O Ośrodku – Kadra

 

DZIAŁ
Stanowisko
IMIĘ I NAZWISKO POK. TEL.
 
DYREKTOR Magdalena Szlachta 2 19
ZASTĘPCA DYREKTORA Maciej Mirek 11 12
DZIAŁ FINANSOWO KSIEGOWY
Główna księgowa
Elżbieta Mazur 5 10
Inspektor ds. Finansowo Księgowych Anna Górak 5 10
Podinspektor ds. Finansowo Księgowych Marta Borowiec – Półtorak 5 10
Podinspektor ds. Finansowo Księgowych Joanna Filip 5 10
KADRY
Inspektor ds. Organizacyjnych
Magdalena Krupa 3 20
ADMINISTRACJA
Inspektor ds. Administracyjnych
Paulina Grzesik 3 20
SEKRETARIAT
Pracownik biurowy
Joanna Kubusiak 1 18
Podinspektor ds. Opieki Nad Chorym w Domu Magdalena Stącel 1 18
DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ
Kierownik Działu
Elżbieta Szczepańska 15 16
Starszy Pracownik Socjalny Jolanta Anklewicz 12 13
Starszy Pracownik Socjalny Maria Dąbrowicz 12 13
Starszy Pracownik Socjalny Diana Sadleja 12 13
Starszy Pracownik Socjalny Magdalena Trelka 13 14
Starszy Pracownik Socjalny Barbara Anklewicz 13 14
Starszy Pracownik Socjalny Anna Rutkowska – Surmiak 14 21
Starszy Pracownik Socjalny Monika Kot 14 21
Pracownik Socjalny Angelika Płocica 14 21
Starszy Pracownik Socjalny ds. Przemocy w Rodzinie Krystyna Pelc 10 11
Asystent Rodziny Małgorzata Pieniążek 10 11
Asystent Rodziny Olimpia Więckowska 10 11
Główny Administrator Damian Wiśniowski 6 22
DZIAŁ SWIADCZEŃ RODZINNYCH
Kierownik Działu
Beata Kowal 9 17
Starszy Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych Agnieszka Kowal 9 17
Podinspektor ds. Świadczeń Rodzinnych  Łukasz Zys 9 17
DODATKI MIESZKANIOWE
Starszy Inspektor ds. Dodatków Mieszkaniowych
Wojciech Winter 10 11

O Ośrodku – Akty prawne

Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 1990 nr 21 poz. 124)Tekst ujednolicony -stan na 20.10.2005r.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Tekst ujednolicony -stan na 11.10.2005r.

Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 15 kwietnia 2004 r., Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 2006 nr 139 poz. 993)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 1974 nr 14 poz. 85) Tekst ujednolicony – stan na 17.06.2005r.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1175) Tekst ujednolicony – stan na 11.10.2005r.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635)

Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.Z 1998r Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami)

Teksty powyższych aktów prawnych do pobrania z Internetowego Systemu Informacji Prawnej Kancelarii Sejmu

O Ośrodku

Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Godziny pracy poniedziałek – piątek :7.00 – 15.00