Aktualności – Blog

Szanowni Mieszkańcy Przeworska,

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku od dnia 29 marca 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r. jest nieczynny dla Interesantów.

Mieszkańcy mogą kontaktować się z pracownikami:

telefonicznie na numer: 16 648 72 16

faksem na numer: 16 648 87 50

drogą elektroniczną na adres e-mail: mops@przeworsk.um.gov.pl

za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /mopsprzeworsk/SkrytkaESP

Korespondencję można złożyć do opisanego pojemnika przed wejściem do budynku.

 

„Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

Projekt, który ma szansę zmienić sytuację osób  z niepełnosprawnościami

Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

Kto realizuje projekt?

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizuje:

  • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie – Lider
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
    • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
    • Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi – partnerzy

Co chcemy zrobić?

W projekcie chcemy zmienić system wsparcia osób z niepełnosprawności. Chcemy zwiększyć szanse na niezależne życie każdej osoby z niepełnosprawnością.

W ramach projektu przygotujemy propozycje zmian istniejących rozwiązań i zaproponujemy nowe instrumenty wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Na przykład zostaną wypracowane standardy działania warsztatów terapii zajęciowej oraz asystencji osobistej.

Od kwietnia 2021 r. będziemy pracować nad propozycją instrumentów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i potrzebnych zmian w systemie. Jesienią w całej Polsce przeprowadzimy konsultacje proponowanych rozwiązań. Potem będziemy przez prawie rok testować zaproponowane instrumenty w ramach pilotażu.  Na zakończenie projektu chcemy przygotować projekty aktów prawnych, które wdrożą proponowane rozwiązania.

 Co możesz zrobić?

Chcemy, by w projekcie mogły się wypowiedzieć przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. Dlatego organizujemy warsztaty, seminaria, wywiady grupowe (focusowe) i indywidualne. Konsultacje są dla nas bardzo ważne. Każdy może zostawić swoją opinię lub stanowisko na temat włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami na platformie konsultacyjnej.

Wejdź na stronę:   http://wlaczeniespoleczne.pl

i wypełnij ankietę lub zostaw swoją opinię w inny sposób (w postaci tekstu, pliku audio czy wideo). Na tej stronie znajdziesz też więcej informacji o projekcie i aktualnych działaniach.

Kto finansuje?

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Aktywni niepełnosprawni – informacje

Zakres działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta Przeworska . Do zadań tych należy w szczególności:

1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.
2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
4. Praca socjalna.
5. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
7. Prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych
8. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i okresowych w oparciu o ustawę o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
9. Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10. Należące do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
11. Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
12. Realizacja Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
13. Organizowanie i finansowanie prac społecznie użytecznych,
14. Prowadzenie obsługi technicznej Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
15. Prowadzenie obsługi techniczno-organizacyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego.
16. inne zadania wynikające z upoważnienia lub przepisów prawa (m.in. przyznawanie i wypłacania stypendiów szkolnych, przyznawania i wypłacania zasiłków dla opiekunów).

Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku  upoważniony jest Dyrektor i Zastępcy Dyrektora natomiast kierownicy działów upoważnieni są do wydawania decyzji w zakresie ich działania, tj. Kierownik Działu Dodatków Mieszkaniowych w sprawach dodatków mieszkaniowych i energetycznych, Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz w zakresie zasiłków dla opiekunów, Kierownik Działu Realizacji Pomocy Społecznej w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości miasta Przeworska.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustaw.

TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI KONSUMENCKIEJ Z GŁOSEM SENIORA

Dziś mamy 2. dzień Tygodnia Świadomości Konsumenckiej z Głos Seniora!
Oszuści często wysyłają fałszywe powiadomienia, podszywając się pod popularne sieci społecznościowe. Poruszają w nich temat nowych znajomych, ich aktywności, komentarzy czy polubień.  Bardzo trudno jest odróżnić takie wiadomości od oryginalnych. Jedyna różnica jest taka, że fałszywe powiadomienie posiada specjalny odnośnik. Jeśli ofiara w niego kliknie, zostaje przekierowana na kolejną stronę, gdzie musi podać swoje dane do logowania na portal społecznościowy. Następnie takie dane są wykorzystywane przez oszusta do własnych celów.
Wspierajmy, edukujmy, ostrzegajmy.
Dołącz do akcji Głos Seniora, pomóż seniorom, udostępnij ten post i ostrzegaj razem z nami!
Pomóż nam aktywizować, edukować i wspierać potrzebujących seniorów.
Dzięki Tobie możemy więcej!

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Program „Posiłek w szkole i w domu” to wieloletni program rządowy zaplanowany na lata 2019-2023. To m.in. wparcie dla dzieci, w tym również tych chodzących do szkoły, wychowujących się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku od 1 stycznia 2019 r. realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dni 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007).
Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Program przewiduje udzielenie pomocy w formie:

  1. posiłku (MOPS realizuje posiłek w formie obiadów w placówkach oświatowych dla dzieci oraz dla osób dorosłych i dzieci ),
  2. zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.
W przypadku:

– osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosi: 701 zł x 150%= 1051,5 zł
– osoby w rodzinie kryterium dochodowe wynosi : 528 zł x 150% = 792 zł

W roku 2021 na  realizację wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019- 2023 Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w wysokości 233 333 zł .

W ramach środków własnych  Gmina zobowiązała się do wydatkowania kwoty nie mniejszej niż 100 000 zł.

Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem tej formy wsparcia, proszone są o nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym MOPS.