Fundusz alimentacyjny – Komy przysługuje FA

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

przysługują:
Osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia.
Gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bezterminowo.
Kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł.
Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje do wysokości bieżąco ustalonych alimentów – nie wyżej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną.
nie przysługują:
Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ( np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo -wychowawcza, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie).
Osobie umieszczonej w pieczy zastępczej.
Osobie uprawnionej, jeżeli zawarła związek małżeński.
Wymagane dokumenty na okres świadczeniowy 2014/2015:
skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej – osób z rocznika 1996 i starszych,
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2013 rok albo oświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy wszystkich pełnoletnich członków rodziny,
zaświadczenie albo oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2013r.
oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie nieopodatkowanym w roku 2013 (m. in. stypendia, alimenty, dochód z gospodarstwa rolnego, dochody uzyskiwane za granicą RP itp.),
oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu w 2013 roku w przypadku ryczałtu lub karty podatkowej,
dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (świadectwo pracy, PIT, itp.),
dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych w 2013 roku,
kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu),
przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów na rzecz osoby z poza rodziny w 2013r.
zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów w roku 2013r.
zaświadczenie Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w okresie ostatnich dwóch miesięcy) – oryginał,
informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego zagranicą – oryginał,
prawomocnego orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego
i inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;