Dodatek Energetyczny

Od 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii  elektrycznej  przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

PODSTAWA  PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( Dz. U z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm ).

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy
o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży  energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania  energii elektrycznej.

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021r. – wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 12,09 zł/miesiąc,
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 16,79 zł/ miesiąc,
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 20,15 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry.( z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).

Wnioski o przyznanie  dodatku energetycznego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku, ul.Krakowska 30.

Załącznik:

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego