KARTA DUŻEJ RODZINY – NOWE UPRAWNIENIA DLA DUŻYCH RODZIN OD 1 STYCZNIA 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. Wiek nie ma znaczenia.

W związku z tym zapraszamy wszystkie chętne osoby do składania wniosku, aby korzystać ze zniżek
w ramach Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Przeworsku pokój Nr 5 lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).

INFORMACJA

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że w dniu 24.12.2018 (Wigilia) Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przeworsku
Anna Darecka

Mikołaj Przychodzi do każdego

W dniu 6 grudnia br. zorganizowano spotkanie z Mikołajem podczas imprezy integracyjnej zorganizowanej w ramach programu Mikołaj przychodzi do każdego. Akcja prowadzona jest od 2005 r. i ma na celu integrację osób niepełnosprawnych z dziećmi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz młodzieży działającej na rzecz osób dotkniętych dysfunkcjami. Program jest skierowany do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku, podopiecznych ŚDS w Przeworsku, oraz niepełnosprawnych dzieci klas integracyjnych SP nr 2.

Akcji mikołajkowej towarzyszyła inna, pn. „Podziel się cukierkiem”, w której uczniowie przeworskich szkół zbierali słodycze dla swoich kolegów. Swój gromy udział
w całej akcji miało wiele osób. Zanim spotkaliśmy się tutaj z dzieciakami, mnóstwo ludzi było zaangażowanych w organizację. Przed spotkaniem 6 grudnia pracownicy ZUSu, oraz Przeworskich szkół zbierali zabawki, maskotki i cukierki, które leżały pod choinkami i każdy mógł wybrać coś dla siebie.

Przed spotkaniem z wyjątkowym gościem, który obdarował wszystkich prezentami, dzieci obejrzały bajkę w Miejski Ośrodku Kultury pt. „Kopciuszek”.

Za okazane serce w imieniu własnym, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku jak i uczestników zabawy składam serdeczne podziękowania

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przeworsku
Anna Darecka

 

FOTOGALERIA

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku, informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń i uroczystości publicznie otwartych, nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. – RODO) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzenia i uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

 

  Ogłoszenia o naborze

Nabór na  stanowisko terapeuty  do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi / dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku poszukuje terapeutów do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi /dla dzieci z rozpoznaniem autyzmu/ na terenie miasta Przeworska – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia  22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.).

Charakter umowy: umowa zlecenie

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

– kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,

– prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie,  także w formie asystowania, w codziennych czynnościach życiowych,

 1. Pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia,
 2. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j Dz.U. 2018r. poz. 1510 z późn.zm.).

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

Niezbędne wymagania:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

1)    szpitalu psychiatrycznym;

2)    jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)    placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)    ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)    zakładzie rehabilitacji;

6)    innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 1. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.
 3. Obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 2. Spostrzegawczość, podzielność uwagi.
 3. Zrównoważenie emocjonalne.
 4. Odporność na trudne sytuacje i stres.
 5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Dyspozycyjność, przygotowanie do pracy w terenie oraz posiadanie umiejętności dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV,
 2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie – potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy – potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 4. Oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – własnoręcznie podpisane.
 5. Oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – własnoręcznie podpisane.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji – własnoręcznie podpisane:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku  zawartych w dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza wymagany zakres w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego.”

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Przeworsku informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku (MOPS) reprezentowany przez Kierownika zwanego dalej: „Administratorem” z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 30. Kontakt do Administratora: tel. 16-648-72-16
 2. Dane są zbierane dla potrzeb obecnej rekrutacji.
 3. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy w art. 221 jest dobrowolne ale niezbędne by aplikować na ww. stanowisko.
 4. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i opiera się na Pani/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 221 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz przesłanka RODO z art. 6 ust. 1 lit. a – tj. wyrażona zgoda w przypadku podania szerszego zakresu danych od wymaganych w ww. przepisach.
 6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z rekrutacją.
 8. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne pracownika przyjętego odkłada się do akt osobowych i przechowuje zgodnie z obowiązującą kategorią archiwalną.
 9. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych innym odbiorcom.
 10. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 11. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – adres e-mail: slawek.rejman@gmail.com

 

Komplet dokumentów należy składać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną  na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku, 37- 200Przeworsk, ul. Krakowska 30, w godzinach 7.00 – 15.00,

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko terapeuty – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem”.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 16-648-72-16