Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku.

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-03-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

– zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony,
– część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony,
– część plików nie jest dostępna cyfrowo,
– niektóre odnośniki nie posiadają tekstu alternatywnego,
– brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
– na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

– dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia oświadczenia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku, 37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 30.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Damian Wiśniowski.

Adres poczty elektronicznej:

dwisniowski@przeworsk.um.gov.pl
Nr telefonu: 16 648 72 16 wewnętrzny: 23.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku, ul. Krakowska 30.

Do budynku prowadzi jedno wejście, bez podjazdu dla wózków. Budynek nie posiada windy
Tuż przy budynku znajduje się parking ogólny, bez parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku brak jest możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Wsparcie rodziny i piecza zastępcza

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W MIEŚCIE PRZEWORSK NA LATA 2020 – 2022

ASYSTENT RODZINY

W dniu 28 kwietnia 2011 r. Sejm przyjął ustawę o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ma przede wszystkim na celu pomoc rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze oraz zmienić system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Ustawa wprowadza funkcję tzw. asystenta rodziny, który ma pomagać nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach.

Kim jest asystent rodziny?

Asystent rodziny to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę. Celem wsparcia jest osiągniecie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej tak, by w przyszłości potrafiła ona samodzielnie pokonywać trudności, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent to osoba towarzysząca, współobecna, służąca pomocą, będąca w pogotowiu. Motywuje do wprowadzania zmian w myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Głównym zadaniem asystenta jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.

Jak przydziela się asystenta rodziny?

Asystenta rodziny przydziela Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego na podstawie wywiadu środowiskowego i analizy sytuacji rodziny. Rodzinę do pracy z asystentem może zobowiązać Sąd Rodzinny na mocy postanowienia. Intensywna praca asystenta z rodziną jest realizowana również w przypadku czasowego umieszczenia przez Sąd dziecka poza rodziną. Uczestniczy on wówczas we wszystkich działaniach zmierzających do powrotu dziecka do rodziny.

Obszar współpracy asystenta z rodziną:

 • prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielnie informacji na temat pomocy świadczonej przez różne instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
 • udzielnie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w znalezieniu pracy zarobkowej, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
 • udzielnie pomocy rodzinom w nabywaniu lub podnoszeniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielnie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i podnoszeniu kompetencji opiekuńczych;
 • udzielnie wsparcia dzieciom;
 • podejmowanie działań profilaktycznych, a także interwencyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i rodzin w sytuacjach kryzysowych;
 • realizacja planu pracy z rodziną;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin.

Zasady współpracy rodziny z asystentem rodziny:

 • praca asystenta odbywa się w oparciu o zasadę dobrowolności;
 • podczas spotkań asystent rodziny oraz wszyscy członkowie rodziny objęci usługą dbają o zapewnienie właściwej atmosfery, klimatu współpracy, aktywnie uczestnicząc w dążeniu do realizacji założonych celów. Ponadto ważne jest, aby podczas spotkań przestrzegana była zasada wypowiadania się i zachowania się w sposób kulturalny, respektowania praw innych do wyrażania własnej opinii;
 • rodzina wspólnie z asystentem określa obszar wymagający zmiany, formułując cele do osiągania oraz plan pracy z rodziną;
 • plan pracy może być modyfikowany w razie takiej potrzeby, na wniosek rodziny bądź asystenta i wymaga akceptacji obu stron;
 • usługa świadczona jest w miejscu zamieszkania rodziny bądź we wskazanym miejscu przez rodzinę w zależności od jej potrzeb ( urząd, szkoła , świetlica środowiskowa, placówka służby zdrowia, itp.);
 • asystent wspólnie z rodziną na bieżąco ocenia postępy w realizacji celów ( raz na trzy miesiące );
 • po zakończeniu realizacji usług następuje ostateczna ocena współpracy i realizacji zamierzonych celów.

RODZINA WSPIERAJĄCA

Zgodnie z art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne. Uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami. Problemy opiekuńczo – wychowawcze mogą wynikać z braku odpowiednich wzorców w rodzinach, z których pochodzą rodzice dziecka. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą w rodzinie wspieranej takie pozytywne wzorce funkcjonowania rodziny można zaszczepić.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • nie ma problemów wychowawczych z własnymi dziećmi;
 • nie ma problemów z uzależnieniami;
 • ma stałe źródło utrzymania;
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej (ani nie miała ograniczonej);
 • wywiązywała się i wywiązuje z obowiązku alimentacyjnego (nie ma wyroków);
 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • członkowie rodziny nie mają zaburzeń lub choroby psychicznej.

Co zrobić, aby zostać rodziną wspierającą? Należy:

 • złożyć umotywowany wniosek na rodzinę wspierającą w MOPS;
 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu;
 • uzyskać pozytywną opinię kierownika ośrodka;
 • odbyć bezpłatne szkolenie na terenie MOPS;
 • podpisać umowę na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów zawiązanych z udzielaniem wsparcia.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem ogromnej satysfakcji dla osób, które zachcą poświęcać swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują.

MKRPA

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Komisja wszczyna postępowanie z urzędu lub na wniosek.
Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, Komisja kieruje na badanie biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Komisja może zawiesić postępowanie w przypadku dobrowolnego poddania się leczeniu. W przeciwnym wypadku Komisja kieruje sprawę do Sądu Rejonowego z wnioskiem o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie odwykowym.

 

 

 

500 plus

INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADNIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)

Informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 będą przyjmowane:

 • drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r. (przez portal Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS)
 • w formie papierowej – od dnia 1 kwietnia 2021 r. (w budynku MOPS Przeworsk)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

Szczegółowe informację dostępne na stronie Ministerstwa LINK

 

Zmiany w programie ,,Rodzina 500+”
od 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało
na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Prawo do 500+ zostanie ustalone na wydłużony okres świadczeniowy trwający do 31 maja 2021 r., co oznacza, że w 2020 roku nie będzie trzeba składać kolejnego wniosku.

W jaki sposób można wnioskować o świadczenie
„Rodzina 500+”?

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 można będzie składać drogą elektroniczną od 1 lipca (kanał bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia) lub drogą tradycyjną
od 1 sierpnia.

Prosimy o nie wysyłanie wniosków przed powyżej określonymi datami.

Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko,
a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?

W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, rodzice Ci składają od 1 lipca 2019 r. (drogą elektroniczną) lub od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci, na podstawie którego zostanie odpowiednio przyznane świadczenie. Niezłożenie wniosku będzie skutkowało brakiem realizacji 500+.

Co jeszcze się zmieni?

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu  (liczonego od dnia urodzenia dziecka, objęcia dziecka opieką prawną lub przysposobienia dziecka)  na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem, odpowiednio:

– od dnia narodzin dziecka,

– objęcia dziecka opieką prawną,

– przysposobienia dziecka.

W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Ponadto od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Osoba, której przyznane zostanie świadczenie, otrzyma o tym informację przesłaną na adres poczty elektronicznej. Jeżeli adres poczty elektronicznej nie zostanie podany we wniosku, informację będzie można odebrać osobiście.

 

Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) do pobrania ze strony MRiPS pod adresem:

Wzór wniosku do stosowania na bieżący okres a także na okres 2021/2022

 

 

Zbiórka rzeczy

MIESZKAŃCU PRZEWORSKA NIE WYRZUCAJ UŻYWANYCH UBRAŃ, MEBLI, SPRZĘTU AGD I RTV!!!

Jeśli masz do oddania używane ubrania, które są w dobrym stanie i nadają się do przekazania osobom potrzebującym, przynieś je do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku, ul. Krakowska 30, pon – pt 07:00 – 15:00, tel. 16-648-72-16 Przyjmujemy także zgłoszenia mebli, sprzętu RTV i AGD. Pośredniczymy w przekazywaniu tych rzeczy osobom potrzebującym.

PILNIE POTRZEBNA WERSALKA, SOFA, FOTEL

Al-Anon

ALKOHOLIZM w rodzinie to bardzo trudny i bolesny temat, który niejednokrotnie ukrywa się przed otoczeniem mimo tego, że zaburza on funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy i jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci.

Grupy Rodzinne Al-Anon to żony, mężowie, partnerzy, rodzice, dzieci i inni bliscy oraz przyjaciele alkoholików. Jedna spośród prawie 33 tysięcy grup na świecie znajduje się blisko – tu w Przeworsku. W naszym mieście grupa Al-Anon „Nadzieja” spotyka się w każdy czwartek o godz. 17.30 w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Krakowska 30). Członkowie są życzliwi, dobrze poinformowani, a wiadomości o problemach związanych z życiem u boku alkoholika mają „z pierwszej ręki”, ponieważ sami ich doświadczają. Oni także byli kiedyś osamotnieni, pełni goryczy i rozczarowań, ale w Al-Anon odkryli, że nie ma sytuacji zupełnie beznadziejnej i że jest możliwe znalezienie zadowolenia, a nawet szczęścia niezależnie od tego czy alkoholik nadal pije czy nie. Każda grupa Al-Anon ma tylko jeden cel: niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Realizuje to poprzez stosowanie swojego programu, który pomógł wielu z jej członków odzyskać równowagę i pogodę ducha. Członkowie Al-Anon dzielą się swoimi doświadczeniami, siłą i nadzieją i są przekonani, że alkoholizm jest chorobą, a zmiana ich nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia.

Gdyby nie Al-Anon nadal tkwiłabym w tzw. „sytuacji bez wyjścia”, byłabym rozgoryczona, pełna żalu do wszystkiego i wszystkich, i obwiniałabym siebie, dzieci i całą rodzinę, o to, że mój mąż pije. Teraz, po dwóch latach regularnych spotkań w Al-Anon, jestem innym człowiekiem. Jestem silna, wierzę w siebie i wiem, że nie ma takiego problemu, którego nie można rozwiązać. Na spotkaniach czuję się swobodnie ? mówię co mam w sercu i w duszy, ponieważ we wspólnocie obowiązuje zasada anonimowości. Wszystko co mówimy na spotkaniach zachowane jest w całkowitej dyskrecji. Al-Anon pomógł mi odzyskać równowagę i radość z życia, mimo tego, że mój mąż nadal pije – to wypowiedź jednej z członkiń przeworskiej grupy.

Grupy Rodzinne Al-Anon, których nazwa powstała z pierwszych sylab angielskich wyrazów Alcoholics Anonymous (czyli Anonimowi Alkoholicy) to wspólnota osób, które mają wśród rodziny lub przyjaciół kogoś chorującego na alkoholizm. Grupa ta nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją lub z jakąkolwiek instytucją. Nie bierze udziału w żadnych sporach. Przeworska wspólnota „Nadzieja” działa już kilkanaście lat i zaprasza na spotkania wszystkie osoby dotknięte problemem alkoholizmu. Szczegółowe informacje o Al-Anon można odnaleźć na stronie internetowej: www.al-anon.org.pl

ZAPROSZENIE:

„Jeżeli masz bliską osobę, której picie powoduje poważne problemy, będziesz serdecznie witany na naszych spotkaniach. Nie mamy powiązań z żadnym wyznaniem wiary, nie mamy żadnych zobowiązań prawnych, składek ani wpisowego. Dzielimy się wzajemnie naszym doświadczeniem, siłą i nadzieją. Twój postęp może się dokonać według twojego własnego sposobu i tobie właściwego tempa. My tylko zachęcamy, abyś wziął udział w naszej wspólnej sprawie.” Źródło: www.al-anon.org.pl

REGION PODKARPACIE

Przeworsk, grupa „Nadzieja”,
MOPS, ul. Krakowska 30, (budynek MOPS w parku, Klub Abstynenta „Bratek”) każdy czwartek – 17.30

Cały spis grup Al-Anon znajduje się na www.al-anon.org.pl

JEŚLI PICIE BLISKIEJ OSOBY PRZESZKADZA CI NORMALNIE ŻYĆ – ZADZWOŃ!

TELEFON DO AL-ANON REGIONU PODKARPACIE – 518 925 592

lub napisz do nas: region_podkarpacki@al -anon.org.pl

RADIO FARA I AL-ANON

Grupa Al-Anon „Serce” w Radiu Archidjecezjalnym „Fara” od lutego 2011r. prowadzi audycję o wspólnocie Al-Anon. Co drugi miesiąc, w każdy trzeci wtorek miesiąca o godz. 16:30 – 17:30. Każda audycja rozpoczyna się „Modlitwą o pogodę ducha”, odczytywana jest Preambuła następnie jest krótkie rozważanie na dany temat. Później osoby z Al-Anon dzielą się swoim osobistym doświadczeniem. Po audycji włączają się członkowie Al-Anon z grup całego Regionu Podkarpacie i dzielą się jak działa nasz program w ich życiu i jak to wpływa na lepszą jakość relacji z otoczeniem w którym żyją jak radzą sobie rozwiązując problemy w swoim życiu, bo łatwiej jest rozwiązywać problemy będąc we wspólnocie osób które mają ten sam problem co ja.

Radio „Fara” można odbierać na częstotliwościach 98,2 FM ; 104,5 FM lub prze Internet www.radiofara.pl
Audycje są w każdy trzeci wtorek miesiąca od godz. 16:30 – 17:30.