Fundusz alimentacyjny – Komy przysługuje FA

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

przysługują:
Osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia.
Gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bezterminowo.
Kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 800,00 zł.
Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje do wysokości bieżąco ustalonych alimentów – nie wyżej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną.
nie przysługują:
Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ( np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo -wychowawcza, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie).
Osobie umieszczonej w pieczy zastępczej.
Osobie uprawnionej, jeżeli zawarła związek małżeński.