POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Program „Posiłek w szkole i w domu” to wieloletni program rządowy zaplanowany na lata 2019-2023. To m.in. wparcie dla dzieci, w tym również tych chodzących do szkoły, wychowujących się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku od 1 stycznia 2019 r. realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dni 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007).
Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Program przewiduje udzielenie pomocy w formie:

  1. posiłku (MOPS realizuje posiłek w formie obiadów w placówkach oświatowych dla dzieci oraz dla osób dorosłych i dzieci ),
  2. zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.
W przypadku:

– osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosi: 701 zł x 150%= 1051,5 zł
– osoby w rodzinie kryterium dochodowe wynosi : 528 zł x 150% = 792 zł

W roku 2021 na  realizację wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019- 2023 Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w wysokości 233 333 zł .

W ramach środków własnych  Gmina zobowiązała się do wydatkowania kwoty nie mniejszej niż 100 000 zł.

Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem tej formy wsparcia, proszone są o nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym MOPS.