Głównej zawartości

Komunikat alertu

budynek1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że w miesiącu sierpniu na korytarzu pod działem Świadczeń Rodzinnych pozostawiono nowe buty. Właściciel obuwia może odebrać je w sekretariacie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że w sierpniu 2017r. przyjmowanie stron w sprawach dot. świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie w: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. od 7:00 do 15:00, natomiast w środę w godz. od 7:00 do 17:00,


Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydawane będą od sierpnia 2017r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że wnioski w sprawie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych na nowy okres 2017/2018 będą przyjmowane od sierpnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września 2017r. do 30 września 2017r., wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października 2017r. do 31 października 2017r., wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 listopada 2017r. do 30 listopada 2017r., wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2017r., grudzień 2017r. i styczeń 2018r. nastąpi do dnia 31 stycznia 2018r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 grudnia 2017r. do 31 stycznia 2018r., wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc grudzień 2017r. i styczeń 2018r. i luty 2018r. nastąpi do dnia 28 lutego 2018r.

Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku 2017r., prawo do świadczenia wychowawczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września 2017r. do 31 października 2017r., wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2017r. i grudzień 2017r. nastąpi do dnia 31 grudnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 listopada 2017r. do 31 grudnia 2017r., wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2017r., grudzień 2017r., styczeń 2018r. i luty 2018r. nastąpi do dnia 28 lutego 2018r.

Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w listopadzie 2017r., prawo do świadczeń rodzinnych zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, świadzeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od sierpnia 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011r poszukuje rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny te to tzw. rodziny wspierające.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci.

Pomoc może dotyczyć: - doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami - opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom, pomoc w nauce. - prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie- dom, racjonalnego dysponowania budżetem. - kształtowanie i wypełnianie ról społecznych. Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej: Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina bezpośredniego otoczenia dziecka. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.

Poszukujemy ludzi odpowiedzialnych, otwartych, którzy nie boją się nowych wyzwań do współpracy w ramach wolontariatu. Jeżeli masz chwilę wolnego czasu, odrobinę chęci do niesienia pomocy innym, lubisz dzielić się z innymi, to podejmij współpracę z nami i zostań wolontariuszem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku. Masz możliwość wykorzystania swojej wiedzy w praktyce, odkrywanie poczucia sensu pomagania innym, zdobyć nowe doświadczenia „zarażenia” innych swoją energią, oderwanie się od monotonii dnia codziennego, a także możesz zrealizować swoje marzenia czy plany. WOLONTARIAT to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie.

Ogólne zasady wolontariatu reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.)

Art. 43 Ustawy określa, że wolontariusz powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełnienia stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

Zapraszamy do współpracy studentów oraz absolwentów kierunków praca socjalna (lub osoby które do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyły studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie), którzy chcą zdobyć doświadczenie zawodowe i sprawdzić się w zawodzie pracownik socjalny lub asystent rodziny.

Wolontariuszem do pomocy osobom starszym i schorowanym oraz pomocy dzieciom w nauce w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku może zostać każdy, kto dobrowolnie i bezpłatnie chce świadczyć pomoc na rzecz innych bez względu na wiek, wykształcenie, status materialny itp. Wolontariuszem może zostać każdy, zarówno student, osoba pracująca jak i emeryt. Nie ma też przeciwwskazań, by pracę wolontariuszy świadczyli bezrobotni, bowiem nie tracą oni przez to statusu osoby bezrobotnej, ani ewentualnego prawa do zasiłku.

Wszystkich zainteresowanych pełnieniem funkcji wolontariusza prosimy o kontakt pod nr telefonu 16 648 72 16 w godzinach pracy ośrodka lub przesłanie swoich danych drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku uprzejmie informuje, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/

dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego dotyczącego przyznawania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.