„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”– edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”– edycja 2024, który finansowany jest ze środków  Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnoprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia, dążenie do poprawy ich funkcjonowania w środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania potrzeb oraz włączenia w życie społeczne.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

– wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe)
– załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
– korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
– zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Uczestnikiem Programu może zostać osoba, która:

-zamieszkuje na terenie miasta Przeworska;
-legitymuje się orzeczeniem o:

– znacznym stopniu niepełnosprawności albo

– umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

– traktowanym na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.);

– w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8, tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału    na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

-wymaga wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu  w życiu społecznym.

Osoba niepełnosprawna w godzinach realizacji usług asystenta nie może korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), ani innych usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usług obejmujących analogiczne wsparcie finansowanych ze środków publicznych.

Kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej:

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej , opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 1) zaświadczenie o niekaralności;

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.  Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku.

Zgłoszenie uczestników programu następuje na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu (plik do pobrania) wraz z:

-kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
-oświadczeniem
-klauzulą informacyjną RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej    
-klauzulą informacyjną RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku.

Do karty należy dołączyć w razie potrzeby kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego.
Wyżej wymienione dokumenty opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata lub opiekuna prawnego należy złożyć na piśmie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku przy ul. Krakowskiej 30, w godzinach urzędowania Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, osobiście, za pośrednictwem operatorów pocztowych lub elektronicznej skrzynki podawczej adres skrytki:  ePUAP: /mopsprzeworsk/SkrytkaESP

Dokumenty przesłane  w postaci elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

UWAGA: w przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem operatorów pocztowych – za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do MOPS Przeworsk.

Karty zgłoszenia do Programu wraz z pozostałą dokumentacją rekrutacyjną będą rejestrowane według kolejności zgłoszeń, a ich złożenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do Programu.  Rekrutacja będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku.

Przyznając usługi asystencji osobistej w pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby:

a)  osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
b)  osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
c) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Dokumentacja rekrutacyjna przyjmowana jest w terminie od 27.11.2023 r. do 11.12.2023 r.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia—edycja-2024

Do pobrania:

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Terminy naboru wniosków:

 1. Gmina/powiat, występując o środki finansowe w ramach Programu jest zobowiązana złożyć do wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego (dostępnego na stronie internetowej: mrips.gov.pl) wniosek wraz z wymagalnymi załącznikami oraz oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego w terminie do dnia 15 września 2023 r. 
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu w terminie do dnia 6 października 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dni przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2024

Szanowni Państwo !

W związku z możliwością przystąpienia przez Gminę Miejską Przeworsk w 2024 roku do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli ocenić zainteresowanie mieszkańców udziałem w programie.

W ramach programu osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą skorzystać ze wsparcia asystenta.

Usługi asystencji osobistej w ramach programu polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

– wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
– załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
– korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
– zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
Limit godzin usług asystencji w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

– 840 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną; 
– 720 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
– 480 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
z niepełnosprawnością sprzężoną; 
– 360 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dla dzieci w wieku do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wypełnioną ankietę można przesłać do dnia 31 października 2023 roku na adres 
e-mail: mops@przeworsk.um.gov.pl lub złożyć w formie papierowej w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

Ankieta jest anonimowa i nie stanowi karty zgłoszenia do programu.

Serdecznie dziękujemy!

Załączniki:

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Gmina Miejska Przeworsk na rok 2023 otrzymała dofinansowanie w wysokości
1 036 202,32 zł na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023. Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Otrzymane dofinansowanie stanowi 100% całkowitej wartości planowanych działań. Uczestnik programu nie ponosi żadnej odpłatności.

Program ten zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego, wypełnianiu ról społecznych, oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym z terenu miasta Przeworska – posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Jeżeli chcesz wziąć udział w programie bądź chcesz zostać asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej, zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku,
ul. Krakowska 30, tel. 16-648-72-16.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnoprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia, dążenie do poprawy ich funkcjonowania w środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania potrzeb oraz włączenia w życie społeczne.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

-wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe)
– załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
– korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
-zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Kto może zostać uczestnikiem Programu:
• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
• osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, która wymaga usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności.

Osoba niepełnosprawna w godzinach realizacji usług asystenta nie może korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), ani innych usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usług obejmujących analogiczne wsparcie finansowanych ze środków publicznych.
Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta.

Kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej:

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niezamieszkujące z uczestnikiem oraz osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

– posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
– posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
– wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
W przypadku, gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie z ww. wskazaniami wymagane jest także zaświadczenie o niekaralności oraz informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Czas pracy asystenta:
• 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;
• miesięcznie osoba niepełnosprawna może otrzymać do 60 godzin asysty;
• miesięcznie osoba niepełnosprawna , którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne mogą otrzymać do 30 godzin asysty.

Zgłoszenie uczestników programu następuje na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu (plik do pobrania) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Do karty należy dołączyć w razie potrzeby:
• kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego;
• oświadczenie o wskazaniu przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego asystenta

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku (ul. Krakowska 30, tel. 16-648-72-17) w godzinach pracy Urzędu.

ZARZĄDZENIE NR 12A/2022 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEWORSKU w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 20232

Regulamin rekrutacji i udziału w Programie
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia do programu
Załącznik nr 2 Karta zakresu czynności 
Załącznik nr 3 Karta realizacji usług
Załącznik nr 4 Ewidencja przebiegu pojazdu
Załącznik nr 5 Ewidencja biletów komunikacyjnych
Załącznik nr 6 Oświadczenie o akceptacji asystenta
Załącznik nr 7 Oświadczenie o korzystaniu z usług asystenta

Oświadczenie o wskazaniu asystenta
Klauzula informacyjna
Klauzula RODO

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023 – rekrutacja

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023 – rekrutacja

 Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowanym na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk jest poprawa jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców Przeworska. Program i wsparcie asystenta osobistego to nie tylko pomoc w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wizycie w urzędzie, wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.

Kto może ubiegać się o wsparcie z programu?

Zamieszkujące na terenie Przeworska:

Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

Beneficjenci programu.

Zgodnie z wytycznymi Programu minimum 70% uczestników Programu stanowić będą osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) – w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (tj. posiadające orzeczenie ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Kto może świadczyć usługi asystencji osobistej?

Osoby niebędące członkami rodziny uczestnika posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.
Za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Osoby zainteresowane mogą składać karty zgłoszeniowe do programu od 21.11.2022r. do 02.12.2022 r. (decyduje kolejność zgłoszeń) w  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przeworsku, ul. Krakowska 30, 37-200 Przeworsk I piętro, pok. nr 16, w godzinach pracy: pon-pt 7:00-15:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 16-648-72-16 lub 16-648-87-50

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa do programu

Oświadczenie o wskazaniu asystenta

Klauzula informacyjna RODO MOPS

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Rusza przyjmowanie zgłoszeń do edycji 2023

Wsparcie w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wyjściu do urzędu czy teatru – rola asystenta osobistego dla osoby z niepełnosprawnościami jest niezwykle ważna. Pozwala wieść bardziej aktywne, bardziej niezależne i samodzielne życie.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Program i wsparcie asystenta osobistego to nie tylko pomoc w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wizycie
w urzędzie, wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.

Kto może liczyć na wsparcie z programu?

Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia lub chcących wziąć udział w programie prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przeworsku, ul. Krakowska 30, 37-200 Przeworsk pod nr tel. 16-648-72-16 lub 16-648-87-50 w godzinach pracy: pon-pt 7:00-15:00,

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://rzeszow.uw.gov.pl/komunikaty/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-nabor-wnioskow/

Ogromne zainteresowanie usługami asystentów niepełnosprawnych

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością chętnie korzystają z pomocy zatrudnianych przez samorządy asystentów osobistych. Finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem na Podkarpaciu.

Przeworsk dostał w regionie najwięcej pieniędzy na ten cel – ponad 1 mln 900 tysięcy zł. Zatrudniono 80 asystentów, którzy opiekują się łącznie setką osób niepełnosprawnych. Na liście rezerwowych jest kolejnych 20. Jak mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, frekwencja przerosła oczekiwania.

Zgłosiło się tak wielu chętnych, że nie byliśmy w stanie podpisać umów z asystentami do końca roku, a jedynie do końca września. Dzięki oszczędnościom, prawdopodobnie uda się je przedłużyć o miesiąc czy dwa

– dodaje Magdalena Szlachta.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej pomaga swojemu podopiecznemu m.in. w wyjściu na spacer, załatwieniu spraw urzędowych, dojściu do pracy, lekarza, czy placówek kultury.

Zapraszamy do odsłuchania audycji na stronie Radia Rzeszów:

https://radio.rzeszow.pl/wiadomosci/ogromne-zainteresowanie-uslugami-asystentow-niepelnosprawnych?fbclid=IwAR0uH1EYUh8HxhbVRIXV1u8w_dy1zScmez92ruerKV8Ez2eCfeNvnYxPiGc

Informacja o wynikach naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Informacja o wynikach naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.