O Ośrodku – Akty prawne

Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 1990 nr 21 poz. 124)Tekst ujednolicony -stan na 20.10.2005r.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Tekst ujednolicony -stan na 11.10.2005r.

Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 15 kwietnia 2004 r., Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 2006 nr 139 poz. 993)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 1974 nr 14 poz. 85) Tekst ujednolicony – stan na 17.06.2005r.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1175) Tekst ujednolicony – stan na 11.10.2005r.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635)

Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.Z 1998r Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami)

Teksty powyższych aktów prawnych do pobrania z Internetowego Systemu Informacji Prawnej Kancelarii Sejmu