Świadczenia rodzinne – Zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego, który ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat.
Okres ten wydłuża się:

do 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy to studiów),
do 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Do ukończenia 24 roku życia przysługuje także osobie uczącej się (pełnoletnia osoba, która się uczy i jednocześnie utrzymuje się samodzielnie, gdyż rodzice nie żyją, bądź od obojga zasądzono alimenty).

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, który trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego – począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami i jest uzależniony m.in. od spełnienia kryterium dochodowego:

dochód nie może przekroczyć kwoty 674,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.
W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.
Zasiłek nie przysługuje, jeżeli

dziecko lub osoba ucząca się:
pozostaje w związku małżeńskim,
zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko – dotyczy pełnoletnich dzieci;
osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:
rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
ojciec jest nieznany,
powództwo o alimenty od drugiego z rodziców zostało oddalone,
sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka.
członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

!!! Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi :

na dziecko do 5 lat – 95 zł miesięcznie
na dziecko powyżej 5 do 18 lat – 124 zł miesięcznie,
na dziecko powyżej 18 do 24 lat – 135 zł miesięcznie