Zadania finansowane lub dofinansowane z Budżetu Państwa lub z Państwowych Funduszy Celowych

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

PROGRAM WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – EDYCJA 2021

PROGRAM POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU NA LATA 2019-2023