Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023 – rekrutacja

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023 – rekrutacja

 Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowanym na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk jest poprawa jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców Przeworska. Program i wsparcie asystenta osobistego to nie tylko pomoc w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wizycie w urzędzie, wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.

Kto może ubiegać się o wsparcie z programu?

Zamieszkujące na terenie Przeworska:

Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

Beneficjenci programu.

Zgodnie z wytycznymi Programu minimum 70% uczestników Programu stanowić będą osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) – w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (tj. posiadające orzeczenie ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Kto może świadczyć usługi asystencji osobistej?

Osoby niebędące członkami rodziny uczestnika posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.
Za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Osoby zainteresowane mogą składać karty zgłoszeniowe do programu od 21.11.2022r. do 02.12.2022 r. (decyduje kolejność zgłoszeń) w  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przeworsku, ul. Krakowska 30, 37-200 Przeworsk I piętro, pok. nr 16, w godzinach pracy: pon-pt 7:00-15:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 16-648-72-16 lub 16-648-87-50

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa do programu

Oświadczenie o wskazaniu asystenta

Klauzula informacyjna RODO MOPS

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkty pomocy prawnej w Powiecie Przeworskim

Punkt Informacyjno- Konsultacyjny ds. Uzależnień i Ofiar Przemocy w Rodzinie po przerwie wznawia swoją działalność

Gdy Ty lub ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, stosuje przemoc – jest takie miejsce, gdzie możesz uzyskać pomoc.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Ds. Uzależnień i Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Krakowska 6 (budynek MOPS) czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 15.30 do 16.30 zaprasza do korzystania z BEZPŁATNEJ pomocy specjalistów:

Psycholog Specjalista psychoterapii uzależnień Maria Korzystka Pn. 19.07.2021 r. Pn. 09.08.2021 r.
Pedagog Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Marta Śliwa Pn. 05.07.2021 r. Pn. 02.08.2021 r.
Kurator Sądowy Iwona Godlewska Wt. 06.07.2021 r. Wt. 03.08.2021 r.
Prawnik Robert Dybaś Czw. 22.07.2021 r. Czw. 12.08.2021 r.
Mediator, Specjalista PARPA w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Agnieszka Puchalska Pt. 02.07.2021 r. Pt. 27.08.2021 r.

PUNKT ma na celu pomoc:

 • osobom będącym w kryzysie,
 • uzależnionym do alkoholu i narkotyków,
 • ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej,
 • nastolatkom w rozwiązywaniu problemów domowych i rówieśniczych,
 • w zakresie uzyskania informacji o grupach wsparcia oraz możliwości nawiązywania z nimi kontaktu,
 • prawną z zakresu uzależnień i przemocy(pomoc w przygotowaniu pism procesowych).

Jeśli nie masz możliwości lub nie jesteś gotów na bezpośrednie spotkanie, a mimo to potrzebujesz profesjonalnej porady zadzwoń pod numer (16) 649 05 30. Pamiętaj, że kontakt telefoniczny zapewnia jedynie doraźną pomoc. Zachęcamy do osobistego zgłoszenia się do nas.
Zapewniamy pełną dyskrecję i indywidualne podejście do osoby szukającej pomocy.

 

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku.

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-03-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

– zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony,
– część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony,
– część plików nie jest dostępna cyfrowo,
– niektóre odnośniki nie posiadają tekstu alternatywnego,
– brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
– na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

– dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia oświadczenia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku, 37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 30.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Damian Wiśniowski.

Adres poczty elektronicznej:

dwisniowski@przeworsk.um.gov.pl
Nr telefonu: 16 648 72 16 wewnętrzny: 23.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku, ul. Krakowska 30.

Do budynku prowadzi jedno wejście, bez podjazdu dla wózków. Budynek nie posiada windy
Tuż przy budynku znajduje się parking ogólny, bez parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku brak jest możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Wsparcie rodziny i piecza zastępcza

Formularz do pobrania i uzupełnienia:

Formularz sprawozdania rocznego z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Przeworsk na lata 2020-2022 za rok 2021

 

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W MIEŚCIE PRZEWORSK NA LATA 2020 – 2022

ASYSTENT RODZINY

W dniu 28 kwietnia 2011 r. Sejm przyjął ustawę o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ma przede wszystkim na celu pomoc rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze oraz zmienić system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Ustawa wprowadza funkcję tzw. asystenta rodziny, który ma pomagać nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach.

Kim jest asystent rodziny?

Asystent rodziny to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę. Celem wsparcia jest osiągniecie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej tak, by w przyszłości potrafiła ona samodzielnie pokonywać trudności, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent to osoba towarzysząca, współobecna, służąca pomocą, będąca w pogotowiu. Motywuje do wprowadzania zmian w myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Głównym zadaniem asystenta jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.

Jak przydziela się asystenta rodziny?

Asystenta rodziny przydziela Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego na podstawie wywiadu środowiskowego i analizy sytuacji rodziny. Rodzinę do pracy z asystentem może zobowiązać Sąd Rodzinny na mocy postanowienia. Intensywna praca asystenta z rodziną jest realizowana również w przypadku czasowego umieszczenia przez Sąd dziecka poza rodziną. Uczestniczy on wówczas we wszystkich działaniach zmierzających do powrotu dziecka do rodziny.

Obszar współpracy asystenta z rodziną:

 • prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielnie informacji na temat pomocy świadczonej przez różne instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
 • udzielnie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w znalezieniu pracy zarobkowej, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
 • udzielnie pomocy rodzinom w nabywaniu lub podnoszeniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielnie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i podnoszeniu kompetencji opiekuńczych;
 • udzielnie wsparcia dzieciom;
 • podejmowanie działań profilaktycznych, a także interwencyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i rodzin w sytuacjach kryzysowych;
 • realizacja planu pracy z rodziną;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin.

Zasady współpracy rodziny z asystentem rodziny:

 • praca asystenta odbywa się w oparciu o zasadę dobrowolności;
 • podczas spotkań asystent rodziny oraz wszyscy członkowie rodziny objęci usługą dbają o zapewnienie właściwej atmosfery, klimatu współpracy, aktywnie uczestnicząc w dążeniu do realizacji założonych celów. Ponadto ważne jest, aby podczas spotkań przestrzegana była zasada wypowiadania się i zachowania się w sposób kulturalny, respektowania praw innych do wyrażania własnej opinii;
 • rodzina wspólnie z asystentem określa obszar wymagający zmiany, formułując cele do osiągania oraz plan pracy z rodziną;
 • plan pracy może być modyfikowany w razie takiej potrzeby, na wniosek rodziny bądź asystenta i wymaga akceptacji obu stron;
 • usługa świadczona jest w miejscu zamieszkania rodziny bądź we wskazanym miejscu przez rodzinę w zależności od jej potrzeb ( urząd, szkoła , świetlica środowiskowa, placówka służby zdrowia, itp.);
 • asystent wspólnie z rodziną na bieżąco ocenia postępy w realizacji celów ( raz na trzy miesiące );
 • po zakończeniu realizacji usług następuje ostateczna ocena współpracy i realizacji zamierzonych celów.

RODZINA WSPIERAJĄCA

Zgodnie z art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne. Uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami. Problemy opiekuńczo – wychowawcze mogą wynikać z braku odpowiednich wzorców w rodzinach, z których pochodzą rodzice dziecka. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą w rodzinie wspieranej takie pozytywne wzorce funkcjonowania rodziny można zaszczepić.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • nie ma problemów wychowawczych z własnymi dziećmi;
 • nie ma problemów z uzależnieniami;
 • ma stałe źródło utrzymania;
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej (ani nie miała ograniczonej);
 • wywiązywała się i wywiązuje z obowiązku alimentacyjnego (nie ma wyroków);
 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • członkowie rodziny nie mają zaburzeń lub choroby psychicznej.

Co zrobić, aby zostać rodziną wspierającą? Należy:

 • złożyć umotywowany wniosek na rodzinę wspierającą w MOPS;
 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu;
 • uzyskać pozytywną opinię kierownika ośrodka;
 • odbyć bezpłatne szkolenie na terenie MOPS;
 • podpisać umowę na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów zawiązanych z udzielaniem wsparcia.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem ogromnej satysfakcji dla osób, które zachcą poświęcać swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują.

Ustawa za życiem.

Ustawa kierowana jest do kobiet w ciąży oraz rodzin, w których urodziły się dzieci niepełnosprawne, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Pomoc kierowana jest do:

 • każdej kobiety, w ciąży i jej rodziny (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
 • rodzin, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:
  • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie,
  • nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
 • kobiet, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • kobiet, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 • kobiet, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
  • poronienia,
  • urodzenia dziecka martwego,
  • urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
  • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Dokumenty, które należy przygotować:

 • zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Ponadto, zaświadczenie wydane przez:

 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • specjalistę w dziedzinie pediatrii,

uprawnia dzieci do 18 r. ż. (Dzieci u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu do):

 • skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie „Za życiem”,
 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Pamiętaj też o tym, że każda kobieta w ciąży ma prawo do korzystania poza kolejnością ze

świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Oznacza to, że:

 • świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia,
 • jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
 • w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Dokumentem potwierdzającym powyższe uprawnienia dla kobiet w ciąży jest:

 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pacjentki.

Ważne:  Wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Każda kobieta w ciąży oraz jej rodzina mogą skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Celem działań asystenta rodziny w ramach realizacji ustawy i programu „Za życiem” jest lepsze funkcjonowanie kobiet w ciąży, w szczególności ciąży powikłanej oraz sytuacji niepowodzeń położniczych oraz rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem poprzez koordynację poradnictwa w zakresie pielęgnacji, opieki i wychowania dziecka z niepełnosprawnością
oraz kwestii prawnych czy pomocy psychologicznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej
oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Asystent nie tylko odpowie na wszystkie Twoje pytania, ale także na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwić w Twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach. Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Asystent rodziny:

 • udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
 • będzie mógł Ciebie reprezentować przed instytucjami i urzędami,
 • udzieli wsparcia psychologicznego,
 • udzieli pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych udzieli pomocy prawnej,
 • będzie Cię wspierał w realizacji codziennych obowiązków.

Ze wsparcia  asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do gminy.

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura wymagająca m.in. przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z jakich uprawnień można skorzystać dodatkowo?

 1. Okres okołoporodowy
 • Badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży
 • od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania, położne przygotowywać będą kobiety do porodu i rodzicielstwa. Edukacja przedporodowa dotyczyć będzie porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa,
 • poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny) – zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,
 • koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej. Podczas porodu i połogu kobieta będzie miała zapewnioną opiekę położniczą, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne, zgodnie ze standardami opieki położniczej nad ciążą i ciążą patologiczną. Noworodek będzie mieć zapewnioną opiekę neonatologiczną,
 • wsparcie kobiety karmiącej piersią, zwłaszcza, jeśli dziecko urodziło się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub ważyło w chwili porodu poniżej 2500 gramów.
 1. Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością
 • porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,
 • pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,
 • pomoc psychologiczna dla rodziców,
 • rehabilitacja lecznicza,
 • wyroby medyczne na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,
 • zakup leków poza kolejnością,
 • opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku. Rodzicom oraz opiekunom przysługuje do 120 godzin takiej opieki. Będzie ona zapewniona:
  • w dziennych ośrodkach wsparcia – placówkach całodobowych,
  • w placówkach systemu oświaty (np. szkołach),
  • w ramach umowy z organizacją pozarządową na opiekę nad dzieckiem – również indywidualną,
  • przez udział osoby niepełnosprawnej w różnych formach wypoczynku zorganizowanego,
 • opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych),
 • kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,
 • inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze),
 • informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie „Za życiem”.
 1. Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

 

Komu przysługuje?

Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 • zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna),

Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek trzeba złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku na ulicy Krakowskiej 30.

 

 

MKRPA

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Komisja wszczyna postępowanie z urzędu lub na wniosek.
Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, Komisja kieruje na badanie biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Komisja może zawiesić postępowanie w przypadku dobrowolnego poddania się leczeniu. W przeciwnym wypadku Komisja kieruje sprawę do Sądu Rejonowego z wnioskiem o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie odwykowym.

 

 

 

500 plus

UWAGA! Zmiany w Programie 500 plus od stycznia 2022 roku

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  Bieżące świadczenia wychowawcze przyznane do 31 maja 2022 r. będą nadal wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku.

Ponadto informujemy, że od nowego roku wnioski będą przyjmowane przez ZUS wyłącznie w formie elektronicznej, a wypłaty będą realizowane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Szczegółowe informacje na temat zmian w Programie 500 plus znajdują się na stronie ZUS (serwis zewnętrzny)

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADNIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)

Informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 będą przyjmowane:

 • drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r. (przez portal Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS)
 • w formie papierowej – od dnia 1 kwietnia 2021 r. (w budynku MOPS Przeworsk)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

Szczegółowe informację dostępne na stronie Ministerstwa LINK

 

Zmiany w programie ,,Rodzina 500+”
od 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało
na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Prawo do 500+ zostanie ustalone na wydłużony okres świadczeniowy trwający do 31 maja 2021 r., co oznacza, że w 2020 roku nie będzie trzeba składać kolejnego wniosku.

W jaki sposób można wnioskować o świadczenie
„Rodzina 500+”?

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 można będzie składać drogą elektroniczną od 1 lipca (kanał bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia) lub drogą tradycyjną
od 1 sierpnia.

Prosimy o nie wysyłanie wniosków przed powyżej określonymi datami.

Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko,
a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?

W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, rodzice Ci składają od 1 lipca 2019 r. (drogą elektroniczną) lub od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci, na podstawie którego zostanie odpowiednio przyznane świadczenie. Niezłożenie wniosku będzie skutkowało brakiem realizacji 500+.

Co jeszcze się zmieni?

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu  (liczonego od dnia urodzenia dziecka, objęcia dziecka opieką prawną lub przysposobienia dziecka)  na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem, odpowiednio:

– od dnia narodzin dziecka,

– objęcia dziecka opieką prawną,

– przysposobienia dziecka.

W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Ponadto od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Osoba, której przyznane zostanie świadczenie, otrzyma o tym informację przesłaną na adres poczty elektronicznej. Jeżeli adres poczty elektronicznej nie zostanie podany we wniosku, informację będzie można odebrać osobiście.

 

Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) do pobrania ze strony MRiPS pod adresem:

Wzór wniosku do stosowania na bieżący okres a także na okres 2021/2022

 

 

Zbiórka rzeczy

MIESZKAŃCU PRZEWORSKA NIE WYRZUCAJ UŻYWANYCH UBRAŃ, MEBLI, SPRZĘTU AGD I RTV!!!

Jeśli masz do oddania używane ubrania, które są w dobrym stanie i nadają się do przekazania osobom potrzebującym, przynieś je do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku, ul. Krakowska 30, pon – pt 07:00 – 15:00, tel. 16-648-72-16 Przyjmujemy także zgłoszenia mebli, sprzętu RTV i AGD. Pośredniczymy w przekazywaniu tych rzeczy osobom potrzebującym.

PILNIE POTRZEBNA WERSALKA, SOFA, FOTEL