„Opieka wytchnieniowa 2023” – nabór wniosków

Gmina Miejska Przeworsk przystąpiła do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”.

Program finansowany jest  z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Całkowitą wartość dofinansowania stanowi kwota 166 464,00 zł.

Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku, w związku z tym Dyrektor tutejszego ośrodka informuje mieszkańców miasta Przeworska o naborze wniosków do uczestnictwa w programie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Cel Programu:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość udzielenia doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Adresaci Programu:

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej (w tym dla opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności). Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we spólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu:

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w szczególności mogą polegać na czasowej opiece nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego tj.: w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

ZARZĄDZENIE NR 19/2022 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W PRZEWORSKU w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie „Opieka wytechnieniowa – edycja 2023 w Gminie Miejskiej Przeworsk

Dokumenty do pobrania:

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny
Karta rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa
Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023
Klauzula-informacyjna-RODO-w-ramach-programu-„Opieka-wytchnieniowa”-2023
Klauzula RODO

Więcej informacji można znaleść na stronie:
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)