCJALNY – DYREKTOR

POLICJA – DZIELNICOWY – OFICER DYŻURNY

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE – PRACOWNIK SOCJALNY – DYREKTOR

SZKOŁA – WYCHOWAWCA – PEDAGOG – DYREKTOR

SŁUŻBA ZDROWIA – LEKARZ RODZINNY – ODZIAŁ RATUNKOWY – KIEROWNIK PORADNI UZALEŻNIEŃ

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH – CZŁONEK – PRZEWODNICZĄCY

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA – PSYCHOLOG DYREKTOR

STRAŻ MIEJSKA – STRAŻNIK – KOMENDANT

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – CZŁONEK – PRZEWODNICZĄCY

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY – OSOBA DYŻURUJĄCA

 

L.p.

Zagadnienie

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Pedagogizacja rodzin  – wykłady o przemocy i  placówkach udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie  , kierowane  do uczniów szkół lokalnych (na  lekcjach wychowawczych) , ich rodziców (na wywiadówkach),


2 razy w roku

Dyrektorzy szkół i
wychowawcy klas 

2.

Informacja o działających placówkach pomocowych – strony internetowe UM, MOPS,KPP, szkół podstawowych , gimnazjalnych i średnich, gazeta samorządowa .


Cały rok

Dyrektorzy placówek, Przewodniczący Zespołu 

3.

Dystrybucja ulotek edukacyjno-informacyjnych  


Cały rok


Przewodniczący Zespołu 

4.

„Różne oblicza przemocy w twórczości  artystycznej dzieci i młodzieży”.


Cyklicznie

Dyrektorzy szkół podstawowych i wychowawcy klas


5.

Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego ,, Pomost między dzieciństwem a dorosłością” w ramach , którego znajduje się dział  na temat przemocy i agresji.
Współpraca z policją – zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy policji w klasach pierwszych : Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, Kodeks Karny, Kodeks Wykroczeń.


Cały rok

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 
w Przeworsku, pedagodzy szkolni, wychowawcy klas

6.

Realizacja programu ,, Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń- razem przeciwko przemocy”.  Zawiera on elementy profilaktyki uzależnień i agresji, obejmuje treści z zakresu uczestnictwa w grupie , postrzegania siebie i rozumienia swoich uczuć ,wyrażania złości ,rozwiązywania problemów, dbania o własne zdrowie.


Cały rok

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
 i Zawodowych 
w Przeworsku, pedagog szkolny, wychowawcy klas

7.

Prowadzenie terapii systemowych dla rodzin, terapii indywidualnej dla ofiar przemocy, diagnoza problemów emocjonalnych w przypadku tych rodzin; warsztaty ,, Szkoła dla rodziców i wychowawców” ;  zajęcia warsztatowe  w szkołach z rozwiązywania konfliktów grupowych oraz radzenia sobie z agresją .


Cały rok

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Przeworsku, psycholodzy

8.

Prowadzenie działań ze sprawcami przemocy – programy edukacyjno-korekcyjne

Cały rok

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

9.

Działalność edukacyjna w szkole; działalność profilaktyczno- społeczna.
Realizacja procedury zakładowej „ Zasady postępowania przy przyjęciu specyficznych grup pacjentów” – dotyczy to postępowania z ofiarami przemocy ( pobicia, gwałty, molestowanie, maltretowanie dzieci lub zaniedbanie).


Cały rok

 Przedstawiciele SP ZOZ 
w Przeworsku

10.

Ocena efektywności pracy grup roboczych z ofiarami i sprawcami przemocy  


Cały rok

Zespół Interdyscyplinarny

11.

Objęcie dzieci z rodzin z problemem przemocy opieką asystenta rodziny, pomoc w znalezieniu im miejsca gdzie będą mogły spędzać wolny czas, odrabiać lekcje i opłacenie tam posiłków dla nich; typowanie dzieci z rodzin dotkniętych przemocą do: bezpłatnego korzystania z pływalni otwartej w okresie wakacji oraz kolonii( jeśli MOPS będzie  dysponował kartami). Zakwalifikowanie dzieci z rodzin dotkniętych przemocą do udziału w Programie „ Mikołaj przychodzi do każdego”.


Cały rok      Grudzień

 Dyrektor Miejskiego    
 Ośrodka Pomocy 
 Społecznej w Przeworsku       

12

Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej przemocy   
 i procedury Niebieskiej Karty

 

Wychowawcy klas ,dyrektorzy szkół - podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ,

13

 Prowadzenie pracy profilaktycznej wobec podopiecznych, rozpowszechnianie form udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą.Cały rok

Kuratorzy,
pracownicy socjalni, 
dzielnicowi KPP

14

Prowadzenie działalności wychowawczo-resocjalizacyjnej, diagnostycznej, profilaktycznej i kontrolnej w okresie wykonywania orzeczeń sądu wobec osób stosujących przemoc oraz doświadczających przemocy- podejmowanie działań prawnych wobec w/w osób


Cały  rok


Kuratorzy

15

Grupy samopomocowe dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych ,Klub Abstynenta Bratek.


Cały rok

Klub Abstynenta „Bratek”,
Grupa AA ,,Bratek”
Grupa AA,, Do przodu”
Grupa AL-ANON

 

Do pobrania: MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2022 (DOC, 503 KB)

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

DYŻURY SPECJALISTÓW
DZIEŃ TYGODNIASPECJALISTAIMIĘ I NAZWISKOGODZINY
PONIEDZIAŁEK PSYCHOLOG lub
PEDAGOG 
MARIA KORZYSTKA lub
DOROTA WALAS
15:30-16:30
WTOREK

PEDAGOG, SEKRETARZ MKRPA lub
KURATOR SĄDOWY

MARTA ŚLIWA lub
IWONA GODLEWSKA
15:30-16:30
ŚRODA PRAWNIK lub
POLICJANT
ROBERT DYBAŚ lub
POLICJANT
15:30-16:30
CZWARTEK SOCJOLOG, DYREKTOR MOPS lub
PEDAGOG
ANNA DARECKA lub
KRYSTYNA PIWODA
15:30-16:30


Szczegółowe dyżury STYCZEŃ - MARZEC

Informujemy, że od dnia 01.09.2009 r. działa bezpłatny telefon informacyjny dla osób uwikłanych w problem przemocy domowej o numerze 

987


Jest to numer bezpłatny dla osób dzwoniących z aparatów stacjonarnych oraz automatów/budek telefonicznych. Działa całodobowo, przez cały rok kalendarzowy. Osoby dzwoniące zostaną poinformowane o adresach i telefonach instytucji udzielających pomocy oraz o możliwych do uzyskania formach pomocy, w tym: hotelowej, psychologicznej, socjalnej, prawnej oraz o instytucjach i organizacjach pracujących ze sprawcami przemocy domowej. 

Poradnia Telefoniczna 116 123 jest bezpłatną Poradnią Telefoniczną, w której można uzyskać profesjonalną pomoc psychologiczną.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 1400 do 2200 pod numerem telefonu 116 123 dyżurować będą specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, udzielając wsparcia i pomocy psychologicznej osobom potrzebującym.

116 123 – zadzwoń, zaufaj

 

Połączenia są bezpłatne – niezależnie od tego, z jakiej sieci się łączysz. Możesz się dodzwonić z każdego miejsca w Polsce, zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego. Czas rozmowy jest nieograniczony. Dzwoniąc masz prawo do zachowania całkowitej anonimowości

Stowarzyszenie informuje, że od września rozpoczęła swoją działalność Podkarpacka Klinika dla Ofiar Różnych Przestępstw. Pomagamy ofiarom przemocy seksualnej, domowej, osobom narażonym na mobbing, dyskryminację oraz innym pokrzywdzonym z całego Podkarpacia. Udzielamy pomocy już na etapie wstępnej diagnozy i w ustaleniu jakie wydarzenie miało miejsce? Interwencyjnie zapewniamy także bezpieczne schronienie. 

Osoby pokrzywdzone mogą liczyć na pomoc specjalistów z zakresu prawa i psychologii a także w krytycznych sytuacjach mogą uzyskać dla siebie i swoich dzieci schronienie, w pobliżu swojego miejsca pracy. 

Formy pomocy:- pomoc prawna – np. zastępstwo procesowe, pomoc w składaniu wniosków o nakaz opuszczenia domu dla sprawcy, zakaz zbliżania się i inne
- pomoc psychologiczna – terapia indywidualna i grupowa
- grupy wsparcia
- edukacja dla rodziców
- pomoc w kontaktach z policją, prokuraturą, służbą zdrowia
- pomoc socjalna – zakwaterowanie z wyżywieniem, także dla dzieci


Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje i służby pomagające pokrzywdzonym – policję, prokuraturę, sądy, służbę zdrowia, a osoby pokrzywdzone do korzystania z pomocy fachowców. 

Pomoc świadczona jest bezpłatnie! 

Podkarpacka Klinika dla Ofiar Różnych Przestępstw
35- 061 Rzeszów
ul. Leszczyńskiego 3
tel./fax 17 8581033, 605289682
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.nowyhoryzont.eu


Adres do korespondencji 

Stowarzyszenie NOWY HORYZONT 
35-328 Rzeszów 
Ul. Paderewskiego 1d/6
Tel. 668 667 554
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.nowyhoryzont.eu

 

 

Plakat: Podkarpacka Klinika dla Ofiar Różnych Przestępstw (DOC, 226 KB)