Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku z dniem 31 grudnia 2023 r. zakończył realizację projektu Przeworskie Centrum Opieki Domowej „W Potrzebie” Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 01.01.2024 r. MOPS w Przeworsku w ramach realizacji usług społecznych kontynuuje wsparcie w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustalana jest indywidulanie w zależności od sytuacji dochodowej osoby/rodziny korzystającej ze wsparcia, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Przeworska.

Osoby zainteresowane tj. osoby starsze, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mogą zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku, ul. Krakowska 30, telefon 16 648-72-16.

Przeworskie Centrum Opieki Domowej „ W potrzebie” – rekrutacja od 14.12.2022r. do 31.12.2022 r.

Celem projektu „W potrzebie” realizowanym na terenie gminy Miasto Przeworsk będzie poprawa dostępu do usług społecznych osobom starszym i potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osobom pełniącym funkcje opiekuńcze poprzez udzielanie wsparcia opiekuńczego wspartego o usługi poradnictwa dla opiekunów do końca 2023r.

W ramach projektu oferowane będą usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunów osób starszych i potrzebujących wsparcia. Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania podopiecznego, a ich zakres będzie obejmował w szczególności: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych ( np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowywaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu,); opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higienicznopielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji); pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem ( np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia).

W ramach realizacji zadania przewiduje się wspieranie opiekunów nieformalnych w opiece domowej poprzez poradnictwo psychologiczne i prawne.

Kto może ubiegać się o wsparcie z programu?

-osoby starsze (powyżej 60r.ż.) / potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na zły stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,

*osoby samotne, które są pozbawione takiej pomocy mimo wszystkich wykorzystanych własnych uprawnień, zasobów i możliwości;

*osoby gospodarujące, gdy wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;

*osoby w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

– opiekunowie nieformalni zamieszkujący gminę Miasto Przeworsk – pełniący funkcje opiekuńcze wobec osoby starszej/ potrzebującej pomocy.

Osoby zainteresowane mogą składać formularz zgłoszeniowy do projektu od 14.12.2022r. do 31.12.2022 r. w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przeworsku, ul. Krakowska 30, 37-200 Przeworsk parter, pok. nr 6, w godzinach pracy: pon-pt 7:00-15:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 16-648-72-16 lub 16-648-87-50

ZARZĄDZENIE NR 18/2022 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEWORSKU w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i powołania komisji rekrutacyjnej do projektu Przeworskie Centrum Opieki Domowej „W Potrzebie”.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Dokumenty do pobrania dla opiekuna nieformalnego:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OPIEKUNA NIEFORMALNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE O PEŁNIENIU FUNKCJI OPIEKUNA NIEFORMALNEGO
ZAŁACZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU OPIEKUNA NIEFORMALNEGO
ZAŁACZNIK NR 3 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ REKRUTACYJNYCH I ZAPOZNANIU SIĘ I AKCEPTACJI REGULAMINU

Dokumenty do pobrania dla uczestnika projektu:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA NIEKORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH I LUB SPECJALISTYCZNYCH
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU
ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE O DOŚWIADCZANIU WIELOKROTNEGO WYKLUCZENIA
ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA NIEKORZYSTANIA Z PO PŻ
ZAŁĄCZNIK NR 6 – OŚWIADCZENIE UP
ZAŁĄCZNIK NR 7 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ REKRUTCYJNYCH ZAPOZNANIU I AKCEPTACJI Z REGULAMINEM
ZAŁACZNIK NR 8 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH