Aktualności – Blog

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet, mężczyzn)

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet, mężczyzn)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku
zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet, mężczyzn).

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z miasta Przeworska

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z miasta Przeworska

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla 7 osób bezdomnych (2 kobiety, 5 mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miejska Przeworsk.

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym

logo ministerstwa sprawiedliwości

Informujemy, że od 8 lutego 2019 r. Stowarzyszenie „Nowa Kultura” w Jarosławiu nr KRS 0000296159, realizuje zadania ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości – „Funduszu Sprawiedliwości” w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym. Zakres, którym zajmować się będzie Stowarzyszenie określony został w §36 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Nasi specjaliści w ramach projektu będą:

-udostępniać bezpłatną pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu

-udzielać bezpłatnej pomocy prawnej w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów

– udostępniać bezpłatną psychoterapię, pomoc psychiatryczną lub psychologiczną

-wspierać dopłatami do kosztów ponoszonych przez osoby pokrzywdzone związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy

-wspierać dopłatami do kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych

-pokrywać koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi, lekarstwami, wyrobami medycznymi, przedmiotami ortopedycznymi itp.

-organizować i finansować szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe -udostępniać czasowe zakwaterowanie lub udzielać schronienia

-finansować okresowe dopłaty do bieżących zobowiązać czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny

-finansować koszty związane z dostosowaniem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem

-finansować przejazdy środkami komunikacji publicznej lub pokrywać koszty transportu związane z uzyskiwaniem świadczeń w ramach projektu
-udostępniać bezpłatną żywność lub bony żywnościowe

-pokrywać koszty związane z zakupem odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

-finansować koszty zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego

-finansować koszty zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego wraz z opiekunem

-finansować roboty budowlane

-finansować zakup urządzeń lub wyposażenia

-finansować zakup wartości niematerialnych i prawnych

-udostępniać pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej

-udostępniać pomoc tłumacza migowego lub tłumacza- przewodnika uprawnionym osobom głuchoniemym.

Zostały utworzone następujące punkty pomocy, gdzie mogą zgłaszać się osoby pokrzywdzone:

• Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz osobom im najbliższym w Przeworsku,
Plac Mickiewicza 3,
37 – 200 Przeworsk,
godziny otwarcia: wtorek 15:00 – 19:00,
e- mail pomoc.przeworsk@gmail.com,
tel. 607 259 997

• Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz osobom im najbliższym (ul. Ks. Piotra Skargi 7/1 lok. 33, 37-700 Przemyśl) godziny otwarcia: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00; wtorek 13:00 – 20:00; sobota 9:00 – 13:00, e – mail pomoc.przemysl@gmail.com, tel. 607 244 747

• Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz osobom im najbliższym w Jarosławiu godziny otwarcia: poniedziałek 15:00 – 19:00, e- mail pomoc.jaroslaw@gmail.com, tel. 607 244 740

• Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz osobom im najbliższym w Lubaczowie godziny otwarcia: Środa 15:30 – 19:30 e-mail pomoc.lubaczow@gmail.com tel.607 254 067

• Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz osobom im najbliższym w Orłach godziny otwarcia Czwartek 15:00 – 19:00 e- mail pomoc.orly@gmail.com, tel. 607 244 740 Oprócz punktów stacjonarnych działa całodobowa (7 dni w tygodniu) infolinia nr 166 52 52 52

PILNE!!!

POTRZEBNY WÓZEK DZIECIĘCY – SPACERÓWKA (dla 2 letniego chłopca)

OSOBY MOGĄCE POMÓC PROSZONE SĄ O KONTAKT Z
MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEWORSKU
UL. KRAKOWSKA 30, PON – PT 07:00 – 15:00,
tel. 16-648-72-16

Wsparcie rodziny i piecza zastępcza

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W MIEŚCIE PRZEWORSK NA LATA 2017 – 2019

ASYSTENT RODZINY

W dniu 28 kwietnia 2011 r. Sejm przyjął ustawę o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ma przede wszystkim na celu pomoc rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze oraz zmienić system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Ustawa wprowadza funkcję tzw. asystenta rodziny, który ma pomagać nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach.

Kim jest asystent rodziny?

Asystent rodziny to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę. Celem wsparcia jest osiągniecie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej tak, by w przyszłości potrafiła ona samodzielnie pokonywać trudności, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent to osoba towarzysząca, współobecna, służąca pomocą, będąca w pogotowiu. Motywuje do wprowadzania zmian w myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Głównym zadaniem asystenta jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.

Jak przydziela się asystenta rodziny?

Asystenta rodziny przydziela Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego na podstawie wywiadu środowiskowego i analizy sytuacji rodziny. Rodzinę do pracy z asystentem może zobowiązać Sąd Rodzinny na mocy postanowienia. Intensywna praca asystenta z rodziną jest realizowana również w przypadku czasowego umieszczenia przez Sąd dziecka poza rodziną. Uczestniczy on wówczas we wszystkich działaniach zmierzających do powrotu dziecka do rodziny.

Obszar współpracy asystenta z rodziną:

 • prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielnie informacji na temat pomocy świadczonej przez różne instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
 • udzielnie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w znalezieniu pracy zarobkowej, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
 • udzielnie pomocy rodzinom w nabywaniu lub podnoszeniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielnie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i podnoszeniu kompetencji opiekuńczych;
 • udzielnie wsparcia dzieciom;
 • podejmowanie działań profilaktycznych, a także interwencyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i rodzin w sytuacjach kryzysowych;
 • realizacja planu pracy z rodziną;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin.

Zasady współpracy rodziny z asystentem rodziny:

 • praca asystenta odbywa się w oparciu o zasadę dobrowolności;
 • podczas spotkań asystent rodziny oraz wszyscy członkowie rodziny objęci usługą dbają o zapewnienie właściwej atmosfery, klimatu współpracy, aktywnie uczestnicząc w dążeniu do realizacji założonych celów. Ponadto ważne jest, aby podczas spotkań przestrzegana była zasada wypowiadania się i zachowania się w sposób kulturalny, respektowania praw innych do wyrażania własnej opinii;
 • rodzina wspólnie z asystentem określa obszar wymagający zmiany, formułując cele do osiągania oraz plan pracy z rodziną;
 • plan pracy może być modyfikowany w razie takiej potrzeby, na wniosek rodziny bądź asystenta i wymaga akceptacji obu stron;
 • usługa świadczona jest w miejscu zamieszkania rodziny bądź we wskazanym miejscu przez rodzinę w zależności od jej potrzeb ( urząd, szkoła , świetlica środowiskowa, placówka służby zdrowia, itp.);
 • asystent wspólnie z rodziną na bieżąco ocenia postępy w realizacji celów ( raz na trzy miesiące );
 • po zakończeniu realizacji usług następuje ostateczna ocena współpracy i realizacji zamierzonych celów.

RODZINA WSPIERAJĄCA

Zgodnie z art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne. Uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami. Problemy opiekuńczo – wychowawcze mogą wynikać z braku odpowiednich wzorców w rodzinach, z których pochodzą rodzice dziecka. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą w rodzinie wspieranej takie pozytywne wzorce funkcjonowania rodziny można zaszczepić.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • nie ma problemów wychowawczych z własnymi dziećmi;
 • nie ma problemów z uzależnieniami;
 • ma stałe źródło utrzymania;
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej (ani nie miała ograniczonej);
 • wywiązywała się i wywiązuje z obowiązku alimentacyjnego (nie ma wyroków);
 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • członkowie rodziny nie mają zaburzeń lub choroby psychicznej.

Co zrobić, aby zostać rodziną wspierającą? Należy:

 • złożyć umotywowany wniosek na rodzinę wspierającą w MOPS;
 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu;
 • uzyskać pozytywną opinię kierownika ośrodka;
 • odbyć bezpłatne szkolenie na terenie MOPS;
 • podpisać umowę na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów zawiązanych z udzielaniem wsparcia.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem ogromnej satysfakcji dla osób, które zachcą poświęcać swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują.

KARTA DUŻEJ RODZINY – NOWE UPRAWNIENIA DLA DUŻYCH RODZIN OD 1 STYCZNIA 2019 r.

Link do pobrania wniosku o Kartę Dużej Rodziny

 

Od 1 stycznia 2019 r. z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. Wiek nie ma znaczenia.

W związku z tym zapraszamy wszystkie chętne osoby do składania wniosku, aby korzystać ze zniżek
w ramach Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Przeworsku pokój Nr 5 lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).