RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 30,
  • kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Sławomir Rejman, tel. 694 313 694, e-mail: slawek.rejman@gmail.com
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 30 – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  • posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a pozostałym zakresie jest dobrowolne,

 

Niepodanie danych w zakresie wygnanym przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przeworsku
Magdalena Szlachta