Aktualności – Blog

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA WYBÓR WYKONAWCÓW SZKOLEŃ PROJEKT AKTYWNI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, iż zostało wszczęte postępowanie na wybór wykonawcy szkoleń w ramach realizowanego projektu pt. PROJEKT AKTYWNI aktywna integracja osób na obszarze rewitalizacji współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna; Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, w podziale na
3 części:

 • część 1 zamówienia – WARSZTATY Z POSZUKIWANIA PRACY dla 20 osób
 • część 2 zamówienia – PROFESJONALNY SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH
  i TERMINALI PŁATNICZYCH I FAKTUROWANIEM dla 16 osób
 • część 3 zamówienia – OPIEKUN OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH – dla 4 osób

Dokumentacja postepowania znajduje się pod zamieszczonym linkiem w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/109021

INFORMACJA

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że w dniu 02.05.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiety, mężczyzny)

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiety, mężczyzny)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiety, mężczyzny).

Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Oto możliwa pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach poszukiwania pracy

Gdzie uzyskasz pomoc?

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy (340 jednostek) lub wojewódzkiego urzędu pracy (16 jednostek) obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.

Nawiąż kontakt z urzędem pracy lub Zieloną Linią

Skontaktuj się telefonicznie z urzędem pracy lub infolinią tel. 19524 albo udaj się do najbliższego urzędu pracy, gdzie doradca klienta (doradca zawodowy lub pośrednik pracy) porozmawia z Tobą w celu ustalenia Twojej sytuacji i potrzeb. Zapyta Cię m.in. o posiadane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, o to jaka praca Cię interesuje, w jakim zawodzie, w jakim wymiarze, itd.

Na spotkanie możesz zabrać dokumenty dotyczące Twoich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego, jeśli takowe posiadasz.

Taką pomoc otrzymasz

Pośrednictwo pracy

Możesz samodzielnie korzystać z Centralnej Bazy Ofert Pracy bez wizyty w urzędzie pracy za pomocą komputera, telefonu lub innych mobilnych urządzeń z dostępem do Internetu (http://oferty.praca.gov.pl). Przeszukiwanie ofert pracy możliwe jest również za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej ePraca (Android oraz iOS).

Możesz również skorzystać z pomocy pracownika urzędy pracy, który pomoże Ci przeszukać Centralną Bazę Ofert Pracy (lub inne bazy ofert pracy) i przekaże informacje o dopasowanych ofertach pracy (dane teleadresowe pracodawcy i inne ważne informacje).

Informacja o możliwościach uzyskania innej pomocy

Pracownik urzędu udzieli Ci również informacji o możliwości uzyskania pomocy od innych instytucji publicznych/fundacji itd.

Informacja o zasadach zatrudnienia cudzoziemców

Pracownik urzędu udzieli Ci informacji o zasadach zatrudnienia cudzoziemca, w tym wskaże dostępne informacje w Internecie w języku ukraińskim. Pracownik po zapoznaniu się z Twoją sytuacja prawną (posiadany tytuł pobytowy, ewentualne posiadane zezwolenia na pracę, itp.) postara się doradzić najlepszy sposób legalizacji pracy i wskazać w jakich urzędach należy załatwić sprawę i kto powinien złożyć wniosek (czy cudzoziemiec czy pracodawca).

Poradnictwo zawodowe

Możesz również skorzystać z usług poradnictwa zawodowego realizowanego przez urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w wojewódzkich urzędach pracy. Aby uzyskać tę pomoc zadzwoń lub udaj się do urzędu pracy.

Otrzymasz wsparcie w:

 • wyborze odpowiedniego zawodu
 • zmianie kwalifikacji
 • podjęciu pracy
 • zbadaniu swoich kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych
 • zaplanowaniu rozwoju kariery zawodowej.

Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna

Po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy możliwe będzie zastosowanie wobec Ciebie pełnego katalogu form pomocy określonej w obowiązujących przepisach. Katalog ten obejmuje m.in.:

 • szkolenia zawodowe,
 • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
 • refundację zatrudnienia (prace interwencyjne, roboty publiczne itd.),
 • zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do i z miejsca pracy,
 • refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, itd.

Przydatne strony internetowe:

https://www.gov.pl/web/granica – informacje o pomocy państwa Polskiego dla uchodźców z Ukrainy (w tym w j. ukrańskim)

https://lang-psz.praca.gov.pl/uk – dostępne w języku ukraińskim informacje o pomocy urzędów pracy, dane kontaktowe urzędów pracy

https://zielonalinia.gov.pl/zielona-linia-wersja-rosyjska-34234 (j. rosyjski) (informacje o ofertach pracy, o pomocy urzędów pracy)

https://oferty.praca.gov.pl/ – baza ofert pracy (w tym część informacji w języku ukraińskim)

https://eures.praca.gov.pl – baza ofert pracy w Europie (dostępne tłumaczenie na j. ukraiński)

 

Aktualności

Pani Elżbiecie Szczepańskiej
wyrazy żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci MAMY
składa Dyrekcja i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przeworsku