Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Rusza przyjmowanie zgłoszeń do edycji 2023

Wsparcie w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wyjściu do urzędu czy teatru – rola asystenta osobistego dla osoby z niepełnosprawnościami jest niezwykle ważna. Pozwala wieść bardziej aktywne, bardziej niezależne i samodzielne życie.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Program i wsparcie asystenta osobistego to nie tylko pomoc w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wizycie
w urzędzie, wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.

Kto może liczyć na wsparcie z programu?

Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia lub chcących wziąć udział w programie prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przeworsku, ul. Krakowska 30, 37-200 Przeworsk pod nr tel. 16-648-72-16 lub 16-648-87-50 w godzinach pracy: pon-pt 7:00-15:00,

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://rzeszow.uw.gov.pl/komunikaty/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-nabor-wnioskow/

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku w związku z możliwością aplikowania do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program jest realizowany w dwóch formach:

  1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (limit wynosi 240 godzin w ciągu roku)
  2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego (limit wynosi 14 dni w ciągu roku).

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt po przez wiadomość e-mail na adres: mops@przeworsk.um.gov.pl  lub pod numerem telefonu: 16-648-72-16 lub
16-648-87-50 w godzinach 7:00-15:00 do dnia 9 listopada 2022 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa—edycja-2023