Aktualności – Blog

Opieka 75 + na rok 2024 – nowy program

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku z radością informuje o przystąpieniu do realizacji nowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2024.

Gmina Miejska Przeworsk otrzymała dotację w wysokości 93 049,00 zł. Całkowita wartość 155 081,66 zł. Celem programu jest wsparcie finansowe samorządów gminnych w realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w gminach do 60 tys. mieszkańców.

Dzięki dofinansowaniu z budżetu Państwa gmina miejska Przeworsk ma możliwość zwiększenia oferty pomocy dla mieszkańców gminy miejskiej Przeworsk powyżej 75 r. życia.

Usługi opiekuńcze są odpłatne.

Odpłatność wyliczona zgodnie z zgodnie z dochodem wnioskodawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa lokalnego, tj. Uchwały Rady Miasta Przewoska z dnia 14 lutego 2024 r. NR LXIII/772/2024 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania ich wykonywania

W ramach programu „Opieka 75+” wsparciem w formie usług opiekuńczych objęte są osoby w wieku powyżej 75 lat, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych, osoby które wcześniej korzystały i będą go kontynuować oraz osoby, które mają zwiększoną liczbę godzin usług.

Z usług opiekuńczych będą mogły skorzystać osoby samotne (zgodnie z art. 6. pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej) lub osoby samotnie gospodarujące (zgodnie z art. 6 pkt. 10 ustawy
o pomocy społecznej), a także te, które pozostają w rodzinie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opiekuńczych mogą zgłaszać swoje potrzeby bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku (pokój nr 1) lub telefonicznie 16-648-72-16, 607-974-607

Zapytanie ofertowe na dostawę opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu całodobowej opieki na odległość na rzecz osób starszych, mieszkańców Miasta Przeworska, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024”.

Zapytanie ofertowe na dostawę opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu całodobowej opieki na odległość na rzecz osób starszych, mieszkańców Miasta Przeworska, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024”.  

„Korpus Wsparcia Seniorów – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów – edycja 2024, który finansowany jest ze środków  budżetu Państwa. Całkowita wartość 93 750,00 zł. Dofinansowanie 75 000,00 zł. Program realizowany będzie od 03.06.2024 do 31.12.2024.

Adresatami programu będą seniorzy w wieku 60 lat i więcej, zamieszkali na terenie miasta Przeworska, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Program zakłada realizację dwóch Modułów:

Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług  opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Moduł II, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Więcej informacji na temat programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

Osoby zainteresowane, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mogą zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku, ul. Krakowska 30, telefon 16 648-72-16. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 03.06.2024 do 14.06.2024.

Program „Posiłek w szkole i w domu” – edycja 2024

Gmina Miejska Przeworsk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku otrzymała dotację celową w ramach: Modułu 1 i Modułu 2 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024r. w wysokości 233 333 zł.

Całkowita wartość programu: 333 333 zł.

Realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku, ul. Krakowska 1.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościom, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Moduł I kierowany jest dla dzieci i młodzieży;

Moduł II kierowany jest osób dorosłych.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
– posiłek;
– świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
– świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc w zakresie dożywiania przyznana jest osobom i rodzinom, jeżeli:
– dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, tj. 1 200,00 zł na osobę w rodzinie,
– dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. 1 552,00 zł.