Dodatek Energetyczny

Druki – Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Zaświadczenie o dochodach

Od dnia 1 stycznia 2014r., osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje tzw. „odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej”, czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 26 kwietnia 2019 r., wysokość dodatku energetycznego obowiązująca do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,37 zł/miesiąc,

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,80 zł/miesiąc,

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,96 zł/miesiąc.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (www.ure.gov.pl). Wysokość tego limitu wynosi:

1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,

2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (oryginał do wglądu).