O Ośrodku – Kadra

 

DZIAŁ

Stanowisko

IMIĘ I NAZWISKO POK. TEL.
 
p.o. DYREKTORA MOPS mgr Maciej Mirek 5 21
DZIAŁ FINANSOWO KSIEGOWY

Główna księgowa

 

mgr Elżbieta Mazur

 

7

 

10

Inspektor ds. Finansowo Księgowych mgr Anna Górak 7 10
Podinspektor ds. Finansowo Księgowych mgr Marta Borowiec – Półtorak 7 10
Podinspektor ds. Finansowo Księgowych mgr Joanna Filip

 

7 10

 

KADRY

Inspektor ds. Organizacyjnych

 

mgr Magdalena Krupa

 

1

 

19

ADMINISTRACJA

Inspektor ds. Administracyjnych

 

mgr Paulina Grzesik

 

1

 

19

SEKRETARIAT

Pracownik biurowy

 

Barbra Flaga

 

6

 

18

DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik Działu

 

mgr Elżbieta Szczepańska

 

13

 

15

Starszy Pracownik Socjalny mgr Jolanta Anklewicz 13 15
Starszy Pracownik Socjalny Monika Kot 13 15
Starszy Pracownik Socjalny Maria Dąbrowicz 11 13
Starszy Pracownik Socjalny mgr Diana Sadleja 11 13
Starszy Pracownik Socjalny Danuta Szal 12 14
Starszy Pracownik Socjalny mgr Barbara Anklewicz 12 14
Starszy Pracownik Socjalny mgr Magdalena Trelka 14 16
Pracownik Socjalny mgr Anna Rutkowska – Surmiak 14 16
Starszy Specjalista ds. Świadczeń Społecznych mgr inż. Damian Wiśniowski 5 23
DZIAŁ SWIADCZEŃ RODZINNYCH

Kierownik Działu

 

mgr Beata Kowal

 

3

 

17

Starszy Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych mgr Agnieszka Kowal 2 17
Podinspektor ds. Świadczeń Rodzinnych Joanna Kubusiak 2 17
Podinspektor ds. Świadczeń Rodzinnych  Łukasz Zys 2 17
Starszy Pracownik Socjalny ds. Przemocy w Rodzinie Krystyna Pelc 8 11
Asystent Rodziny mgr Małgorzata Pieniążek 8 11
Asystent Rodziny mgr Olimpia Więckowska 8 11
Podinspektor ds. Opieki Nad Chorym w Domu Magdalena Stącel 2 17
DODATKI MIESZKANIOWE

Starszy Inspektor ds. Dodatków Mieszkaniowych

 

mgr Wojciech Winter

 

8

 

11

 

O Ośrodku – Akty prawne

Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 1990 nr 21 poz. 124)Tekst ujednolicony -stan na 20.10.2005r.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Tekst ujednolicony -stan na 11.10.2005r.

Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 15 kwietnia 2004 r., Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 2006 nr 139 poz. 993)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 1974 nr 14 poz. 85) Tekst ujednolicony – stan na 17.06.2005r.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1175) Tekst ujednolicony – stan na 11.10.2005r.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635)

Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.Z 1998r Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami)

Teksty powyższych aktów prawnych do pobrania z Internetowego Systemu Informacji Prawnej Kancelarii Sejmu

O Ośrodku

Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Godziny pracy poniedziałek – piątek :7.00 – 15.00