PROJEKT AKTYWNI

Gmina Miejska Przeworsk/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Przeworsku zaprasza do udziału w Projekcie pt. PROJEKT AKTYWNI aktywna integracja osób na obszarze rewitalizacji współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna; Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Celem głównym Projektu jest:

poprawa potencjału społecznego i zawodowego, wzrost szans na zatrudnienie oraz poprawa jakości życia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym na terenie miasta Przeworska, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizacji.

Oferujemy między innymi:

 • indywidualne doradztwo zawodowe w tym indywidualny plan działania (IPD),
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • warsztaty z poszukiwania pracy,
 • indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psycholog, prawnik, coach,
 • treningi kompetencji życiowych i społecznych,
 • szkolenie zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe),
 • płatny 6 miesięczny staż zawodowy,
 • zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi do lat 6/osobą zależną podczas odbywania szkoleń i stażu.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk, które spełniają poniższe kryteria:

osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • osoby lub rodziny kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych
  w art.7 ust. o pomocy społecznej,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby korzystające z PO PŻ,
 • osoby które nie korzystały z rodzajowo tożsamego wsparcia w ramach innych Projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji.

Udział w projekcie „PROJEKT AKTYWNI” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Pytania dotyczące rekrutacji oraz udziału w projekcie można kierować osobiście w MOPS Przeworsk ul. Krakowska 30,  lub telefonicznie od numerem 166487216 a także na email: mops@przeworsk.um.gov.pl