Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011r poszukuje rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny te to tzw. rodziny wspierające.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci.

Pomoc może dotyczyć: - doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami - opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom, pomoc w nauce. - prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie- dom, racjonalnego dysponowania budżetem. - kształtowanie i wypełnianie ról społecznych. Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej: Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina bezpośredniego otoczenia dziecka. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.