Dodatek Osłonowy

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy przyznany na podstawie wniosków złożonych w styczniu 2022 r. będzie wypłacony w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia 2022 r., nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.;

– tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji. Wnioskodawcy zostanie przesłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego będzie miał możliwość odebrania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Druk wniosku do pobrania

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

Do pobrania: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO (PDF, 111KB)

 

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. właściciele lub zarządcy domów, bloków, obiektów usługowych zobowiązani będą złożyć deklarację dotyczącą tego, czym są one ogrzewane. Nie ma znaczenia czy jest to piec, pompa ciepła czy ogrzewanie z sieci. Należy zgłosić wszystkie budynki, nawet domki letniskowe czy działkowe altany.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć elektronicznie (żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny) lub w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk – Kancelaria Ogólna (parter)

Deklaracja znajduje się na stronie:
https://zone.gunb.gov.pl

Więcej informacji pod adrese:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow