ŚWIADCZENIA RODZINNE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że
przyjmowanie stron w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego(500+), świadczenia dobry start (300+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie:

Dzień tygodnia Godziny przyjmowania
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek Nieczynne
Środa 7:00 – 17:00
Czwartek Nieczynne
Piątek 7:00 – 15:00

 

 

KOMUNIKAT ŚWIADCZENIA RODZINNE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że
we wrześniu 2018 r. przyjmowanie stron w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego(500+), świadczenia dobry start (300+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie w: poniedziałki, czwartki, piątki w godz. od 700 do  1500, środy od godz. 700 do 1700  w budynku MOPS, przy ul. Krakowskiej 30, na parterze w pok. nr 2 i 3.

We wtorki z uwagi na przygotowywanie dokumentacji wypłaty świadczeń nie będzie przyjmowania wyżej wymienionych wniosków.

KOMUNIKAT ŚWIADCZENIA RODZINNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że w sierpniu 2018r. przyjmowanie stron w sprawach dot. świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia Dobry Start (300+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie w: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. od 700 do 1500, natomiast w środę  w godz. od 700 do 1700, w budynku MOPS przy ul. Krakowskiej 30, na parterze w pok. nr 2 i 3.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego, świadczenia Dobry Start, świadczeń rodzinnych oraz  świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydawane będą od sierpnia 2018r.

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że będzie realizatorem rządowego programu „Dobry Start” dla ucznia.

„Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny z terenu miasta Przeworska – bez względu na dochód rodziny.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem roku szklonego dzieciom uczęszczającym do:

– szkoły podstawowej,

– dotychczasowych gimnazjum,

– szkoły ponadpodstawowej,

– dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych

(z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoły artystycznych, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szklono wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy), do ukończenia przez nie 20. roku życia.

Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenia do ukończenia 24. roku życia.

Kiedy świadczenie Dobry Start nie przysługuje ?

-świadczenie dobry start nie przysługuję na dziecko:

– uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówka” w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

Może to zrobić:

– rodzic,

– opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka,

– pełnoletnia osoba ucząca się w szkoły, (niepozostająca na utrzymaniu rodziców  w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym wyrokiem sądowym lub ugodą sądową alimentów z ich strony.)

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski mieszkańców miasta Przeworska o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku,  Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Krakowska 30, parter budynku, pokój nr.2

Wnioski będą przyjmowane już od 1 lipca  online – drogą elektroniczną,

od 1 sierpnia papierowo – drogą tradycyjną.

Ważne! Aby otrzymać świadczenie na rozpoczynający się rok szkolny 2018/2019 wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018r.

 Jak złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny Emp@tia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak:

– Alior Bank SA,

– Bank Millennium SA,

– Bank Pekao SA,

– Bank Pocztowy SA,

– Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze,

– Credit Agricole Bank Polska SA,

– Getin Noble Bank SA,

– ING Bank Śląski SA,

– mBank SA,

– Nest Bank S.A,

– PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo),

– SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.

Od 1 sierpnia wnioski w formie papierowej można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Przeworsku.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu rodziny świadczenie „Dobry Start” otrzymają do
30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach  ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia  nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego
i kompletnego wniosku.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wzór wniosku o świadczenie Dobry Start

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 30,
  • kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Sławomir Rejman, tel. 694 313 694, e-mail rejman@gmail.com,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 30 – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  • posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a pozostałym zakresie jest dobrowolne,

 

Niepodanie danych w zakresie wygnanym przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przeworsku
Anna Darecka