Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. oraz w 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, przyjmuje wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. oraz w 2024 r.

REFUNDACJA PODATKU VAT – CO TO JEST

Refundacja podatku VAT jest kwotą odpowiadającą podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do odbiorcy paliw gazowych.

Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych (główne źródło ogrzewania) i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

REFUNDACJA PODATKU VAT – KOMU PRZYSŁUGUJE

Refundacja podatku VAT będzie przysługiwała osobom, które dokonały zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 21 grudnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy oraz spełnią określone kryterium dochodu:

Zgodnie z ustawą dodatkowe świadczenie pieniężne będzie przysługiwało:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł,
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;.

REFUNDACJA PODATKU VAT – JAK WYLICZYĆ DOCHÓD

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochody z gospodarstwa rolnego, dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte:

  • w 2021 r. -w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.;
  • w 2022 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 lipca 2024 r. 
  • W 2023 r. w przypadku wniosku złożonego po dniu 31 lipca 2024 r.

Dochód ustala się jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT przez odbiorcę paliw gazowych w gospodarstwie domowym.

WNIOSEK O REFUNDACJE PODATKU VAT  – TERMIN SKŁADANIA I WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o refundacje podatku VAT  składa się nie później niż do dnia 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

W toku postępowania administracyjnego Ośrodek może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów.

Podobnie jak w przypadku innych form wsparcia jak dodatek osłonowy, dodatek węglowy, dodatku elektrycznego czy na inne źródła ciepła, przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku.

WNIOSEK O REFUNDACJE PODATKU VAT MOŻNA ZŁOŻYĆ:

  • elektronicznieza pośrednictwem platformy ePUAP  – jako załącznik do pisma ogólnego skierowany do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego)
  • tradycyjnie(papierowo) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30.

Do wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe należy dołączyć klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w sprawach ww. refundacji.

Zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687), wnioskodawcy, którzy we wniosku o refundację podatku VAT wskazali adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu refundacji podatku VAT otrzymają na wskazany adres e-mail.

Wnioskodawcy, którzy nie wskazali adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu  refundacji podatku VAT będą mogli odebrać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30. Jednocześnie informujemy, że nieodebranie informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT nie wstrzymuje jej wypłaty.

Do pobrania:

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska