„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Celem Programu jest zabezpieczenie jednego gorącego posiłku dziennie osobom nie mogącym go sobie zapewnić we własnym zakresie ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, brak środków finansowych czy warunków do przygotowania posiłku. Obejmuje ono również dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

Z Programu mogą skorzystać nieodpłatnie osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty: 1 164,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 900,00 zł dla osoby w rodzinie.

MOPS Przeworsk realizuje obowiązek zapewnienia posiłku w jednej z dwóch form:
– w naturze w ramach przyznanego gotowego posiłku, tj:
obiadów dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, dla osób dorosłych w Restauracji „Bar u Teresy”,

– zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wymagających stosowania szczególnej diety.

Powyższa pomoc przyznawana jest w oparciu o złożony wniosek przez osobę zainteresowaną (lub inną osobę za zgodą osoby zainteresowanej) oraz przeprowadzony przez pracownika socjalnego rodzinny wywiad środowiskowy.

Wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Na realizację Modułu 1 i Modułu 2 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina Miejska Przeworsk w roku 2022 r. uzyskała dotację z budżetu państwa w kwocie 233 333,00 zł.

Całkowita wartość zadania 333 333,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Moduł I kierowany jest dla dzieci i młodzieży;

Moduł II kierowany jest osób dorosłych.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1. posiłek;
2. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
3. świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc w zakresie dożywiania przyznan15a jest osobom i rodzinom, jeżeli:

– dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, tj. 900,00 zł na osobę w rodzinie,

– dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. 1 164,00 zł.

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Program „Posiłek w szkole i w domu” to wieloletni program rządowy zaplanowany na lata 2019-2023. To m.in. wparcie dla dzieci, w tym również tych chodzących do szkoły, wychowujących się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku od 1 stycznia 2019 r. realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dni 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007).
Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Program przewiduje udzielenie pomocy w formie:

  1. posiłku (MOPS realizuje posiłek w formie obiadów w placówkach oświatowych dla dzieci oraz dla osób dorosłych i dzieci ),
  2. zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.
W przypadku:

– osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosi: 701 zł x 150%= 1051,5 zł
– osoby w rodzinie kryterium dochodowe wynosi : 528 zł x 150% = 792 zł

W roku 2021 na  realizację wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019- 2023 Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w wysokości 233 333 zł .

W ramach środków własnych  Gmina zobowiązała się do wydatkowania kwoty nie mniejszej niż 100 000 zł.

Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem tej formy wsparcia, proszone są o nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym MOPS.