„Korpus Wsparcia Seniorów – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów – edycja 2024, który finansowany jest ze środków  budżetu Państwa. Całkowita wartość 93 750,00 zł. Dofinansowanie 75 000,00 zł. Program realizowany będzie od 03.06.2024 do 31.12.2024.

Adresatami programu będą seniorzy w wieku 60 lat i więcej, zamieszkali na terenie miasta Przeworska, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Program zakłada realizację dwóch Modułów:

Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług  opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Moduł II, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Więcej informacji na temat programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

Osoby zainteresowane, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mogą zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku, ul. Krakowska 30, telefon 16 648-72-16. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 03.06.2024 do 14.06.2024.