Aktualności – Blog

Jesteś po wypadku?


Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić do pracy?
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz 882 789 258, email: aulak@pfron.org.pl

E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL
Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

 

Materiał prasowy: PFRON

Dodatek dla gospodarstw domowych

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek dla gospodarstw domowych wprowadzony ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967).

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG*, albo

3)  kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

* Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem.

Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP  – jako załącznik do pisma ogólnego skierowany do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku –  do 30 listopada 2022 r.
  • tradycyjnie (papierowo) –  do 30 listopada 2022 r.

Wnioski w formie tradycyjnej można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30.

 

Do wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych należy dołączyć klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w sprawach ww. dodatku.

Zgodnie z art. 24 ust. 27 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wnioskodawcy, którzy we wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych wskazali adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku otrzymają na wskazany adres e-mail.

Wnioskodawcy, którzy nie wskazali adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych będą mogli odebrać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30. Jednocześnie informujemy, że nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku

 

Do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

 

 

 

Ogromne zainteresowanie usługami asystentów niepełnosprawnych

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością chętnie korzystają z pomocy zatrudnianych przez samorządy asystentów osobistych. Finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem na Podkarpaciu.

Przeworsk dostał w regionie najwięcej pieniędzy na ten cel – ponad 1 mln 900 tysięcy zł. Zatrudniono 80 asystentów, którzy opiekują się łącznie setką osób niepełnosprawnych. Na liście rezerwowych jest kolejnych 20. Jak mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, frekwencja przerosła oczekiwania.

Zgłosiło się tak wielu chętnych, że nie byliśmy w stanie podpisać umów z asystentami do końca roku, a jedynie do końca września. Dzięki oszczędnościom, prawdopodobnie uda się je przedłużyć o miesiąc czy dwa

– dodaje Magdalena Szlachta.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej pomaga swojemu podopiecznemu m.in. w wyjściu na spacer, załatwieniu spraw urzędowych, dojściu do pracy, lekarza, czy placówek kultury.

Zapraszamy do odsłuchania audycji na stronie Radia Rzeszów:

https://radio.rzeszow.pl/wiadomosci/ogromne-zainteresowanie-uslugami-asystentow-niepelnosprawnych?fbclid=IwAR0uH1EYUh8HxhbVRIXV1u8w_dy1zScmez92ruerKV8Ez2eCfeNvnYxPiGc

Nowy model systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Ze względu na obecną sytuację społeczno-gospodarczą, skutki pandemii COVID-19, jak również wojnę w Ukrainie, w ocenie Departamentu Zdrowia Publicznego kluczowym obecnie działaniem jest dostarczenie kompleksowego oraz międzysektorowego wsparcia z zakresu zdrowia psychicznego dzieciom niezależnie od ich sytuacji rodzinnej przez instytucje do tego powołane. Ministerstwo Zdrowia, mając na uwadze znaczenie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, wdraża kompleksową reformę systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce.
Nowy model systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży składa się z trzech poziomów referencyjnych:
III poziom referencyjny – Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej;
II poziom referencyjny – Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
I wariant – Poradnia zdrowia psychicznego;
II wariant – Poradnia zdrowia psychicznego + oddział dzienny;
I poziom referencyjny
I wariant – Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
II wariant – Zespół Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Zdrowia, jednym z podstawowych założeń reformy jest budowa sieci ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, nazywane I stopniem referencyjnym. Co bardzo ważne, pacjenci mogą skorzystać z oferty tych ośrodków bez skierowania lekarskiego.
Więcej informacji:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/ochrony-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy/

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych istotnym jest warunek samotnego zamieszkiwania i gospodarowania. Wobec tego nie można uznać, że w jednym lokalu mieszkalnym (bądź budynku jednorodzinnym) prowadzonych jest kilka jednoosobowych gospodarstw domowych.
W przypadku deklarowanych kilku gospodarstw domowych (zarówno jednoosobowych, jak i wieloosobowych) zamieszkujących wspólnie w budynku jednorodzinnym (bądź w lokalu mieszkalnym), korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, podczas rozpatrywania wniosku nie można opierać się tylko na fakcie złożenia kilku oddzielnych wniosków. Wspólne ponoszenie kosztów ogrzewania wskazuje bowiem na fakt współdziałania w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych. Wobec tego wydaje się niezasadne aby gospodarstwa te otrzymały oddzielnie kilka dodatków węglowych na wspólne źródło ciepła.

https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego

 

NIETYKALNI

Gmina Miejska Przeworsk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku kontynuuje realizację działań z projektu osłonowego w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. „NIETYKALNI”.

Celem głównym projektu jest zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych
i dotkniętych przemocą poprzez tworzenie i realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych oraz nowych form i metod wsparcia środowiskowego w tym poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

Dotychczas zrealizowane działania w ramach projektu to:
– Konkurs plastyczny na  plakat w ramach kampanii przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci
i młodzieży – pt.  „NIETYKALNI”
–  Marsz  przeciw przemocy pod hasłem  „ PRZEWORSKIE DZIECI PRZECIW PRZEMOCY”
–  Piknik edukacyjno –rekreacyjny „Szczęśliwe dzieci”.

Przed nami jeszcze:
– Warsztaty dla dzieci i młodzieży które stanowić będą 3 bloki tematyczne: „Jestem kreatywny!”, „Trening umiejętności społecznych” oraz „Fitness dla mózgu”,
–  Szkolenia dla nauczycieli z zakresu Interwencji kryzysowej,
–  Pogadanki dla rodziców – „STOP przemocy w rodzinie!”
– „Mikołaj przychodzi do każdego.

Powyższe działania przyczynią się do zniwelowania zjawiska przemocy na terenie Miasta Przeworska poprzez zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie, a także pozwolą na stworzenie i realizację programu profilaktyczno – terapeutycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Projekt będzie uzupełnieniem kompleksowego budowania oferty środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zagrożonych i doświadczających przemocy domowej, oraz poprzez budowanie świadomości umożliwi pełniejsze działania naprawcze i profilaktyczne.

Łączna wartość projektu: 102 720 zł.
Dofinansowanie: 71 600 zł.

Dodatek węglowy

Od 17 sierpnia do 30 listopada 2022 można składać wnioski o przyznanie dodatku węglowego. Dodatek węglowy dla jednego gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych.

Dodatek węglowy, zgodnie z ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1692),  przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Gospodarstwo domowe to:

  • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy dla jednego gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych.

Pamiętaj!
Ustawa o dodatku węglowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę świadczenia dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Uwaga!
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP  – jako załącznik do pisma ogólnego skierowany do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku – od 17.08.2022 r. do 30 listopada 2022 r.
  • tradycyjnie (papierowo) – od 17.08.2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Wnioski w formie tradycyjnej można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Wydanie decyzji wymagane jest przy odmowie przyznania dodatku, jego zmianie lub uchyleniu.

Wnioskodawcy przesyłana jest drogą elektroniczną informacja o przyznaniu dodatku. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej wnioskodawcy udzielana jest informacja o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje jego wypłaty.

 

Do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa
Klimatu i Środowiska

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych istotnym jest warunek samotnego zamieszkiwania i gospodarowania. Wobec tego nie można uznać, że w jednym lokalu mieszkalnym (bądź budynku jednorodzinnym) prowadzonych jest kilka jednoosobowych gospodarstw domowych.
W przypadku deklarowanych kilku gospodarstw domowych (zarówno jednoosobowych, jak i wieloosobowych) zamieszkujących wspólnie w budynku jednorodzinnym (bądź w lokalu mieszkalnym), korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, podczas rozpatrywania wniosku nie można opierać się tylko na fakcie złożenia kilku oddzielnych wniosków. Wspólne ponoszenie kosztów ogrzewania wskazuje bowiem na fakt współdziałania w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych. Wobec tego wydaje się niezasadne aby gospodarstwa te otrzymały oddzielnie kilka dodatków węglowych na wspólne źródło ciepła.

https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego