Głównej zawartości

Komunikat alertu

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informuję, że od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można skontaktować się z nami telefonicznie oraz e-mailowo. Oferujemy pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i  świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

 

Prowadzimy także konsultacje dla specjalistów - osób, które w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie.

 

Zobacz ofertę pogotowia Niebieska Linia 

PRZEMOC FIZYCZNA – działania z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnienie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, duszenie.

PRZEMOC PSYCHICZNA – to działanie prowadzące do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystujące różnorodne mechanizmy psychologiczne, np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, ciągła krytyka, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb.

PRZEMOC SEKSUALNA – to zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, bez pytania o jej zgodę, jak również w sytuacji gdy obawia się odmówić sprawcy. Przymus polega na bezpośrednim użyciu siły fizycznej przez sprawcę, na groźbach użycia siły lub emocjonalnym szantażu.

PRZEMOC EKONOMICZNA – działanie mające na celu doprowadzić do całkowitego uzależnienia finansowego ofiary od sprawcy np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie ofierze podjęcie pracy, niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych rodziny.

ZANIEDBANIE – to zjawisko społeczne odnosi się w szczególności do relacji dziecko – rodzic. Będzie to ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych dziecka oraz brak zapewnienia właściwej uwagi i troski rodzicielskiej.

 

Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) wprowadzony został obowiązek tworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z w/w Ustawą Rada Miasta Przeworska przejęła Uchwałę Nr V/31/11 z dnia 27 stycznia 2011 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przeworsku.

W dniu 01 marca 2011 Burmistrz Miasta Przeworska Zarządzeniem Nr 27/2011 powołał Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy z terenu Miasta Przeworska ( Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Miasta Przeworska  z dnia 3 lutego 2017r. określa aktualny skład Zespołu)

 

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest Anna Darecka - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej W Przeworsku

Zastępcą  jest  – Andrzej Stęc- Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku

 

Instytucje które mogą pomóc:

PROKURATURA – PROKURATOR

MOPS – PRACOWNIK SOCJALNY – DYREKTOR

POLICJA – DZIELNICOWY – OFICER DYŻURNY

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE – PRACOWNIK SOCJALNY – DYREKTOR

SZKOŁA – WYCHOWAWCA – PEDAGOG – DYREKTOR

SŁUŻBA ZDROWIA – LEKARZ RODZINNY – ODZIAŁ RATUNKOWY – KIEROWNIK PORADNI UZALEŻNIEŃ

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH – CZŁONEK – PRZEWODNICZĄCY

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA – PSYCHOLOG DYREKTOR

STRAŻ MIEJSKA – STRAŻNIK – KOMENDANT

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – CZŁONEK – PRZEWODNICZĄCY

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY – OSOBA DYŻURUJĄCA

Do pobrania: MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2022 (DOC, 503 KB)

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

L.p.

Zagadnienie

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Pedagogizacja rodzin  – wykłady o przemocy i  placówkach udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, uwrażliwienie pod katem przemocy wobec osób starszych- kierowane  do uczniów szkół lokalnych (na  lekcjach wychowawczych), ich rodziców (na wywiadówkach), dyskusje na lekcjach   WDWR


2 razy w roku

dyrektorzy szkół i
wychowawcy klas

 

2.

Informacja o działających placówkach pomocowych – strony internetowe UM, MOPS,KPP, szkół podstawowych , gimnazjalnych i średnich,


Cały rok

dyrektorzy placówek, przewodniczący Zespołu

 

3.

Rozpowszechnianie ulotek edukacyjno-informacyjnych  dotyczących  przemocy i procedury niebieskiej karty

 


Cały rok


członkowie Zespołu

 

4.

Działania profilaktyczne w ramach programu ,, Bezpieczny senior”

Cały rok

KPP Przeworsk

5.

Realizacja programu z zakresu przeciwdziałania  przemocy           w rodzinie ,, Żyrafa” w  kl. IV – V;
- spotkania dla Rady Pedagogicznej – szkolenie cz. I  pt.
,, Procedura Niebieskiej Karty.
Realizacja programu autorskiego pedagogów szkolnych
 „ Zainwestuj w siebie” w kl. 4-6 ( wybrany zespół klasowy).
W ramach programu realizowany jest Międzyszkolny Turniej Sportowy.
W ramach gzw  zajęć edukacyjnych  realizacja tematyki zawartej w Szkolnym  Programie  Wychowawczym ( pod kątem eliminowania zachowań agresywnych i zachowań niekulturalnych).

Cały rok


Szkoła Podstawowa Nr 1
w Przeworsku

6.

Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego ,, Pomost między dzieciństwem a dorosłością” w ramach , którego znajduje się dział  na temat przemocy i agresji.
Współpraca z policją – zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy policji: Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, Kodeks Karny, Kodeks Wykroczeń.


Cały rok

Gimnazjum Nr 1
w Przeworsku  
dyrektor, pedagodzy szkolni, wychowawcy klas

7.

Udział w Kampanii I-19 dni przeciwko przemocy

1-19 listopad

 Członkowie Zespołu interdyscyplinarnego

8.

Prowadzenie terapii systemowych dla rodzin, terapii indywidualnej dla ofiar przemocy, diagnoza problemów emocjonalnych w przypadku tych rodzin; warsztaty ,, Szkoła dla rodziców i wychowawców” ;  zajęcia warsztatowe  w szkołach
z rozwiązywania konfliktów grupowych oraz radzenia sobie
z agresją , konsultacje i poradnictwo dla rodziców służące  wzmocnieniu ich kompetencji wychowawczych


Cały rok

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  w Przeworsku, dyrektor psycholodzy

 

 

 

9.

Prowadzenie działań ze sprawcami przemocy – programy edukacyjno-korekcyjne

Cały rok

dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

10.

Działalność edukacyjna w szkole; działalność profilaktyczno- społeczna.
Realizacja procedury zakładowej „ Zasady postępowania przy przyjęciu specyficznych grup pacjentów” – dotyczy to postępowania z ofiarami przemocy ( pobicia, gwałty, molestowanie, maltretowanie dzieci lub zaniedbanie).


Cały rok

 

przedstawiciele SP ZOZ
w Przeworsku

 

 

 

 

11.

Ocena skuteczności pracy grup roboczych z ofiarami i sprawcami przemocy , analiza powracających w skali roku NK


Cały rok

Zespół Interdyscyplinarny

12.

Objęcie  rodzin z problemem przemocy  oraz niewydolnych wychowawczo pomocą asystenta rodziny, pomoc dzieciom
z rodzin dotkniętych przemocą domową w znalezieniu miejsca do nauki  i spędzania czasu wolnego , udzielenie pomocy rzeczowej    i finansowej zgodnie  z ustawą o pomocy społecznej ; praca socjalne z osobami uwikłanymi w przemoc,  typowanie dzieci do bezpłatnego korzystania z pływalni otwartej w okresie wakacji oraz kolonii   ( jeśli MOPS będzie  dysponował kartami).
Konsultacje w tej sprawie z pedagogami szkolnymi.

Półkolonie i zimowiska – współpraca z pedagogami szkolnymi celem wspólnego typowania dzieci

 

Zakwalifikowanie dzieci z rodzin dotkniętych przemocą do udziału w Programie „ Mikołaj przychodzi do każdego”.


Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grudzień

 dyrektor Miejskiego    
 Ośrodka Pomocy
 Społecznej w Przeworsku

 

 

 

 

 

 

MOPS pracownicy socjalni ,  pedagodzy szkolni 

 

13.

Rozpoznanie i analiza czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną pomoc  osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Marzec

Zespół Interdyscyplinarny

 

 

14.

 Prowadzenie pracy profilaktycznej wobec podopiecznych, rozpowszechnianie form udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą;


Cały rok

kuratorzy,
pracownicy socjalni,
dzielnicowi KPP

 

15.

Prowadzenie działalności wychowawczo-resocjalizacyjnej, diagnostycznej, profilaktycznej i kontrolnej w okresie wykonywania orzeczeń sądu wobec osób stosujących przemoc oraz doświadczających przemocy- podejmowanie działań prawnych wobec w/w osób


Cały  rok


kuratorzy

16.

Współpraca, prowadzenie działalności statutowej


Cały rok

Przewodniczący Stowarzyszenia Diabetyków

17.

Zorganizowanie konferencji z rodzicami na temat przemocy
w rodzinie

Marzec,
Wrzesień

Gimnazjum Nr 1
dyrektor i pedagodzy szkolni

18.

 Działania naprawcze – kontynuacja zatrudnienia osoby do pracy z ofiarami przemocy

Wg potrzeb

Zespół Interdyscyplinarny19.

Przygotowanie akademii szkolnych  w ramach II Kampanii -dni przeciwko przemocy wobec osób  starszych

25 listopad –

10 grudzień

Szkoła Podst. Nr 1
Szkoła Podst. Nr 2
Gimnazjum Nr 1

20.

W ramach Kampanii II - konferencja na temat zachowań suicydalnych

25 listopad –

10 grudzień

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna

 

21.

W ramach Kampanii II- spotkania w szkołach ,, Wnuki dla dziadków”

25 listopad–
10  grudzień

Szkoła Podst. Nr 1
Szkoła Podst. Nr 2

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny D.S. Uzależnień i Ofiar Przemocy w Rodzinie 37-200 Przeworsk ul. Krakowska 6 Bezpłatnej Pomocy Udzielają:

DYŻURY SPECJALISTÓW
DZIEŃ TYGODNIASPECJALISTAIMIĘ I NAZWISKOGODZINY
PONIEDZIAŁEK PSYCHOLOG SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ MARIA KORZYSTKA  15:30-16:30
WTOREK

PEDAGOG, SEKRETARZ MKRPA LUB KURATOR SĄDOWY

MARTA ŚLIWA LUB IWONA GADLEWSKA 15:30-16:30
ŚRODA MEDIATOR SPECJALISTA PARPA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE AGNIESZKA PUCHALSKA 15:30-16:30
CZWARTEK PRAWNIK ROBERT DYBAŚ 15:30-16:30

 

Informujemy, że od dnia 01.09.2009 r. działa bezpłatny telefon informacyjny dla osób uwikłanych w problem przemocy domowej o numerze 

987


Jest to numer bezpłatny dla osób dzwoniących z aparatów stacjonarnych oraz automatów/budek telefonicznych. Działa całodobowo, przez cały rok kalendarzowy. Osoby dzwoniące zostaną poinformowane o adresach i telefonach instytucji udzielających pomocy oraz o możliwych do uzyskania formach pomocy, w tym: hotelowej, psychologicznej, socjalnej, prawnej oraz o instytucjach i organizacjach pracujących ze sprawcami przemocy domowej. 

Poradnia Telefoniczna 116 123 jest bezpłatną Poradnią Telefoniczną, w której można uzyskać profesjonalną pomoc psychologiczną.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 1400 do 2200 pod numerem telefonu 116 123 dyżurować będą specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, udzielając wsparcia i pomocy psychologicznej osobom potrzebującym.

116 123 – zadzwoń, zaufaj

 

Połączenia są bezpłatne – niezależnie od tego, z jakiej sieci się łączysz. Możesz się dodzwonić z każdego miejsca w Polsce, zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego. Czas rozmowy jest nieograniczony. Dzwoniąc masz prawo do zachowania całkowitej anonimowości

Stowarzyszenie informuje, że od września rozpoczęła swoją działalność Podkarpacka Klinika dla Ofiar Różnych Przestępstw. Pomagamy ofiarom przemocy seksualnej, domowej, osobom narażonym na mobbing, dyskryminację oraz innym pokrzywdzonym z całego Podkarpacia. Udzielamy pomocy już na etapie wstępnej diagnozy i w ustaleniu jakie wydarzenie miało miejsce? Interwencyjnie zapewniamy także bezpieczne schronienie. 

Osoby pokrzywdzone mogą liczyć na pomoc specjalistów z zakresu prawa i psychologii a także w krytycznych sytuacjach mogą uzyskać dla siebie i swoich dzieci schronienie, w pobliżu swojego miejsca pracy. 

Formy pomocy:- pomoc prawna – np. zastępstwo procesowe, pomoc w składaniu wniosków o nakaz opuszczenia domu dla sprawcy, zakaz zbliżania się i inne
- pomoc psychologiczna – terapia indywidualna i grupowa
- grupy wsparcia
- edukacja dla rodziców
- pomoc w kontaktach z policją, prokuraturą, służbą zdrowia
- pomoc socjalna – zakwaterowanie z wyżywieniem, także dla dzieci


Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje i służby pomagające pokrzywdzonym – policję, prokuraturę, sądy, służbę zdrowia, a osoby pokrzywdzone do korzystania z pomocy fachowców. 

Pomoc świadczona jest bezpłatnie! 

Podkarpacka Klinika dla Ofiar Różnych Przestępstw
35- 061 Rzeszów
ul. Leszczyńskiego 3
tel./fax 17 8581033, 605289682
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.nowyhoryzont.eu


Adres do korespondencji 

Stowarzyszenie NOWY HORYZONT 
35-328 Rzeszów 
Ul. Paderewskiego 1d/6
Tel. 668 667 554
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.nowyhoryzont.eu

 

 

Plakat: Podkarpacka Klinika dla Ofiar Różnych Przestępstw (DOC, 226 KB)