Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnoprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia, dążenie do poprawy ich funkcjonowania w środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania potrzeb oraz włączenia w życie społeczne.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

-wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe)
– załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
– korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
-zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Kto może zostać uczestnikiem Programu:
• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
• osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, która wymaga usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności.

Osoba niepełnosprawna w godzinach realizacji usług asystenta nie może korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), ani innych usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usług obejmujących analogiczne wsparcie finansowanych ze środków publicznych.
Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta.

Kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej:

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niezamieszkujące z uczestnikiem oraz osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

– posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
– posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
– wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
W przypadku, gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie z ww. wskazaniami wymagane jest także zaświadczenie o niekaralności oraz informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Czas pracy asystenta:
• 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;
• miesięcznie osoba niepełnosprawna może otrzymać do 60 godzin asysty;
• miesięcznie osoba niepełnosprawna , którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne mogą otrzymać do 30 godzin asysty.

Zgłoszenie uczestników programu następuje na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu (plik do pobrania) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Do karty należy dołączyć w razie potrzeby:
• kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego;
• oświadczenie o wskazaniu przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego asystenta

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku (ul. Krakowska 30, tel. 16-648-72-17) w godzinach pracy Urzędu.

ZARZĄDZENIE NR 12A/2022 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEWORSKU w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 20232

Regulamin rekrutacji i udziału w Programie
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia do programu
Załącznik nr 2 Karta zakresu czynności 
Załącznik nr 3 Karta realizacji usług
Załącznik nr 4 Ewidencja przebiegu pojazdu
Załącznik nr 5 Ewidencja biletów komunikacyjnych
Załącznik nr 6 Oświadczenie o akceptacji asystenta
Załącznik nr 7 Oświadczenie o korzystaniu z usług asystenta

Oświadczenie o wskazaniu asystenta
Klauzula informacyjna
Klauzula RODO