KOMUNIKAT ŚWIADCZENIA RODZINNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że w sierpniu 2018r. przyjmowanie stron w sprawach dot. świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia Dobry Start (300+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie w: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. od 700 do 1500, natomiast w środę  w godz. od 700 do 1700, w budynku MOPS przy ul. Krakowskiej 30, na parterze w pok. nr 2 i 3.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego, świadczenia Dobry Start, świadczeń rodzinnych oraz  świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydawane będą od sierpnia 2018r.

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że będzie realizatorem rządowego programu „Dobry Start” dla ucznia.

„Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny z terenu miasta Przeworska – bez względu na dochód rodziny.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem roku szklonego dzieciom uczęszczającym do:

– szkoły podstawowej,

– dotychczasowych gimnazjum,

– szkoły ponadpodstawowej,

– dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych

(z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoły artystycznych, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szklono wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy), do ukończenia przez nie 20. roku życia.

Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenia do ukończenia 24. roku życia.

Kiedy świadczenie Dobry Start nie przysługuje ?

-świadczenie dobry start nie przysługuję na dziecko:

– uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówka” w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

Może to zrobić:

– rodzic,

– opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka,

– pełnoletnia osoba ucząca się w szkoły, (niepozostająca na utrzymaniu rodziców  w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym wyrokiem sądowym lub ugodą sądową alimentów z ich strony.)

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski mieszkańców miasta Przeworska o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku,  Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Krakowska 30, parter budynku, pokój nr.2

Wnioski będą przyjmowane już od 1 lipca  online – drogą elektroniczną,

od 1 sierpnia papierowo – drogą tradycyjną.

Ważne! Aby otrzymać świadczenie na rozpoczynający się rok szkolny 2018/2019 wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018r.

 Jak złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny Emp@tia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak:

– Alior Bank SA,

– Bank Millennium SA,

– Bank Pekao SA,

– Bank Pocztowy SA,

– Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze,

– Credit Agricole Bank Polska SA,

– Getin Noble Bank SA,

– ING Bank Śląski SA,

– mBank SA,

– Nest Bank S.A,

– PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo),

– SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.

Od 1 sierpnia wnioski w formie papierowej można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Przeworsku.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu rodziny świadczenie „Dobry Start” otrzymają do
30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach  ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia  nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego
i kompletnego wniosku.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wzór wniosku o świadczenie Dobry Start

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 30,
 • kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Sławomir Rejman, tel. 694 313 694, e-mail rejman@gmail.com,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 30 – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a pozostałym zakresie jest dobrowolne,

 

Niepodanie danych w zakresie wygnanym przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przeworsku
Anna Darecka

MKRPA

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Komisja wszczyna postępowanie z urzędu lub na wniosek.
Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, Komisja kieruje na badanie biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Komisja może zawiesić postępowanie w przypadku dobrowolnego poddania się leczeniu. W przeciwnym wypadku Komisja kieruje sprawę do Sądu Rejonowego z wnioskiem o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie odwykowym.

 

Do pobrania: MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2022 (DOC, 503 KB)

 

 

 

500 plus

Od początku nowego okresu świadczeniowego, który rozpoczął się 1 października 2017 roku, prawo rodziców samotnie wychowujących dzieci do świadczenia wychowawczego zostało uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica. Przypominamy, co samotni rodzice powinni zrobić, by otrzymać świadczenie z programu „Rodzina 500 plus”.

Uzależnienie prawa samotnych rodziców do świadczenia wychowawczego 500+ od ustalenia alimentów od drugiego rodzica wprowadził od nowego okresu świadczeniowego przyjęty przez parlament w lipcu ubiegłego roku tzw. pakiet zmian dla rodzin. Znowelizował on m.in. ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na mocy której wszedł w życie program „Rodzina 500 plus”.

Kogo to dotyczy?

Obowiązek ustalenia alimentów od drugiego rodzica dotyczy wszystkich samotnych rodziców starających się o 500+. Nie ma tu znaczenia, czy wnioskodawca ubiega się o świadczenie na pierwsze czy na drugie i kolejne dzieci.

 Sprawdzone rozwiązanie

 Takie rozwiązanie funkcjonuje już od 13 lat w odniesieniu do zasiłku rodzinnego. Tu również warunkiem otrzymania wsparcia jest ustalenie alimentów na dziecko od drugiego rodzica. Oznacza to, że rodzice samotnie wychowujący dzieci, którzy otrzymują obecnie zasiłki rodzinne, spełnią także warunek ustalenia alimentów wprowadzany przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego.

 Jaki załącznik do wniosku?

 Rodzic samotnie wychowujący dziecko powinien dołączyć do wniosku o świadczenie 500+ pochodzący od sądu lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

 Chodzi tu o:

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty,
 • odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty,
 • odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem bądź
 • umowę o alimenty w formie aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji, ale tylko wtedy, gdy sąd – po spełnieniu warunków przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego – nadał  takiej umowie klauzulę wykonalności.

Ważne!

Dopilnuj, aby tytuł wykonawczy został zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności. Zgodnie z art. 1082 Kodeksu postępowania cywilnego, tytułowi egzekucyjnemu, zasądzającemu alimenty, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Tytuł wykonawczy doręcza się wówczas wierzycielowi z urzędu.

Ważne! Postanowienie sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na wniosek rodzica ubiegającego się o alimenty jest wydawane przez sąd w krótkim czasie. Zajmuje to ok. miesiąca. 

Co się stanie, jeśli nie mam alimentów na dziecko?

Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy ustalający alimenty na dziecko od drugiego rodzica, gminny organ właściwy przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Pamiętaj! Możesz złożyć wniosek o świadczenie 500+, jeżeli nawet nie dysponujesz tytułem wykonawczym ustalającym alimenty. Gminny organ właściwy, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie wychowawcze, wyznaczy wówczas termin trzech miesiące na uzupełnienie wniosku.

W przypadku gdy wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

 Zawieszenie biegu 3-miesięcznego terminu

Bieg 3-miesięcznego terminu ulegnie zawieszeniu w razie niedostarczenia przez osobę samotnie wychowującą dziecko tytułu wykonawczego z uwagi na to, że sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty (takie rozstrzygnięcie sąd jest możliwe w przypadku wystąpienia przez osobę ubiegającą się o alimenty z wnioskiem do sądu o zabezpieczenia powództwa o alimenty). Bieg terminu ulegnie zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego.

Po dostarczeniu wymaganego tytułu wykonawczego świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, od którego drugi z rodziców został zobowiązany do zapłaty alimentów.

 Zasądzone alimenty

Orzeczenia sądu zasądzające alimenty – nawet nieprawomocne – z  mocy prawa podlegają wykonaniu. Zgodnie z art. 333 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, sąd z urzędu nadaje wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza alimenty – co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące.

Umowa przed notariuszem

W przypadku gdy alimenty zostaną ustalone w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego, akt notarialny jest tytułem wykonawczym (a więc spełnia warunek określony w art. 8 ust. 2 ustawy o  pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) tylko wówczas, gdy sąd nada takiej umowie klauzulę wykonalności. Jest to możliwe po ustaleniu przez sąd, że są spełnione warunki przewidziane w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczące nadawania takim umowom klauzul wykonalności. Kontrola sądowa, polegająca na nadawaniu przez sąd klauzul wykonalności, gwarantuje rzetelność w ustalaniu wysokości alimentów.

Co w razie odmowy nadania klauzuli wykonalności umowie zawartej w formie aktu notarialnego?

Często jednak – z uwagi na brak spełnionych odpowiednich warunków przewidzianych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego (chodzi np. o zaistnienie zwłoki  w płaceniu alimentów ustalonych w umowie zawartej w formie aktu notarialnego) – sąd  nie nada klauzuli wykonalności umowie zawartej w formie aktu notarialnego. W takiej sytuacji nie warto czekać na nadanie klauzuli wykonalności takiemu aktowi notarialnemu, gdyż niejednokrotnie zakończy się to odmową ze strony sądu. Spełnienie warunku ustalenia alimentów od drugiego rodzica umożliwi zawarcie ugody przez sądem lub mediatorem albo wystąpienie wniosku do sądu o zabezpieczenie powództwa o alimenty.

Nie musisz czekać na wyrok alimentacyjny

W celu potwierdzenia ustalenia alimentów od drugiego rodzica nie jest konieczne przedstawienie wyroku alimentacyjnego wydawanego przez sąd po zakończonym postępowaniu sądowym zainicjowanym pozwem o alimenty. W przypadku gdy sprawa o alimenty już się przed sądem toczy albo gdy termin rozprawy jest odległy, wystarczające jest przedstawienie odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty.

Zgodnie z art. 737 Kodeksu postępowania cywilnego, wniosek o zabezpieczenie powinien zostać rozpoznany przez sąd bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu.

W związku z tym jeśli osoba samotnie wychowująca dziecko ubiegająca się o świadczenia wychowawcze – np. z uwagi na niezakończone postępowanie sądowe o alimenty – nie posiada wyroku zasądzającego alimenty na dziecko, może złożyć wniosek do sądu o zabezpieczenie powództwa o alimenty. Uzyskane w ten sposób postanowienie sądu o zabezpieczeniu powództwa umożliwi otrzymanie świadczenia wychowawczego.

 Zwolnienie z kosztów sądowych

Co ważne, strona dochodząca alimentów jest z mocy ustawy zwolniona od obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Dotyczy to także opłaty od wniosku o zabezpieczenie powództwa o alimenty.

 Wyjątek od reguły

Wymóg ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców nie ma zastosowania do tych sytuacji, w których z przyczyn obiektywnych ustalenie alimentów byłoby niemożliwe. Będzie tak na przykład wtedy, gdy drugi z rodziców nie żyje lub gdy ojciec dziecka jest nieznany, a także wówczas, gdy powództwo o ustalenia świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka albo gdy dziecko – zgodnie z orzeczeniem sądu – jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców (rozwiedzionych, żyjących w separacji lub rozłączeniu), sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 Większe bezpieczeństwo

Samotny rodzic powinien zadbać o alimenty na dziecko od drugiego rodzica nie tylko ze względu na możliwość otrzymania świadczenia wychowawczego 500+ lub zasiłku rodzinnego. Posiadanie tytułu wykonawczego daje poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość sądowej egzekucji należności, jeśli rodzic nie wywiązuje się ze zobowiązań. Alimenty należy egzekwować, a tych, którzy uchylają się od ich płacenia, pociągać do odpowiedzialności. Trzeba bowiem pamiętać, że podstawowym obowiązkiem rodzica jest utrzymywanie dziecka.

 Jak i gdzie złożyć wniosek o 500+?

 Wniosek o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” można złożyć osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo przesłać go pocztą. Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru aż 4 kanały. Wśród nich: ministerialny portal Emp@tia, obywatel.gov.pl, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Zbiórka rzeczy

MIESZKAŃCU PRZEWORSKA NIE WYRZUCAJ UŻYWANYCH UBRAŃ, MEBLI, SPRZĘTU AGD I RTV!!!

Jeśli masz do oddania używane ubrania, które są w dobrym stanie i nadają się do przekazania osobom potrzebującym, przynieś je do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku, ul. Krakowska 30, pon – pt 07:00 – 15:00, tel. 16-648-72-16 Przyjmujemy także zgłoszenia mebli, sprzętu RTV i AGD. Pośredniczymy w przekazywaniu tych rzeczy osobom potrzebującym.

PILNIE POTRZEBNA WERSALKA, SOFA, FOTEL

Przemoc w rodzinie

Rodzaje przemocy

RZEMOC FIZYCZNA – działania z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnienie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, duszenie.
PRZEMOC PSYCHICZNA – to działanie prowadzące do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystujące różnorodne mechanizmy psychologiczne, np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, ciągła krytyka, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb.

PRZEMOC SEKSUALNA – to zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, bez pytania o jej zgodę, jak również w sytuacji gdy obawia się odmówić sprawcy. Przymus polega na bezpośrednim użyciu siły fizycznej przez sprawcę, na groźbach użycia siły lub emocjonalnym szantażu.

PRZEMOC EKONOMICZNA – działanie mające na celu doprowadzić do całkowitego uzależnienia finansowego ofiary od sprawcy np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie ofierze podjęcie pracy, niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych rodziny.

ZANIEDBANIE – to zjawisko społeczne odnosi się w szczególności do relacji dziecko – rodzic. Będzie to ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych dziecka oraz brak zapewnienia właściwej uwagi i troski rodzicielskiej.

Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) wprowadzony został obowiązek tworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z w/w Ustawą Rada Miasta Przeworska przejęła Uchwałę Nr V/31/11 z dnia 27 stycznia 2011 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przeworsku.

W dniu 01 marca 2011 Burmistrz Miasta Przeworska Zarządzeniem Nr 27/2011 powołał Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy z terenu Miasta Przeworska.

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku – mgr Franciszek Kantor,

Zastępcą jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku – mgr Anna Darecka.

Instytucje które mogą pomóc:
PROKURATURA – PROKURATOR

MOPS – PRACOWNIK SOCJALNY – DYREKTOR

POLICJA – DZIELNICOWY – OFICER DYŻURNY

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE – PRACOWNIK SOCJALNY – DYREKTOR

SZKOŁA – WYCHOWAWCA – PEDAGOG – DYREKTOR

SŁUŻBA ZDROWIA – LEKARZ RODZINNY – ODZIAŁ RATUNKOWY – KIEROWNIK PORADNI UZALEŻNIEŃ

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH – CZŁONEK – PRZEWODNICZĄCY

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA – PSYCHOLOG DYREKTOR

STRAŻ MIEJSKA – STRAŻNIK – KOMENDANT

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – CZŁONEK – PRZEWODNICZĄCY

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY – OSOBA DYŻURUJĄCA

 

 

Bezpłatny telefon informacyjny dla osób uwikłanych w problem przemocy domowej

Informujemy, że od dnia 01.09.2009 r. działa bezpłatny telefon informacyjny dla osób uwikłanych w problem przemocy domowej o numerze

987

Jest to numer bezpłatny dla osób dzwoniących z aparatów stacjonarnych oraz automatów/budek telefonicznych. Działa całodobowo, przez cały rok kalendarzowy. Osoby dzwoniące zostaną poinformowane o adresach i telefonach instytucji udzielających pomocy oraz o możliwych do uzyskania formach pomocy, w tym: hotelowej, psychologicznej, socjalnej, prawnej oraz o instytucjach i organizacjach pracujących ze sprawcami przemocy domowej.

 

Bezpłatna poradnia dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym

Poradnia Telefoniczna 116 123 jest bezpłatną Poradnią Telefoniczną, w której można uzyskać profesjonalną pomoc psychologiczną.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 1400 do 2200 pod numerem telefonu 116 123 dyżurować będą specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, udzielając wsparcia i pomocy psychologicznej osobom potrzebującym.

116 123 – zadzwoń, zaufaj

 

Połączenia są bezpłatne – niezależnie od tego, z jakiej sieci się łączysz. Możesz się dodzwonić z każdego miejsca w Polsce, zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego. Czas rozmowy jest nieograniczony. Dzwoniąc masz prawo do zachowania całkowitej anonimowości

 

Podkarpacka Klinika dla Ofiar Różnych Przestępstw Pomoc Pokrzywdzonym

Stowarzyszenie informuje, że od września rozpoczęła swoją działalność Podkarpacka Klinika dla Ofiar Różnych Przestępstw. Pomagamy ofiarom przemocy seksualnej, domowej, osobom narażonym na mobbing, dyskryminację oraz innym pokrzywdzonym z całego Podkarpacia. Udzielamy pomocy już na etapie wstępnej diagnozy i w ustaleniu jakie wydarzenie miało miejsce? Interwencyjnie zapewniamy także bezpieczne schronienie.

Osoby pokrzywdzone mogą liczyć na pomoc specjalistów z zakresu prawa i psychologii a także w krytycznych sytuacjach mogą uzyskać dla siebie i swoich dzieci schronienie, w pobliżu swojego miejsca pracy.

Formy pomocy:

– pomoc prawna – np. zastępstwo procesowe, pomoc w składaniu wniosków o nakaz opuszczenia domu dla sprawcy, zakaz zbliżania się i inne
– pomoc psychologiczna – terapia indywidualna i grupowa
– grupy wsparcia
– edukacja dla rodziców
– pomoc w kontaktach z policją, prokuraturą, służbą zdrowia
– pomoc socjalna – zakwaterowanie z wyżywieniem, także dla dzieci

Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje i służby pomagające pokrzywdzonym – policję, prokuraturę, sądy, służbę zdrowia, a osoby pokrzywdzone do korzystania z pomocy fachowców.

Pomoc świadczona jest bezpłatnie!

Podkarpacka Klinika dla Ofiar Różnych Przestępstw
35- 061 Rzeszów
ul. Leszczyńskiego 3
tel./fax 17 8581033, 605289682
e-mail: nowy-horyzont@wp.pl
www.nowyhoryzont.eu

Adres do korespondencji

Stowarzyszenie NOWY HORYZONT
35-328 Rzeszów
Ul. Paderewskiego 1d/6
Tel. 668 667 554
e-mail: nowy-horyzont@wp.pl
www.nowyhoryzont.eu

 

 

 

 

Al-Anon

ALKOHOLIZM w rodzinie to bardzo trudny i bolesny temat, który niejednokrotnie ukrywa się przed otoczeniem mimo tego, że zaburza on funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy i jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci.

Grupy Rodzinne Al-Anon to żony, mężowie, partnerzy, rodzice, dzieci i inni bliscy oraz przyjaciele alkoholików. Jedna spośród prawie 33 tysięcy grup na świecie znajduje się blisko – tu w Przeworsku. W naszym mieście grupa Al-Anon „Nadzieja” spotyka się w każdy czwartek o godz. 17.30 w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Krakowska 30). Członkowie są życzliwi, dobrze poinformowani, a wiadomości o problemach związanych z życiem u boku alkoholika mają „z pierwszej ręki”, ponieważ sami ich doświadczają. Oni także byli kiedyś osamotnieni, pełni goryczy i rozczarowań, ale w Al-Anon odkryli, że nie ma sytuacji zupełnie beznadziejnej i że jest możliwe znalezienie zadowolenia, a nawet szczęścia niezależnie od tego czy alkoholik nadal pije czy nie. Każda grupa Al-Anon ma tylko jeden cel: niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Realizuje to poprzez stosowanie swojego programu, który pomógł wielu z jej członków odzyskać równowagę i pogodę ducha. Członkowie Al-Anon dzielą się swoimi doświadczeniami, siłą i nadzieją i są przekonani, że alkoholizm jest chorobą, a zmiana ich nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia.

Gdyby nie Al-Anon nadal tkwiłabym w tzw. „sytuacji bez wyjścia”, byłabym rozgoryczona, pełna żalu do wszystkiego i wszystkich, i obwiniałabym siebie, dzieci i całą rodzinę, o to, że mój mąż pije. Teraz, po dwóch latach regularnych spotkań w Al-Anon, jestem innym człowiekiem. Jestem silna, wierzę w siebie i wiem, że nie ma takiego problemu, którego nie można rozwiązać. Na spotkaniach czuję się swobodnie ? mówię co mam w sercu i w duszy, ponieważ we wspólnocie obowiązuje zasada anonimowości. Wszystko co mówimy na spotkaniach zachowane jest w całkowitej dyskrecji. Al-Anon pomógł mi odzyskać równowagę i radość z życia, mimo tego, że mój mąż nadal pije – to wypowiedź jednej z członkiń przeworskiej grupy.

Grupy Rodzinne Al-Anon, których nazwa powstała z pierwszych sylab angielskich wyrazów Alcoholics Anonymous (czyli Anonimowi Alkoholicy) to wspólnota osób, które mają wśród rodziny lub przyjaciół kogoś chorującego na alkoholizm. Grupa ta nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją lub z jakąkolwiek instytucją. Nie bierze udziału w żadnych sporach. Przeworska wspólnota „Nadzieja” działa już kilkanaście lat i zaprasza na spotkania wszystkie osoby dotknięte problemem alkoholizmu. Szczegółowe informacje o Al-Anon można odnaleźć na stronie internetowej: www.al-anon.org.pl

ZAPROSZENIE:

„Jeżeli masz bliską osobę, której picie powoduje poważne problemy, będziesz serdecznie witany na naszych spotkaniach. Nie mamy powiązań z żadnym wyznaniem wiary, nie mamy żadnych zobowiązań prawnych, składek ani wpisowego. Dzielimy się wzajemnie naszym doświadczeniem, siłą i nadzieją. Twój postęp może się dokonać według twojego własnego sposobu i tobie właściwego tempa. My tylko zachęcamy, abyś wziął udział w naszej wspólnej sprawie.” Źródło: www.al-anon.org.pl

REGION PODKARPACIE

Przeworsk, grupa „Nadzieja”,
MOPS, ul. Krakowska 30, (budynek MOPS w parku, Klub Abstynenta „Bratek”) każdy czwartek – 17.30

Cały spis grup Al-Anon znajduje się na www.al-anon.org.pl

JEŚLI PICIE BLISKIEJ OSOBY PRZESZKADZA CI NORMALNIE ŻYĆ – ZADZWOŃ!

TELEFON DO AL-ANON REGIONU PODKARPACIE – 518 925 592

lub napisz do nas: region_podkarpacki@al -anon.org.pl

RADIO FARA I AL-ANON

Grupa Al-Anon „Serce” w Radiu Archidjecezjalnym „Fara” od lutego 2011r. prowadzi audycję o wspólnocie Al-Anon. Co drugi miesiąc, w każdy trzeci wtorek miesiąca o godz. 16:30 – 17:30. Każda audycja rozpoczyna się „Modlitwą o pogodę ducha”, odczytywana jest Preambuła następnie jest krótkie rozważanie na dany temat. Później osoby z Al-Anon dzielą się swoim osobistym doświadczeniem. Po audycji włączają się członkowie Al-Anon z grup całego Regionu Podkarpacie i dzielą się jak działa nasz program w ich życiu i jak to wpływa na lepszą jakość relacji z otoczeniem w którym żyją jak radzą sobie rozwiązując problemy w swoim życiu, bo łatwiej jest rozwiązywać problemy będąc we wspólnocie osób które mają ten sam problem co ja.

Radio „Fara” można odbierać na częstotliwościach 98,2 FM ; 104,5 FM lub prze Internet www.radiofara.pl
Audycje są w każdy trzeci wtorek miesiąca od godz. 16:30 – 17:30.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „programem” oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „rozporządzeniem”. Uchwała i rozporządzenie weszły w życie w dniu 16 czerwca 2014 r.

Program ten skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonego są na stronie internetowej MP i PS (link do katalogu poniżej)

Pobierz katalog (PDF, 264 KB)

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny
Rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 r.ż. gdy uczą się lub studiują oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Rodzicowi, małżonkowi rodzica, którzy jeśli nabyli uprawnienia wynikające z programu nie tracą ich pomimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu.
Rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka oraz osobom, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli nadal się uczą.
Kartę otrzyma każdy członek rodziny zamieszkały na terenie Miasta Przeworska, któremu na podstawie wniosku zostanie ona przyznana. Karta przyznawana jest bezpłatnie.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37-200 Przeworsk w pokoju nr 7. Druki wniosków można pobrać drogą elektroniczną ze strony

Druki wniosków lub w Ośrodku.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku
Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
w przypadku osób, które osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, należy złożyć wniosek o duplikat Karty. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 8,76 zł.

WAŻNE!. W przypadku osób, które ukończyły 18 lat Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej.

WOJEWÓDZKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Każda rodzina wielodzietna spełniająca warunki Karty Dużej Rodziny może także złożyć wniosek wydanie Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny w Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120, 35 – 078 Rzeszów. Wszelkie informacje oraz wniosek o wydanie karty dostępne są na stronie WKDR