Program „Posiłek w szkole i w domu” – edycja 2024

Gmina Miejska Przeworsk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku otrzymała dotację celową w ramach: Modułu 1 i Modułu 2 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024r. w wysokości 233 333 zł.

Całkowita wartość programu: 333 333 zł.

Realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku, ul. Krakowska 1.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościom, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Moduł I kierowany jest dla dzieci i młodzieży;

Moduł II kierowany jest osób dorosłych.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
– posiłek;
– świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
– świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc w zakresie dożywiania przyznana jest osobom i rodzinom, jeżeli:
– dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, tj. 1 200,00 zł na osobę w rodzinie,
– dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. 1 552,00 zł.