Przemoc w rodzinie

Informujemy o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2023-2027

Do pobrania: Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2027 (PDF, 12,8MB)

Do pobrania: Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2027 (DOC, 370KB)

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją, która została przygotowana w ramach kampanii 19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży 01.11.2020 – 19.11.2020:

RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY

Plan pracy Zespołu Interdyscyplinarnego na 2023 r.

Do pobrania: Plan pracy Zespołu Interdyscyplinarnego na 2023r.

Procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych, związanych z przemocą w rodzinie, materiały instruktażowe, zalecenia.

Do pobrania: Procedury postępowania 2018 r. (PDF, 634 KB)

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc.

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie -2019 (PDF, 229 KB)

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 2020 (PDF, 231 KB)

Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie (PDF, 306 KB)

Rodzaje przemocy

RZEMOC FIZYCZNA – działania z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnienie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, duszenie.
PRZEMOC PSYCHICZNA – to działanie prowadzące do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystujące różnorodne mechanizmy psychologiczne, np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, ciągła krytyka, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb.

PRZEMOC SEKSUALNA – to zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, bez pytania o jej zgodę, jak również w sytuacji gdy obawia się odmówić sprawcy. Przymus polega na bezpośrednim użyciu siły fizycznej przez sprawcę, na groźbach użycia siły lub emocjonalnym szantażu.

PRZEMOC EKONOMICZNA – działanie mające na celu doprowadzić do całkowitego uzależnienia finansowego ofiary od sprawcy np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie ofierze podjęcie pracy, niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych rodziny.

ZANIEDBANIE – to zjawisko społeczne odnosi się w szczególności do relacji dziecko – rodzic. Będzie to ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych dziecka oraz brak zapewnienia właściwej uwagi i troski rodzicielskiej.

Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) wprowadzony został obowiązek tworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z w/w Ustawą Rada Miasta Przeworska przejęła Uchwałę Nr V/31/11 z dnia 27 stycznia 2011 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przeworsku.

W dniu 01 marca 2011 Burmistrz Miasta Przeworska Zarządzeniem Nr 27/2011 powołał Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy z terenu Miasta Przeworska.

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku – Magdalena Szlachta.

Zastępcą jest Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku – Daniel Pels

Instytucje które mogą pomóc:
PROKURATURA – PROKURATOR

MOPS – PRACOWNIK SOCJALNY – DYREKTOR

POLICJA – DZIELNICOWY – OFICER DYŻURNY

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE – PRACOWNIK SOCJALNY – DYREKTOR

SZKOŁA – WYCHOWAWCA – PEDAGOG – DYREKTOR

SŁUŻBA ZDROWIA – LEKARZ RODZINNY – ODZIAŁ RATUNKOWY – KIEROWNIK PORADNI UZALEŻNIEŃ

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH – CZŁONEK – PRZEWODNICZĄCY

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA – PSYCHOLOG DYREKTOR

STRAŻ MIEJSKA – STRAŻNIK – KOMENDANT

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – CZŁONEK – PRZEWODNICZĄCY

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY – OSOBA DYŻURUJĄCA

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz instytucji, które otrzymują lub potencjalnie mogłyby otrzymywać środki z Funduszu Sprawiedliwości.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.numersos.pl

logo ministerstwa sprawiedliwości

Informujemy, że od 8 lutego 2019 r. Stowarzyszenie „Nowa Kultura” w Jarosławiu nr KRS 0000296159, realizuje zadania ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości – „Funduszu Sprawiedliwości” w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym. Zakres, którym zajmować się będzie Stowarzyszenie określony został w §36 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Nasi specjaliści w ramach projektu będą:

-udostępniać bezpłatną pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu

-udzielać bezpłatnej pomocy prawnej w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów

– udostępniać bezpłatną psychoterapię, pomoc psychiatryczną lub psychologiczną

-wspierać dopłatami do kosztów ponoszonych przez osoby pokrzywdzone związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy

-wspierać dopłatami do kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych

-pokrywać koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi, lekarstwami, wyrobami medycznymi, przedmiotami ortopedycznymi itp.

-organizować i finansować szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe -udostępniać czasowe zakwaterowanie lub udzielać schronienia

-finansować okresowe dopłaty do bieżących zobowiązać czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny

-finansować koszty związane z dostosowaniem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem

-finansować przejazdy środkami komunikacji publicznej lub pokrywać koszty transportu związane z uzyskiwaniem świadczeń w ramach projektu
-udostępniać bezpłatną żywność lub bony żywnościowe

-pokrywać koszty związane z zakupem odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

-finansować koszty zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego

-finansować koszty zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego wraz z opiekunem

-finansować roboty budowlane

-finansować zakup urządzeń lub wyposażenia

-finansować zakup wartości niematerialnych i prawnych

-udostępniać pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej

-udostępniać pomoc tłumacza migowego lub tłumacza- przewodnika uprawnionym osobom głuchoniemym.

Zostały utworzone następujące punkty pomocy, gdzie mogą zgłaszać się osoby pokrzywdzone:

• Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz osobom im najbliższym w Przeworsku,
Plac Mickiewicza 3,
37 – 200 Przeworsk,
godziny otwarcia: wtorek 15:00 – 19:00,
e- mail pomoc.przeworsk@gmail.com,
tel. 607 259 997

• Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz osobom im najbliższym (ul. Ks. Piotra Skargi 7/1 lok. 33, 37-700 Przemyśl) godziny otwarcia: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00; wtorek 13:00 – 20:00; sobota 9:00 – 13:00, e – mail pomoc.przemysl@gmail.com, tel. 607 244 747

• Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz osobom im najbliższym w Jarosławiu godziny otwarcia: poniedziałek 15:00 – 19:00, e- mail pomoc.jaroslaw@gmail.com, tel. 607 244 740

• Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz osobom im najbliższym w Lubaczowie godziny otwarcia: Środa 15:30 – 19:30 e-mail pomoc.lubaczow@gmail.com tel.607 254 067

• Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz osobom im najbliższym w Orłach godziny otwarcia Czwartek 15:00 – 19:00 e- mail pomoc.orly@gmail.com, tel. 607 244 740 Oprócz punktów stacjonarnych działa całodobowa (7 dni w tygodniu) infolinia nr 166 52 52 52

Bezpłatny telefon informacyjny dla osób uwikłanych w problem przemocy domowej

Informujemy, że od dnia 01.09.2009 r. działa bezpłatny telefon informacyjny dla osób uwikłanych w problem przemocy domowej o numerze

987

Jest to numer bezpłatny dla osób dzwoniących z aparatów stacjonarnych oraz automatów/budek telefonicznych. Działa całodobowo, przez cały rok kalendarzowy. Osoby dzwoniące zostaną poinformowane o adresach i telefonach instytucji udzielających pomocy oraz o możliwych do uzyskania formach pomocy, w tym: hotelowej, psychologicznej, socjalnej, prawnej oraz o instytucjach i organizacjach pracujących ze sprawcami przemocy domowej.

Bezpłatna poradnia dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym

Poradnia Telefoniczna 116 123 jest bezpłatną Poradnią Telefoniczną, w której można uzyskać profesjonalną pomoc psychologiczną.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 1400 do 2200 pod numerem telefonu 116 123 dyżurować będą specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, udzielając wsparcia i pomocy psychologicznej osobom potrzebującym.

116 123 – zadzwoń, zaufaj

 

Połączenia są bezpłatne – niezależnie od tego, z jakiej sieci się łączysz. Możesz się dodzwonić z każdego miejsca w Polsce, zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego. Czas rozmowy jest nieograniczony. Dzwoniąc masz prawo do zachowania całkowitej anonimowości

Podkarpacka Klinika dla Ofiar Różnych Przestępstw Pomoc Pokrzywdzonym

Stowarzyszenie informuje, że od września rozpoczęła swoją działalność Podkarpacka Klinika dla Ofiar Różnych Przestępstw. Pomagamy ofiarom przemocy seksualnej, domowej, osobom narażonym na mobbing, dyskryminację oraz innym pokrzywdzonym z całego Podkarpacia. Udzielamy pomocy już na etapie wstępnej diagnozy i w ustaleniu jakie wydarzenie miało miejsce? Interwencyjnie zapewniamy także bezpieczne schronienie.

Osoby pokrzywdzone mogą liczyć na pomoc specjalistów z zakresu prawa i psychologii a także w krytycznych sytuacjach mogą uzyskać dla siebie i swoich dzieci schronienie, w pobliżu swojego miejsca pracy.

Formy pomocy:

– pomoc prawna – np. zastępstwo procesowe, pomoc w składaniu wniosków o nakaz opuszczenia domu dla sprawcy, zakaz zbliżania się i inne
– pomoc psychologiczna – terapia indywidualna i grupowa
– grupy wsparcia
– edukacja dla rodziców
– pomoc w kontaktach z policją, prokuraturą, służbą zdrowia
– pomoc socjalna – zakwaterowanie z wyżywieniem, także dla dzieci

Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje i służby pomagające pokrzywdzonym – policję, prokuraturę, sądy, służbę zdrowia, a osoby pokrzywdzone do korzystania z pomocy fachowców.

Pomoc świadczona jest bezpłatnie!

Podkarpacka Klinika dla Ofiar Różnych Przestępstw
35- 061 Rzeszów
ul. Leszczyńskiego 3
tel./fax 17 8581033, 605289682
e-mail: nowy-horyzont@wp.pl
www.nowyhoryzont.eu

Adres do korespondencji

Stowarzyszenie NOWY HORYZONT
35-328 Rzeszów
Ul. Paderewskiego 1d/6
Tel. 668 667 554
e-mail: nowy-horyzont@wp.pl
www.nowyhoryzont.eu