„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Gmina Miejska Przeworsk na rok 2023 otrzymała dofinansowanie w wysokości
1 036 202,32 zł na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023. Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Otrzymane dofinansowanie stanowi 100% całkowitej wartości planowanych działań. Uczestnik programu nie ponosi żadnej odpłatności.

Program ten zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego, wypełnianiu ról społecznych, oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym z terenu miasta Przeworska – posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Jeżeli chcesz wziąć udział w programie bądź chcesz zostać asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej, zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku,
ul. Krakowska 30, tel. 16-648-72-16.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnoprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia, dążenie do poprawy ich funkcjonowania w środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania potrzeb oraz włączenia w życie społeczne.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

-wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe)
– załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
– korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
-zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Kto może zostać uczestnikiem Programu:
• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
• osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, która wymaga usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności.

Osoba niepełnosprawna w godzinach realizacji usług asystenta nie może korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), ani innych usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usług obejmujących analogiczne wsparcie finansowanych ze środków publicznych.
Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta.

Kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej:

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niezamieszkujące z uczestnikiem oraz osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

– posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
– posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
– wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
W przypadku, gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie z ww. wskazaniami wymagane jest także zaświadczenie o niekaralności oraz informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Czas pracy asystenta:
• 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;
• miesięcznie osoba niepełnosprawna może otrzymać do 60 godzin asysty;
• miesięcznie osoba niepełnosprawna , którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne mogą otrzymać do 30 godzin asysty.

Zgłoszenie uczestników programu następuje na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu (plik do pobrania) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Do karty należy dołączyć w razie potrzeby:
• kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego;
• oświadczenie o wskazaniu przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego asystenta

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku (ul. Krakowska 30, tel. 16-648-72-17) w godzinach pracy Urzędu.

ZARZĄDZENIE NR 12A/2022 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEWORSKU w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 20232

Regulamin rekrutacji i udziału w Programie
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia do programu
Załącznik nr 2 Karta zakresu czynności 
Załącznik nr 3 Karta realizacji usług
Załącznik nr 4 Ewidencja przebiegu pojazdu
Załącznik nr 5 Ewidencja biletów komunikacyjnych
Załącznik nr 6 Oświadczenie o akceptacji asystenta
Załącznik nr 7 Oświadczenie o korzystaniu z usług asystenta

Oświadczenie o wskazaniu asystenta
Klauzula informacyjna
Klauzula RODO

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023 – rekrutacja

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023 – rekrutacja

 Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowanym na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk jest poprawa jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców Przeworska. Program i wsparcie asystenta osobistego to nie tylko pomoc w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wizycie w urzędzie, wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.

Kto może ubiegać się o wsparcie z programu?

Zamieszkujące na terenie Przeworska:

Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

Beneficjenci programu.

Zgodnie z wytycznymi Programu minimum 70% uczestników Programu stanowić będą osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) – w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (tj. posiadające orzeczenie ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Kto może świadczyć usługi asystencji osobistej?

Osoby niebędące członkami rodziny uczestnika posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.
Za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Osoby zainteresowane mogą składać karty zgłoszeniowe do programu od 21.11.2022r. do 02.12.2022 r. (decyduje kolejność zgłoszeń) w  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przeworsku, ul. Krakowska 30, 37-200 Przeworsk I piętro, pok. nr 16, w godzinach pracy: pon-pt 7:00-15:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 16-648-72-16 lub 16-648-87-50

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa do programu

Oświadczenie o wskazaniu asystenta

Klauzula informacyjna RODO MOPS

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Rusza przyjmowanie zgłoszeń do edycji 2023

Wsparcie w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wyjściu do urzędu czy teatru – rola asystenta osobistego dla osoby z niepełnosprawnościami jest niezwykle ważna. Pozwala wieść bardziej aktywne, bardziej niezależne i samodzielne życie.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Program i wsparcie asystenta osobistego to nie tylko pomoc w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wizycie
w urzędzie, wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.

Kto może liczyć na wsparcie z programu?

Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia lub chcących wziąć udział w programie prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przeworsku, ul. Krakowska 30, 37-200 Przeworsk pod nr tel. 16-648-72-16 lub 16-648-87-50 w godzinach pracy: pon-pt 7:00-15:00,

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://rzeszow.uw.gov.pl/komunikaty/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-nabor-wnioskow/

Ogromne zainteresowanie usługami asystentów niepełnosprawnych

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością chętnie korzystają z pomocy zatrudnianych przez samorządy asystentów osobistych. Finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem na Podkarpaciu.

Przeworsk dostał w regionie najwięcej pieniędzy na ten cel – ponad 1 mln 900 tysięcy zł. Zatrudniono 80 asystentów, którzy opiekują się łącznie setką osób niepełnosprawnych. Na liście rezerwowych jest kolejnych 20. Jak mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, frekwencja przerosła oczekiwania.

Zgłosiło się tak wielu chętnych, że nie byliśmy w stanie podpisać umów z asystentami do końca roku, a jedynie do końca września. Dzięki oszczędnościom, prawdopodobnie uda się je przedłużyć o miesiąc czy dwa

– dodaje Magdalena Szlachta.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej pomaga swojemu podopiecznemu m.in. w wyjściu na spacer, załatwieniu spraw urzędowych, dojściu do pracy, lekarza, czy placówek kultury.

Zapraszamy do odsłuchania audycji na stronie Radia Rzeszów:

https://radio.rzeszow.pl/wiadomosci/ogromne-zainteresowanie-uslugami-asystentow-niepelnosprawnych?fbclid=IwAR0uH1EYUh8HxhbVRIXV1u8w_dy1zScmez92ruerKV8Ez2eCfeNvnYxPiGc