Pomoc społeczna – Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:

zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Osoby nie spełniające powyższych warunków ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od dochodu, w następującej wysokości:

Wysokość odpłatności ustalona w % od ceny usług

Dochód na osoby  w rodzinie

– wyszczególnienie

Wysokość odpłatności ustalona w % oraz kwotowo   za godzinę usługi
 701,00 zł
Osoby samotne
528,00 zł
Osoby w rodzinie
do 100% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Do 701,00zł  – 0%
0,00zł
Do 528,00zł  – 0%
0,00zł 
od 100.01% do 120% kryterium doch. określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Od 701.01zł – 841,20 zł – 3%
0,66zł
Od 528,01zł – 633,60 zł – 10%
2,20 zł
od 120.01% do 140% kryterium doch. określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Od 841,21zł – 981,40 zł – 5%
1,10zł
Od 633,61zł – 739,20 zł – 15%
3,30 zł
od 140.01% do 170% kryterium doch. określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Od 981,41zł – 1191,70 zł – 8%
1,76zł
Od 739,21zł – 897,60 – 20%
4,40 zł
od 170.01% do 195% kryterium doch. określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Od 1191,71zł – 1366,95 zł – 10%
2,20zł
Od 897,61zł – 1 029,60 zł – 30%
6,60zł
od 195.01% do 210% kryterium doch. określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Od 1366,96 zł – 1472,10 zł – 15%
3,30zł
Od 1 029,61 zł – 1 108,80 zł – 40%
8,80zł
od 210.01% do 238% kryterium doch. określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Od 1472,11 zł do 1668,38 zł – 22%
4,84zł
Od 1 108,81 zł – 1 256,64 zł – 50%
11,00zł
od 238.01% do 268% kryterium doch. określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Od 1668,39 zł – 1878,68 zł – 36%
7,92zł
Od 1 256,65zł do 1415,04 zł – 60%
13,20zł
od 268.01% do 275% kryterium doch. określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Od 1878,69 zł – 1927,75 zł – 40%
8,80zł
Od 1 415,05zł – 1 452,00 zł – 70%
15,40zł
od 275.01% do 285% kryterium doch. określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Od 1927,76 zł – 1997,85 zł – 52%
11,44zł
Od 1 452,01 zł – 1 504,80 zł – 80%
17,60zł
od 285.01% do 300% kryterium doch. określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Od 1997,86 zł – 2103,00 zł – 60%
13,20zł
Od 1504,81zł – 1 584,00 zł – 90%
19,80zł
od 300.01% do 320% kryterium doch. określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Od 2103,01 zł – 2243,20 zł – 65%
14,30zł
Od 1 584,01 zł – 1 689,60 zł – 100%
22,00zł
od 320.01% do 330% kryterium doch. określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Od 2243,21 zł – 2 313,30 – 75%
16,50zł
powyżej 1 689,61 zł – 100%
22,00 zł
od 330.01% do 380% kryterium doch. określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Od 2 313,31 zł – 2 663,80zł
– 80%
17,60zł
od 380.01% do 400% kryterium doch. określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Od 2 663,81 zł – 2 804,00zł
– 90%
19,80zł
Powyżej 400.01% kryterium doch. określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej powyżej 2 804,01zł – 100%
22,00 zł