Przemoc w rodzinie

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2022

Do pobrania: MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2022 (DOC, 503 KB)

 

Plan pracy Zespołu Interdyscyplinarnego na 2018 r.

Do pobrania: Plan pracy Zespołu Interdyscyplinarnego na 2018 r. (DOC, 22 KB)

 

Procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych, związanych z przemocą w rodzinie, materiały instruktażowe, zalecenia.

Do pobrania: Procedury postępowania 2018 r. (PDF, 634 KB)

 

Rodzaje przemocy

RZEMOC FIZYCZNA – działania z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnienie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, duszenie.
PRZEMOC PSYCHICZNA – to działanie prowadzące do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystujące różnorodne mechanizmy psychologiczne, np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, ciągła krytyka, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb.

PRZEMOC SEKSUALNA – to zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, bez pytania o jej zgodę, jak również w sytuacji gdy obawia się odmówić sprawcy. Przymus polega na bezpośrednim użyciu siły fizycznej przez sprawcę, na groźbach użycia siły lub emocjonalnym szantażu.

PRZEMOC EKONOMICZNA – działanie mające na celu doprowadzić do całkowitego uzależnienia finansowego ofiary od sprawcy np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie ofierze podjęcie pracy, niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych rodziny.

ZANIEDBANIE – to zjawisko społeczne odnosi się w szczególności do relacji dziecko – rodzic. Będzie to ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych dziecka oraz brak zapewnienia właściwej uwagi i troski rodzicielskiej.

Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) wprowadzony został obowiązek tworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z w/w Ustawą Rada Miasta Przeworska przejęła Uchwałę Nr V/31/11 z dnia 27 stycznia 2011 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przeworsku.

W dniu 01 marca 2011 Burmistrz Miasta Przeworska Zarządzeniem Nr 27/2011 powołał Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy z terenu Miasta Przeworska.

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku – mgr Franciszek Kantor,

Zastępcą jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku – mgr Anna Darecka.

Instytucje które mogą pomóc:
PROKURATURA – PROKURATOR

MOPS – PRACOWNIK SOCJALNY – DYREKTOR

POLICJA – DZIELNICOWY – OFICER DYŻURNY

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE – PRACOWNIK SOCJALNY – DYREKTOR

SZKOŁA – WYCHOWAWCA – PEDAGOG – DYREKTOR

SŁUŻBA ZDROWIA – LEKARZ RODZINNY – ODZIAŁ RATUNKOWY – KIEROWNIK PORADNI UZALEŻNIEŃ

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH – CZŁONEK – PRZEWODNICZĄCY

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA – PSYCHOLOG DYREKTOR

STRAŻ MIEJSKA – STRAŻNIK – KOMENDANT

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – CZŁONEK – PRZEWODNICZĄCY

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY – OSOBA DYŻURUJĄCA

 

 

Bezpłatny telefon informacyjny dla osób uwikłanych w problem przemocy domowej

Informujemy, że od dnia 01.09.2009 r. działa bezpłatny telefon informacyjny dla osób uwikłanych w problem przemocy domowej o numerze

987

Jest to numer bezpłatny dla osób dzwoniących z aparatów stacjonarnych oraz automatów/budek telefonicznych. Działa całodobowo, przez cały rok kalendarzowy. Osoby dzwoniące zostaną poinformowane o adresach i telefonach instytucji udzielających pomocy oraz o możliwych do uzyskania formach pomocy, w tym: hotelowej, psychologicznej, socjalnej, prawnej oraz o instytucjach i organizacjach pracujących ze sprawcami przemocy domowej.

 

Bezpłatna poradnia dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym

Poradnia Telefoniczna 116 123 jest bezpłatną Poradnią Telefoniczną, w której można uzyskać profesjonalną pomoc psychologiczną.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 1400 do 2200 pod numerem telefonu 116 123 dyżurować będą specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, udzielając wsparcia i pomocy psychologicznej osobom potrzebującym.

116 123 – zadzwoń, zaufaj

 

Połączenia są bezpłatne – niezależnie od tego, z jakiej sieci się łączysz. Możesz się dodzwonić z każdego miejsca w Polsce, zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego. Czas rozmowy jest nieograniczony. Dzwoniąc masz prawo do zachowania całkowitej anonimowości

 

Podkarpacka Klinika dla Ofiar Różnych Przestępstw Pomoc Pokrzywdzonym

Stowarzyszenie informuje, że od września rozpoczęła swoją działalność Podkarpacka Klinika dla Ofiar Różnych Przestępstw. Pomagamy ofiarom przemocy seksualnej, domowej, osobom narażonym na mobbing, dyskryminację oraz innym pokrzywdzonym z całego Podkarpacia. Udzielamy pomocy już na etapie wstępnej diagnozy i w ustaleniu jakie wydarzenie miało miejsce? Interwencyjnie zapewniamy także bezpieczne schronienie.

Osoby pokrzywdzone mogą liczyć na pomoc specjalistów z zakresu prawa i psychologii a także w krytycznych sytuacjach mogą uzyskać dla siebie i swoich dzieci schronienie, w pobliżu swojego miejsca pracy.

Formy pomocy:

– pomoc prawna – np. zastępstwo procesowe, pomoc w składaniu wniosków o nakaz opuszczenia domu dla sprawcy, zakaz zbliżania się i inne
– pomoc psychologiczna – terapia indywidualna i grupowa
– grupy wsparcia
– edukacja dla rodziców
– pomoc w kontaktach z policją, prokuraturą, służbą zdrowia
– pomoc socjalna – zakwaterowanie z wyżywieniem, także dla dzieci

Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje i służby pomagające pokrzywdzonym – policję, prokuraturę, sądy, służbę zdrowia, a osoby pokrzywdzone do korzystania z pomocy fachowców.

Pomoc świadczona jest bezpłatnie!

Podkarpacka Klinika dla Ofiar Różnych Przestępstw
35- 061 Rzeszów
ul. Leszczyńskiego 3
tel./fax 17 8581033, 605289682
e-mail: nowy-horyzont@wp.pl
www.nowyhoryzont.eu

Adres do korespondencji

Stowarzyszenie NOWY HORYZONT
35-328 Rzeszów
Ul. Paderewskiego 1d/6
Tel. 668 667 554
e-mail: nowy-horyzont@wp.pl
www.nowyhoryzont.eu