„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że będzie realizatorem rządowego programu „Dobry Start” dla ucznia.

„Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny z terenu miasta Przeworska – bez względu na dochód rodziny.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem roku szklonego dzieciom uczęszczającym do:

– szkoły podstawowej,

– dotychczasowych gimnazjum,

– szkoły ponadpodstawowej,

– dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych

(z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoły artystycznych, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szklono wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy), do ukończenia przez nie 20. roku życia.

Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenia do ukończenia 24. roku życia.

Kiedy świadczenie Dobry Start nie przysługuje ?

-świadczenie dobry start nie przysługuję na dziecko:

– uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówka” w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

Może to zrobić:

– rodzic,

– opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka,

– pełnoletnia osoba ucząca się w szkoły, (niepozostająca na utrzymaniu rodziców  w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym wyrokiem sądowym lub ugodą sądową alimentów z ich strony.)

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski mieszkańców miasta Przeworska o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku,  Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Krakowska 30, parter budynku, pokój nr.2

Wnioski będą przyjmowane już od 1 lipca  online – drogą elektroniczną,

od 1 sierpnia papierowo – drogą tradycyjną.

Ważne! Aby otrzymać świadczenie na rozpoczynający się rok szkolny 2018/2019 wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018r.

 Jak złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny Emp@tia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak:

– Alior Bank SA,

– Bank Millennium SA,

– Bank Pekao SA,

– Bank Pocztowy SA,

– Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze,

– Credit Agricole Bank Polska SA,

– Getin Noble Bank SA,

– ING Bank Śląski SA,

– mBank SA,

– Nest Bank S.A,

– PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo),

– SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.

Od 1 sierpnia wnioski w formie papierowej można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Przeworsku.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu rodziny świadczenie „Dobry Start” otrzymają do
30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach  ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia  nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego
i kompletnego wniosku.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wzór wniosku o świadczenie Dobry Start

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie.