Dodatek dla gospodarstw domowych

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek dla gospodarstw domowych wprowadzony ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967).

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG*, albo

3)  kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

* Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem.

Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy,  zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP  – jako załącznik do pisma ogólnego skierowany do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku –  do 30 listopada 2022 r.
  • tradycyjnie (papierowo) –  do 30 listopada 2022 r.

Wnioski w formie tradycyjnej można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30.

 

Do wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych należy dołączyć klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w sprawach ww. dodatku.

Zgodnie z art. 24 ust. 27 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wnioskodawcy, którzy we wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych wskazali adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku otrzymają na wskazany adres e-mail.

Wnioskodawcy, którzy nie wskazali adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych będą mogli odebrać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30. Jednocześnie informujemy, że nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku

 

Do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska