REKRUTACJA III ETAP

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk zaprasza do udziału w Projekcie pn. „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy; Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób  bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Celem głównym Projektu jest:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zamieszkujących na terenie Miasta Przeworsk przez wyposażenie ich w wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Co oferujemy?
•    indywidualne doradztwo zawodowe w tym indywidualny plan działania (IPD),
•    indywidualne wsparcie psychologiczne,
•    indywidualne pośrednictwo pracy,
•    szkolenie zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe),
•    płatny 6 miesięczny staż zawodowy,
•    zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi do lat 6/osobą zależną podczas odbywania szkoleń i stażu.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące Miasto Przeworsk, które spełniają poniższe kryteria:
Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) należące do poniższych grup:

1)    osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo zwłaszcza:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

2)    rolnicy i członkowie ich rodzin-osoby posiadający nieruchomość  rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa,
3)    osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.

Nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu trwa od 08.11.2021 do 10.12.2021.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji.

Udział w projekcie „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Regulamin Rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej są do pobrania na stronie internetowej Miasta Przeworsk oraz MOPS oraz MOF Jarosław – Przeworsk. W formie papierowej i elektronicznej w Biurze projektu w Jarosławiu ul. Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław, w budynku Oberży przy ulicy Krakowskiej 21 w Przeworsku oraz w Punkcie Rekrutacyjnym w Urzędzie Miasta Przeworska (pok. 222).
Pytania dotyczące rekrutacji oraz udziału w projekcie można kierować na email: mof@um.jaroslaw.pl oraz promocja.mof@um.jaroslaw.pl .
Informacji udzielamy również pod numerami telefonów: 668 216 354, 735 460 201, 695 520 200.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Deklaracja posiadania statusu na rynku pracy oraz przynależności do Grupy Docelowej
 2. Oświadczenie o dochodach na 1osobę w rodzinie
 3. Oświadczenie o niekorzystaniu z tożsamego wsparcia z EFS RPO WP 2014-2020
 4. Oświadczenie o statusie uczestnika. Informacja SL
 5. Oświadczenie osoby bezrobotnej o długości pozostawania bez pracy
 6. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz
 7. Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej
 8. Wytyczne do Wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej
 9. Zał.nr.1 do Regulaminu projektu Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Formularz rekrutacyjny
 10. Zał.nr.2 do Regulaminu projektu Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Karta oceny Rekrutacyjnej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

więcej informacji można uzyskać na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

PRACA SEZONOWA Z EURES – Europejski Urząd ds. Pracy (ELA)

PRACA SEZONOWA Z EURES – Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE.

Główne działania w ramach kampanii na terenie Polski realizowane będą przez sieć EURES,
w ramach której działania informacyjne prowadzić będzie Ministerstwo Rozwoju, Pracy
i Technologii wraz z wojewódzkimi i powiatowymi urzędami pracy oraz Ochotniczymi Hufcami Pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące kampanii można znaleźć na stronie:

https://eures.praca.gov.pl/

Zachęcamy do zapoznania się ze zgromadzonymi na polskiej stronie EURES informacjami o warunkach życia i pracy w poszczególnych krajach członkowskich:

https://eures.praca.gov.pl/szukasz-pracy-w-ue/jestes-obywatelem-polski/zycie-i-praca-w-krajach-ue-i-efta

Znajdziemy tutaj informacje m. in. na temat poszukiwania i podejmowania zatrudnienia, warunków życia i pracy, podatków, zabezpieczeń społecznych czy ubezpieczeń zdrowotnych. Opracowania te obejmują najważniejsze aspekty, które dotyczą podejmowania bezpiecznego zatrudnienia za granicą. Zapoznając się z informacjami przed wyjazdem możemy uniknąć przykrych niespodzianek, które mogłyby nas spotkać.

#Rights4AllSeans #EURESeasonalWorks

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU KAMPANII

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207363?lg=PL

 

Grupa wsparcia

Rusza program bezpłatnej pomocy psychologiczno-prawnej dla osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego

Co dziewiąty mieszkaniec województwa podkarpackiego zmaga się z niepełnosprawnością. Fundacja ADRA Polska postanowiła wyjść naprzeciw szczególnym potrzebom tak licznej grupy i uruchomiła program bezpłatnej pomocy psychologiczno-prawnej dla osób niepełnosprawnych z tego województwa. Mieszkańcy mogą uzyskać wsparcie w ramach dedykowanej dla nich grupy, dostępnej na platformie GrupaWsparcia.pl. Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji samorządu województwa podkarpackiego.

Aby móc skorzystać z bezpłatnego wsparcia, wystarczy zarejestrować się na stronie Fundacji ADRA Polska pod poniższym linkiem:

https://www.adra.pl/wsparcie-dla-woj-podkarpackiego/

 

Po dokonaniu rejestracji pracownik Fundacji skontaktuje się z każdą zainteresowaną otrzymaniem wsparcia osobą i pomoże w darmowej oraz w pełni anonimowej rejestracji na platformie GrupaWsparcia.pl. Idea anonimowości użytkowników portalu przyświeca założycielom od początku jego funkcjonowania, dlatego też przekazane dane potrzebne do wzięcia udziału w programie nie są przekazywane na platformę GrupaWsparcia.pl.

Jaką pomoc oferujemy uczestnikom projektu?

GrupaWsparcia.pl to platforma pomocy online, która pozwala na w pełni anonimowe, bezpłatne oraz bezpieczne korzystanie ze wsparcia psychologicznego i prawnego. Użytkownik dzieli się tylko tymi informacjami, które uzna za stosowne. Po zalogowaniu się może porozmawiać z osobami, które mają podobne doświadczenia oraz uzyskać specjalistyczną pomoc. W dedykowanej grupie dla mieszkańców województwa podkarpackiego do dyspozycji osób z niepełnosprawnością będą doświadczeni eksperci – psychoterapeuta oraz prawnik. Użytkownicy mogą uzyskać wsparcie specjalistów zarówno pisząc z nimi na czacie, jak i podczas planowanych spotkań audio w ramach grupy. Dodatkowo przewidziane są także webinary, o których członkowie grupy wsparcia będą informowani z wyprzedzeniem.

Dlaczego pomagamy?

Z danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie możemy się dowiedzieć, że w Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 roku 11,7 proc. mieszkańców województwa podkarpackiego zadeklarowało, że zmaga się z niepełnosprawnością. Oznacza to, że problem ten dotyka praktycznie co dziewiątego mieszkańca tego województwa. Jak sytuacja wygląda obecnie, dowiemy się już za niedługo, ale można się spodziewać, że liczba ta nie zmieni się drastycznie. Fundacja ADRA Polska postanowiła więc wyjść naprzeciw szczególnym potrzebom tak licznej grupy osób i zaoferować im wsparcie.

–  GrupaWsparcia.pl to portal udzielający kompleksowej pomocy ludziom będącym w potrzebie – ich bezpieczna przestrzeń. Zaletami naszego rozwiązania jest nieograniczony zasięg pomocy dzięki działalności prowadzonej w sieci, a także łatwy i darmowy dostęp oraz  anonimowość – brak zdjęć, dzielenie się tylko tymi informacjami, które użytkownik uzna za stosowne. Dzięki temu możemy skutecznie dotrzeć z pomocą do osób potrzebujących wsparcia w radzeniu sobie z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Szczególnie zależy nam na dotarciu do tych osób, które do tej pory bały się wyjść z problemem „na zewnątrz” – być może z powodu wstydu lub w obawie przed stygmatyzacją społeczną – pogłębiając tym samym swoje trudności oraz pogarszając sytuację życiową – podkreśla Katarzyna Wojtachnio z Fundacji ADRA Polska.

Jak działa platforma?

GrupaWsparcia.pl pierwotnie została stworzona z myślą o szerokim gronie odbiorców, którzy szukają pomocy w różnego rodzaju kryzysowych sytuacjach życiowych. Portal umożliwia dołączanie do już istniejących grup wsparcia, a także tworzenie nowych, skupiających ludzi połączonych wspólnym problemem i chęcią radzenia sobie z nim. GrupaWsparcia.pl dzięki swojej formie daje możliwość podzielenia się problemami bez względu na porę dnia i miejsce – wystarczy dostęp do Internetu. Zawsze można dodać wpis na czacie ogólnym, napisać do wybranej osoby lub do specjalisty. Dzięki możliwości organizowania spotkań można umawiać się z członkami danej grupy wsparcia na zaplanowane rozmowy głosowe.

Platforma działa zarówno w wersji na komputer, jak i w formie aplikacji mobilnej. Dla nowych użytkowników przygotowany jest również samouczek, z którego warto skorzystać, aby poznać najważniejsze możliwości portalu. Dodatkowo, aby ułatwić rejestrację  i korzystanie z platformy, uruchomiona została specjalna infolinia. Użytkownicy mogą skorzystać z pomocy w sprawach technicznych pod nr. tel. 790 796 718 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Tworzymy bazę miejsc wsparcia

W ramach projektu jest również tworzona baza lokalnych grup oraz ośrodków wsparcia z terenu województwa podkarpackiego. Mogą znaleźć się w niej wszystkie grupy działające w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami, ale nie tylko. Zachęcamy do bezpłatnego dołączenia do naszej bazy również grupy i ośrodki związane z walką z uzależnieniem, grupy wsparcia dla osób z depresją, chorobą, żałobą, bankructwem lub innym kryzysem życiowym. Baza będzie dostępna na platformie GrupaWsparcia.pl. Dzięki funkcjonalnej wyszukiwarce użytkownik będzie mógł szybko i bez problemu znaleźć grupę lub ośrodek, który go wesprze w trudnych chwilach. Ośrodki te będą również mogły w pełni bezpłatnie korzystać z funkcjonalności portalu, na którym obecnie zarejestrowanych jest już 11 tys. użytkowników i ponad 60 grupa wsparcia.

 

Organizacje, które chcą bezpłatnie znaleźć się w tworzonej bazie, proszone są o kontakt pod nr. tel. 790 796 718 lub na adres kontakt@grupawsparcia.pl.

 

***

GrupaWsparcia.pl – powstała w 2018 roku i od tego czasu wspiera aktywnie ponad 11 tys. użytkowników. W 2019 roku portal zdobył pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy startup roku, organizowanym przez Total Polska. O portalu pisało większość mediów w kraju, takich jak: Onet, Bussiness Insider, Brief, Wirtualna Polska, Mam Biznes, SpidersWeb, RMF Maxxx, InnPoland. W kolejnym roku w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Solidarności Międzynarodowej utworzyliśmy platformę online w języku rosyjskim jako wsparcie dla emigrantów i emigrantek z Białorusi. Wtedy rozpoczęliśmy prace nad aplikacją mobilną w języku rosyjskim i polskim, która dostępna jest w obu wersjach językowych. W ramach dofinansowania FSM stworzyliśmy również listę miejsc wsparcia dla emigrantów i emigrantek z Białorusi, która dostępna jest w aplikacji. To milowy krok w walce z wszelkimi przeciwnościami losu. GrupaWsparcia.pl jest częścią Fundacji ADRA Polska.

Fundacja ADRA Polska – powstała w 2009 roku dobroczynna organizacja pożytku publicznego. Jest polskim oddziałem międzynarodowej Fundacji ADRA, działającej obecnie w 118 krajach. Jej celem jest pomoc ludziom w potrzebie, poprzez działania z obszaru edukacji, zdrowia, organizowania źródeł utrzymania oraz pomoc rozwojową i humanitarną w rejonach dotkniętych kataklizmami. Międzynarodowość organizacji pozwala jej działać szybko i efektywnie. Przykładem działań naszej fundacji w ostatnim roku było m.in. organizowanie pomocy na rzecz polskich szpitali w pierwszych miesiącach pandemii, zbiórki na rzecz ludzi poszkodowanych przez tajfuny, pomoc humanitarna dla ofiar eksplozji w Bejrucie, budowa kuchni charytatywnych w Armenii oraz pomoc najuboższym dzieciom w ramach programu adopcji na odległość. Więcej informacji na stronie: www.adra.pl

DZISIAJ SIĘ UCZYSZ JUTRO PRACUJESZ

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk zaprasza do udziału w Projekcie pn. Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy; Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób  bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Celem głównym Projektu jest:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk przez wyposażenie ich w wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Co oferujemy?

 • indywidualne doradztwo zawodowe w tym indywidualny plan działania (IPD),
 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • szkolenie zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe),
 • płatny 6 miesięczny staż zawodowy,
 • zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi do lat 6/osobą zależną podczas odbywania szkoleń i stażu.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące Miasto Przeworsk, które spełniają poniższe kryteria:

Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) należące do poniższych grup:

1) osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo zwłaszcza:

-osoby w wieku 50 lat i więcej,

-osoby długotrwale bezrobotne,

-kobiety,

-osoby z niepełnosprawnością,

-osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

2) rolnicy i członkowie ich rodzin-osoby posiadający nieruchomość  rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.

3) osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.

Nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od 19.07.2021 do 30.07.2021 roku.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji.

Udział w projekcie „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Regulamin Rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej są do pobrania na stronie internetowej Gminy Miejskiej Przeworsk oraz MOPS. W formie papierowej i elektronicznej w Biurze projektu w Jarosławiu ul. Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław oraz w Punkcie Rekrutacyjnym w Urzędzie Miasta Przeworska (pok. 222) oraz budynku Oberży przy ul. Krakowskiej 21.

Pytania dotyczące rekrutacji oraz udziału w projekcie można kierować na email: mof@um.jaroslaw.pl oraz promocja.mof@um.jaroslaw.pl

Informacji udzielamy również pod numerami telefonów: 695 520 200, 668 216 354, 735 460 201.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: http://www.przeworsk.um.gov.pl/efes/3293 .