Głównej zawartości

Komunikat alertu

budynek1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011r poszukuje rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny te to tzw. rodziny wspierające.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci.

Pomoc może dotyczyć: - doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami - opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom, pomoc w nauce. - prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie- dom, racjonalnego dysponowania budżetem. - kształtowanie i wypełnianie ról społecznych. Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej: Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina bezpośredniego otoczenia dziecka. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.

Poszukujemy ludzi odpowiedzialnych, otwartych, którzy nie boją się nowych wyzwań do współpracy w ramach wolontariatu. Jeżeli masz chwilę wolnego czasu, odrobinę chęci do niesienia pomocy innym, lubisz dzielić się z innymi, to podejmij współpracę z nami i zostań wolontariuszem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku. Masz możliwość wykorzystania swojej wiedzy w praktyce, odkrywanie poczucia sensu pomagania innym, zdobyć nowe doświadczenia „zarażenia” innych swoją energią, oderwanie się od monotonii dnia codziennego, a także możesz zrealizować swoje marzenia czy plany. WOLONTARIAT to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie.

Ogólne zasady wolontariatu reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.)

Art. 43 Ustawy określa, że wolontariusz powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełnienia stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

Zapraszamy do współpracy studentów oraz absolwentów kierunków praca socjalna (lub osoby które do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyły studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie), którzy chcą zdobyć doświadczenie zawodowe i sprawdzić się w zawodzie pracownik socjalny lub asystent rodziny.

Wolontariuszem do pomocy osobom starszym i schorowanym oraz pomocy dzieciom w nauce w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku może zostać każdy, kto dobrowolnie i bezpłatnie chce świadczyć pomoc na rzecz innych bez względu na wiek, wykształcenie, status materialny itp. Wolontariuszem może zostać każdy, zarówno student, osoba pracująca jak i emeryt. Nie ma też przeciwwskazań, by pracę wolontariuszy świadczyli bezrobotni, bowiem nie tracą oni przez to statusu osoby bezrobotnej, ani ewentualnego prawa do zasiłku.

Wszystkich zainteresowanych pełnieniem funkcji wolontariusza prosimy o kontakt pod nr telefonu 16 648 72 16 w godzinach pracy ośrodka lub przesłanie swoich danych drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku uprzejmie informuje, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/

dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego dotyczącego przyznawania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

 

Cel akcji

Jeżeli jesteś osobą, która samotnie wychowuje dzieci i posiadasz wyrok sądowy przyznający prawo do alimentów, to ta akcja jest skierowana do Ciebie. Celem akcji jest wskazanie skutecznego narzędzia do odzyskiwania należności. Chodzi o wpis dłużnika do Rejestru BIG. Dziś nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale również każda osoba fizyczna posiadająca wyrok sądowy, może wpisać do rejestru BIG InfoMonitor osobę, która zalega z alimentami.

Szczegóły na temat akcji znajdują się na stronie dedykowanej : https://www.big.pl/alimenty oraz na naszym profilu na Facebooku - https://www.facebook.com/Odzyskuj-alimenty-650556141760720/?fref=ts

Akcję wspiera m.in. Centrum Praw Kobiet, Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Fundacja Dla Naszych Dzieci.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że osoby bezdomne, przebywające na terenie miasta Przeworska mogą otrzymać wsparcie w postaci ciepłych posiłków w Jadłodajni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku oraz mogą otrzymać niezbędną odzież z banku odzieży używanej. 

Adresy placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym: 

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn przy Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów, tel. 17 852-15-71 Schronisko dla bezdomnych kobiet, Racławówka 132, tel. 17 862-430-91 Hostel „Boży Dar” dla bezdomnych mężczyzn, ul. Krakowska 64 C, tel. 17 852-15-71 

Apelujemy o zgłaszanie odpowiednim służbom informacji na temat osób bezdomnych w celu objęcia ich stosowną formą pomocy, zgłoszeń o osobach wymagających wsparcia można dokonywać u następujących służb: 

Straż Miejska Przeworsk, tel. 16 648-78-44 w. 116. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku, kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00. tel. 16 648 72 16. 

Jednocześnie informujemy, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatna, całodobowa Infolinia 987, gdzie można uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.

Co czwarty Polak błędnie myśli, że czad można rozpoznać po zapachu lub dymie. - Z badań zleconych przez MSWiA wynika, że świadomość na temat czadu i zagrożenia pożarowego jest niska - powiedział podczas konferencji prasowej rozpoczynającej kampanię społeczną pod hasłem Czad i ogień. Obudź czujność minister Mariusz Błaszczak. Według tych badań 41% Polaków twierdzi, że potrafi rozpoznać czad. Niepokojące jest to, że aż co czwarty Polak myśli, że czad można poznać po zapachu lub po dymie. Warto więc ciągle przypominać, że czad jest bezwonny i bezbarwny. Tylko co piąty Polak wie, że czad można wykryć za pomocą specjalnych czujników.

Czytaj więcej

W dniu 9 grudnia br. zorganizowano spotkanie z Mikołajem podczas imprezy integracyjnej zorganizowanej w ramach programu „Mikołaj przychodzi do każdego”. Akcja prowadzona jest od 2005 r. i ma na celu integrację osób niepełnosprawnych z dziećmi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz młodzieży działającej na rzecz osób dotkniętych dysfunkcjami. Program skierowany jest do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku, podopiecznych ŚDS w Przeworsku, niepełnosprawnych dzieci klas integracyjnych SP nr 2 i uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku z terenu miasta. Paczki mikołajkowe w formie słodyczy w tym roku otrzymało 160 dzieci. Oprócz spotkania z wyjątkowym gościem, który obdarował wszystkich prezentami, dzieci bawiły się przy muzyce wraz z teatrzykiem Zielony Melonik.

By impreza miała odpowiedni format prowadzona była inna akcja - „Podziel się cukierkiem”, w której uczniowie przeworskich szkół zbierali słodycze dla swoich kolegów. Swój ogromy udział w całej akcji miało wiele osób - włączyli się w nią również pracownicy ZUSu, KRUSu, Urzędu Skarbowego, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta – Referat Ochrony Środowiska, oraz Przeworskiego SP ZOZ którzy zbierali w swoich instytucjach zabawki, maskotki i cukierki którymi dzieciaki zostały obdarowane.

Tradycyjnie postawa naszych mieszkańców dowodzi, że dobro, wrażliwość w człowieku to nasz gminny potencjał!. Za dar Waszej wrażliwości, za umiejętność dzielenia się z innymi, w imieniu wszystkich obdarowanych dzieci pięknie dziękuję wszystkim „wyjątkowym” Mikołajom. Niech szczęście dane małym mieszkańcom, wraca do Was wielokrotnie.

Dziękuję również wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie spotkania z Mikołajem w szczególności pracownikom ośrodka bez których ta impreza nie miałaby tak pięknej oprawy.
Słowa podziękowania kieruję również do leśniczego z leśnictwa Białobrzeżki Pana Wiesława Wańczyk, który z czystej dobroci serca pomógł przy akcji przekazując nam żywe choinki, to dla nas, a przede wszystkim dla dzieciaków, ogromy gest.
Dziękuję również za przybycie: Z-cy Burmistrza – Panu Wojtkowi Superson, Sekretarz Miasta – Pani Agnieszce Zakrzewskiej, kier. ŚDS – Pani Agnieszce Storek, dyr. SP3 – Pani Lidii Bułaś oraz dyr. SP2 – Panu Bogdanowi Sebzda.

Za okazane serce w imieniu własnym, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku jak i uczestników zabawy składam serdeczne podziękowania i zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przeworsku
Anna Darecka

Burmistrz Miasta Przeworska informuje, że od dnia 28.11.2016 r. firma Provision s.c. przystąpiła do programu wsparcia dużej rodziny na terenie miasta Przeworska.


Mieszkańcy Przeworska posiadający Kartę Dużej Rodziny będą mogli korzystać z 5% zniżki na cały asortyment w sklepie STOKROTKA mieszczącym się w Przeworsku przy ul. Lwowskiej 21 z wyłączeniem obowiązujących w sklepie promocji, wyrobów alkoholowych i tytoniowych, doładowań do telefonów oraz zakładów Totalizatora Sportowego.

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że wnioski w sprawie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2016r. do 31 października 2017r. będą przyjmowane od 1 września 2016r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września 2016r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października 2016r. do 30 listopada 2016r., wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia.

Ponadto informujemy, że wnioski w sprawie ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 października 2016r. do 30 września 2017r. będą przyjmowane od 1 sierpnia 2016r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia 2016r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września 2016r. do 31 października 2016r., wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada.

Od 1 września 2016r. przyjmowanie stron w sprawach dot. świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie w następujących dniach tygodnia: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydawane będą od sierpnia 2016r. Wydawanie wniosków o świadczenia rodzinne rozpocznie się od września 2016r.