Program „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2022

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 ” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:
• w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe);
• w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich  realizacji;
• w załatwieniu spraw urzędowych;
• w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
• w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
• w wykonywaniu czynności dnia codziennego- w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przeprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Kto może zostać uczestnikiem Programu:
• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
• osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, która wymaga usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności.

Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta.

Kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej:

Asystentem Osobistym Osoby Niepełnosprawnej może zostać osoba, która:
1. posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
2. posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
3. została wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego;
4. w przypadku gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta

Czas pracy asystenta:
• 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;
• czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 minut;
• miesięcznie osoba niepełnosprawna może otrzymać do 60 godzin asysty;
• miesięcznie osoba niepełnosprawna , którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne mogą otrzymać do 30 godzin asysty.

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu ( plik do pobrania) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Do karty należy dołączyć obligatoryjnie :
• oświadczenie dot. świadczenia pielęgnacyjnego;
Do karty należy dołączyć fakultatywnie, w razie potrzeby:
• kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego;
• oświadczenie o wskazaniu przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego asystenta

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2022

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku (ul. Krakowska 30, tel. 16-648-72-17) w godzinach pracy Urzędu.

Karta zgłoszenia
Karta realizacji usług
Oświadczenie o korzystaniu z innej pomocy
Oświadczenie asystenta o braku spokrewnienia z podopiecznym
Oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw Oświadczenie o wskazaniu asystenta
Oświadczenie rodzica osoby nieletniej
Klauzula informacyjna
Klauzula RODO
Świadczenie pielęgnacyjne