Aktualności – Blog

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”– edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”– edycja 2024, który finansowany jest ze środków  Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnoprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia, dążenie do poprawy ich funkcjonowania w środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania potrzeb oraz włączenia w życie społeczne.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

– wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe)
– załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
– korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
– zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Uczestnikiem Programu może zostać osoba, która:

-zamieszkuje na terenie miasta Przeworska;
-legitymuje się orzeczeniem o:

– znacznym stopniu niepełnosprawności albo

– umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

– traktowanym na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.);

– w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8, tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału    na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

-wymaga wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu  w życiu społecznym.

Osoba niepełnosprawna w godzinach realizacji usług asystenta nie może korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), ani innych usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usług obejmujących analogiczne wsparcie finansowanych ze środków publicznych.

Kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej:

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej , opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 1) zaświadczenie o niekaralności;

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.  Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku.

Zgłoszenie uczestników programu następuje na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu (plik do pobrania) wraz z:

-kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
-oświadczeniem
-klauzulą informacyjną RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej    
-klauzulą informacyjną RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku.

Do karty należy dołączyć w razie potrzeby kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego.
Wyżej wymienione dokumenty opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata lub opiekuna prawnego należy złożyć na piśmie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku przy ul. Krakowskiej 30, w godzinach urzędowania Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, osobiście, za pośrednictwem operatorów pocztowych lub elektronicznej skrzynki podawczej adres skrytki:  ePUAP: /mopsprzeworsk/SkrytkaESP

Dokumenty przesłane  w postaci elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

UWAGA: w przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem operatorów pocztowych – za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do MOPS Przeworsk.

Karty zgłoszenia do Programu wraz z pozostałą dokumentacją rekrutacyjną będą rejestrowane według kolejności zgłoszeń, a ich złożenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do Programu.  Rekrutacja będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku.

Przyznając usługi asystencji osobistej w pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby:

a)  osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
b)  osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
c) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Dokumentacja rekrutacyjna przyjmowana jest w terminie od 27.11.2023 r. do 11.12.2023 r.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia—edycja-2024

Do pobrania:

Niższe ceny węgla i Black Weeks w sklepie PGG S.A

Od poniedziałku 13 listopada 2023 r. wszyscy klienci sklepu internetowego Polskiej Grupy Górniczej S.A. mogą kupić węgiel po obniżonych cenach. Jednak to jeszcze nie koniec niespodzianek przygotowanych na ten sezon grzewczy przez dział sprzedaży PGG S.A. Już od 13 listopada br. nawet 270 zł mniej płacą klienci sklepu internetowego PGG S.A. za tonę kostki z kopalni Piast, lub Sośnica. Pozostałe węgle grube są o 100 zł/t tańsze niż dotychczas – można je kupić już od 1100 zł/t.

Z porównań rynkowych wynika, że obecne ceny węgla opałowego w PGG S.A. są nawet o kilkaset złotych niższe od cen w niektórych składach (uwzględniając przy tym węgiel importowany).

W sklepie internetowym PGG S.A. Black Weeks z rabatem 200 zł/t

Sklep internetowy PGG S.A. po raz pierwszy w historii zdecydował się na wdrożenie promocji tego typu. Skoro co roku w listopadzie – w Black Friday, Black Days, Black Weeks klienci korzystają z obniżonych cen odzieży, sprzętu rtv i agd, podróży czy innych ofert, teraz mogą kupić taniej też węgiel! Dodatkowy rabat pomniejszy obniżoną już w listopadzie cenę towaru o kolejne 200 zł/t. To proste. Wystarczy dodać do koszyka towar w cenie regularnej (widocznej w sklepie), w miejscu na kod rabatowy wpisać PGG112023, a kwota do zapłaty zostanie obniżona o 200 zł/t. Kod rabatowy obowiązuje od 20 listopada 2023 r. do 8 grudnia 2023 r. na cały, dostępny asortyment, na każdą tonę towaru w koszyku.

Dostawa do składu KDW w cenie towaru

Dla węgla nabywanego luzem w sklepie internetowym PGG S.A. w listopadzie koszt transportu z kopalni do składu KDW (Kwalifikowanych Dostawców Węgla) blisko domu klienta wciąż wliczony jest w cenę kupowanego opału (czyli zerowy z punktu widzenia odbiorcy). Szczegółowe dane kontaktowe Kwalifikowanych Dostawców Węgla PGG S.A. przedstawia lista KDW PGG oraz mapa KDW PGG po kliknięciu w wybrany punkt.

Polski węgiel w cenach producenta

E-sklep Polskiej Grupy Górniczej pozostaje największym w Polsce kanałem dystrybucji węgla opałowego do ogrzewania domów i mieszkań. Zapewnia wygodny i bezpieczny dla klientów dostęp w trybie 24/7 do poszukiwanego opału. Dzięki usługom firmowej sieci KDW (Kwalifikowanych Dostawców Węgla), liczącej już niemal 200 składów we wszystkich zakątkach kraju, klienci kupujący przez internet w PGG S.A. uzyskują gwarancję pochodzenia i wysokiej jakości polskiego węgla po bardzo atrakcyjnych cenach producenta a także cywilizowany standard obsługi przy ograniczeniu do minimum kosztów przewozu węgla z kopalni do składów ulokowanych jak najbliżej miejsca zamieszkania odbiorcy. Każdy ze składów KDW PGG S.A. zapewnia na miejscu pełne wsparcie klientom z problemem wykluczenia cyfrowego, którym z jakichkolwiek powodów trudno jest samodzielnie zarejestrować się w e-sklepie i przeprowadzić transakcję zakupu opału przez internet.

Wejdź i sprawdź na:
https://www.pgg.pl/strefa-klienta/aktualnosci/1528/Obni%C5%BCone-ceny-w%C4%99gla-i-Black-Weeks-w-sklepie-PGG-S-A-?fbclid=IwAR38xB1qANqmyT19HYMJBgo5A7ZjuW1ULSEYcWrCxFjfz6WdKYUPudsCSOo

Szczegółowe informacje:
COALMEX Sp. z o. o.
37-200 Przeworsk
ul. Głęboka 15
tel. 16-648-70-39
psz@coalmex.pl

Reaguj widząc osobę bezdomną – powiadom służby miejskie!

W związku z zimową aurą  prosimy  mieszkańców Przeworska o czujność i przekazywanie sygnałów o osobach bezdomnych, przebywających w miejscach niemieszkalnych np.  na terenie działek, pustostanów czy na dworcach PKP i PKS.

Informacje o potrzebujących prosimy zgłaszać :

Straż Miejska – tel. 16 648-78-44 w. 116

Policja – tel. 997

Służby ratownicze – tel.  112

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30,
tel . 16 648 72 16 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Osoby bezdomne mogą zgłosić się do pracowników socjalnych gdzie uzyskają stosowną pomoc, zależną od ich sytuacji materialno bytowej, a przede wszystkim:
– gorący posiłek,
– odzież,
– schronienie.

Forma pomocy uzależniona jest od problemu, z jakim boryka się dana osoba.
Osoba bezdomna musi również wyrazić zgodę na udzielenie jej pomocy np. na pobyt w placówce.

FORMY POMOCY

SCHRONIENIE
Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

POSIŁEK
Pomoc w formie gorącego posiłku jest zapewniana osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić ( przyznawana także w formie zakupu posiłków dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole).

UBRANIE
Odzież zabezpieczana jest dla osoby potrzebującej poprzez dostarczenie jej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pór roku.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, iż w dniach od 15.11.2023 r. do 17.11.2023 r. wszyscy pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny są na szkoleniu.

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Szanowni Państwo

W związku z możliwością przystąpienia przez Gminę Miejską Przeworsk  w 2024 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli ocenić zainteresowanie mieszkańców udziałem w programie.

W ramach programu opiekunowie mogą skorzystać z zastępstwa w sprawowaniu opieki nad osobą z niepełnosprawnością. 

Opieka wytchnieniowa skierowana jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią opiekę nad  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Program jest realizowany w dwóch formach: 

1. w formie pobytu dziennego – maksymalna ilość godzin opieki wytchnieniowej na  uczestnika programu wynosi 240 godzin w ciągu roku,

2. w formie pobytu całodobowego – maksymalna ilość dni opieki wytchnieniowej na uczestnika programu wynosi 14 dni w ciągu roku.  

W ramach opieki dziennej i całodobowej osoby z niepełnosprawnością otrzymują profesjonalną opiekę w dniach i godzinach ustalonych według potrzeb uczestników programu, natomiast członkowie rodzin otrzymują doraźne wsparcie w opiece nad najbliższymi. 

Wypełnioną ankietę można przesłać do dnia 10 listopada 2023 roku na adres  e-mail: mops@przeworsk.um.gov.pl lub złożyć w formie papierowej w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.
Ankieta jest anonimowa i nie stanowi karty zgłoszenia do programu.

Serdecznie dziękujemy !

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Terminy naboru wniosków:

 1. Gmina/powiat, występując o środki finansowe w ramach Programu jest zobowiązana złożyć do wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego (dostępnego na stronie internetowej: mrips.gov.pl) wniosek wraz z wymagalnymi załącznikami oraz oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego w terminie do dnia 15 września 2023 r. 
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu w terminie do dnia 6 października 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dni przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2024

Szanowni Państwo !

W związku z możliwością przystąpienia przez Gminę Miejską Przeworsk w 2024 roku do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli ocenić zainteresowanie mieszkańców udziałem w programie.

W ramach programu osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą skorzystać ze wsparcia asystenta.

Usługi asystencji osobistej w ramach programu polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

– wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
– załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
– korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
– zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
Limit godzin usług asystencji w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

– 840 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną; 
– 720 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
– 480 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
z niepełnosprawnością sprzężoną; 
– 360 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dla dzieci w wieku do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wypełnioną ankietę można przesłać do dnia 31 października 2023 roku na adres 
e-mail: mops@przeworsk.um.gov.pl lub złożyć w formie papierowej w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

Ankieta jest anonimowa i nie stanowi karty zgłoszenia do programu.

Serdecznie dziękujemy!

Załączniki: