Pomoc społeczna – Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:

zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Osoby nie spełniające powyższych warunków ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od dochodu, w następującej wysokości:

Wysokość odpłatności ustalona w % od ceny usług
Dochód na osobę w rodzinie – Wyszczególnienie osoby samotnie gospodarujące osoby w gospodarstwach wieloosobowych
do 100% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 0 0
od 101% do 136% kryterium dochodoimego określonego uu art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 5 10
od 137% do 162% kryterium dochodoimego określonego im art. 8 ust. 1 u-law.; o pomocy społecznej 7 15
od 163% do 193% kryterium dochodoimego określonego im art. 8 ust. 1 ustawi/ o pomocy społecznej 10 20
od 194% do 212% kryterium dochodoimego określonego w art. 8 ust. 1 ustaw/ o pomocy społecznej 20 40
od 213% do 237% kryterium dochodoimego określonego im art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 30 60
od 238% do 262% kryterium dochodoimego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 50 100
od 263% do 290% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 ustaw/ o pomocy społecznej 70 100
od 291% do 326% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 90 100
powyżej 327% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 100 100