Pomoc społeczna – Rejony socjalne

L.p. Ulica Pracownik socjalny
1 11-go Listopada Danuta Szal
2 3-go Maja Elżbieta Szczepańska
3 Aleksandrów Beata Janisz
4 Andersa Magdalena Trelka
5 Armii Krajowej Elżbieta Szczepańska
6 Benbenka Elżbieta Szczepańska
7 Bernardyńska Elżbieta Szczepańska
8 Browarna Elżbieta Szczepańska
9 Chruściela Magdalena Trelka
10 Cicha Maria Dąbrowicz
11 Czarnieckiego Maria Dąbrowicz
12 Długa Joanna Zięba
13 Dobra Magdalena Trelka
14 Dworcowa Maria Dąbrowicz
15 Dynowska Joanna Zięba
16 Gimnazjalna Danuta Szal
17 Głęboka Joanna Zięba
18 Gorliczyńska – parzyste Maria Dąbrowicz
19 Gorliczyńska – nieparzyste Monika Sobuś
20 Grochowa Joanna Zięba
21 Grunwaldzka Danuta Szal
22 Jagiellońska Magdalena Trelka
23 Jasna Elżbieta Szczepańska
24 Jedności Maria Dąbrowicz
25 Kasprowicza Elżbieta Szczepańska
26 Kasztanowa Elżbieta Szczepańska
27 Kazimierzowska Joanna Zięba
28 Kąty Magdalena Trelka
29 Kilińskiego Beata Janisz
30 Klonowa Elżbieta Szczepańska
31 Koczocika Magdalena Trelka
32 Kołłątaja Elżbieta Szczepańska
33 Konopnickiej bl. 3,4,23 Maria Dąbrowicz
34 Konopnickiej bl. 7,9,11,13,19,25,10 Monika Sobuś
35 Konopnickiej bl. 8,17 Joanna Zięba
36 Kopernika Danuta Szal
37 Korczaka Elżbieta Szczepańska
38 Kościelna Magdalena Trelka
39 Kościuszki Elżbieta Szczepańska
40 Krakowska Joanna Zięba
41 Krakowska DPS Elżbieta Szczepańska
42 Krasickiego Joanna Zięba
43 Kręta Elżbieta Szczepańska
44 Królowej Jadwigi Elżbieta Szczepańska
45 Krótka Joanna Zięba
46 Krzywa Jolanta Anklewicz
47 Kwietna Joanna Zięba
48 Lipowa Beata Janisz
49 Lubomirskich Beata Janisz
50 Lwowska Danuta Szal
51 Łańcucka Beata Janisz
52 Łąkowa Beata Janisz
53 Łukasiewicza Elżbieta Szczepańska
54 Miodowa Elżbieta Szczepańska
55 Misiągiewicza Jolanta Anklewicz
56 Mostowa Maria Dąbrowicz
57 Nad Stawem Elżbieta Szczepańska
58 Niepodległości Elżbieta Szczepańska
59 Ogrodowa Beata Janisz
60 Okopowa Beata Janisz
61 Orląt Lwowskich Elżbieta Szczepańska
62 Oś. Benbenka Danuta Szal
63 Otwarta Maria Dąbrowicz
64 Park Elżbieta Szczepańska
65 Piłsudskiego Beata Janisz
66 Plac Mickiewicza Beata Janisz
67 Płk. Rolskiego Danuta Szal
68 Pod Chałupkami Elżbieta Szczepańska
69 Pod Parkiem Elżbieta Szczepańska
70 Pod Rozborzem Danuta Szal
71 Pogodna Elżbieta Szczepańska
72 Polna Monika Sobuś
73 Poniatowskiego Danuta Szal
74 Pszenna Jolanta Anklewicz
75 Reymonta Maria Dąbrowicz
76 Rolna Elżbieta Szczepańska
77 Rolskiego Elżbieta Szczepańska
78 Rynek Magdalena Trelka
79 Rzeczna Beata Janisz
80 Rzemieślnicza Jolanta Anklewicz
81 Sienkiewicza Beata Janisz
82 Sikorskiego Elżbieta Szczepańska
83 Skłodowskiej Danuta Szal
84 Słoneczna Jolanta Anklewicz
85 Słowackiego Maria Dąbrowicz
86 Sobieskiego Danuta Szal
87 Solarza Elżbieta Szczepańska
88 Staropocztowa Jolanta Anklewicz
89 Staszica Danuta Szal
90 Stefana Batorego Elżbieta Szczepańska
91 Stolarska Joanna Zięba
92 Studziańska Elżbieta Szczepańska
93 Szkolna Beata Janisz
94 Szpitalna Maria Dąbrowicz
95 Św. Jana Magdalena Trelka
96 Tatarska Monika Sobuś
97 Tkacka Elżbieta Szczepańska
98 Tysiąclecia Jolanta Anklewicz
99 Wałowa Beata Janisz
100 Warzywna Maria Dąbrowicz
101 Wąska Joanna Zięba
102 Węgierska Elżbieta Szczepańska
103 Wiejska Monika Sobuś
104 Wierzbowa Jolanta Anklewicz
105 Wiśniowa Magdalena Trelka
106 Witosa Beata Janisz
107 Wodna Beata Janisz
108 Wojska Polskiego Maria Dąbrowicz
109 Wołodyjowskiego Beata Janisz
110 Wspólna Magdalena Trelka
111 Za Parowozownią Monika Sobuś
112 Zagłoby Elżbieta Szczepańska
113 Zamknięta Maria Dąbrowicz
114 Zielona Elżbieta Szczepańska
115 Zygmuntowska Beata Janisz
116 Żurawia Monika Sobuś
117 Żytnia Monika Sobuś

Pomoc społeczna – Wymagane dokumenty

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu) – w przypadku gdy dziecko nie figuruje w dowodzie osobistym opiekuna prawnego;
3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
7) zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
8) zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
9) zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
10) dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
11) zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
12) zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
15) zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
16) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
17) zaświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy, wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego;
18) oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy;
19) zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
20) oświadczenia o stanie majątkowym.

Pomoc społeczna – Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:

zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Osoby nie spełniające powyższych warunków ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od dochodu, w następującej wysokości:

Wysokość odpłatności ustalona w % od ceny usług
Dochód na osobę w rodzinie – Wyszczególnienie osoby samotnie gospodarujące osoby w gospodarstwach wieloosobowych
do 100% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 0 0
od 101% do 136% kryterium dochodoimego określonego uu art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 5 10
od 137% do 162% kryterium dochodoimego określonego im art. 8 ust. 1 u-law.; o pomocy społecznej 7 15
od 163% do 193% kryterium dochodoimego określonego im art. 8 ust. 1 ustawi/ o pomocy społecznej 10 20
od 194% do 212% kryterium dochodoimego określonego w art. 8 ust. 1 ustaw/ o pomocy społecznej 20 40
od 213% do 237% kryterium dochodoimego określonego im art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 30 60
od 238% do 262% kryterium dochodoimego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 50 100
od 263% do 290% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 ustaw/ o pomocy społecznej 70 100
od 291% do 326% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 90 100
powyżej 327% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 100 100

Pomoc społeczna – Komu pomoc?

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

ubóstwa,
sieroctwa,
bezdomności,
bezrobocia,
niepełnosprawności,
długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie,
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizmu lub narkomanii,
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 477zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 351 zł (art. 8 ustawy). Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy spoecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

Pomoc społeczna – Formy pomocy

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń:

1. PIENIĘŻNYCH:

Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Zasiłek celowy

2. NIEPIENIĘŻNYCH:

praca socjalna,
bilet kredytowany,
składki na ubezpieczenie zdrowotne,
składki na ubezpieczenia społeczne,
pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
sprawienie pogrzebu,
schronienie,
posiłek,
niezbędne ubranie,
usługi opiekuńcze,
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

Pomoc społeczna – Akty prawne

Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 15 kwietnia 2004 r., Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U z 12 stycznia 2005 r., Nr 6, poz. 45)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)

Wzór kontraktu socjalnego – załącznik do rozporządzenia z 1 marca 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2005 r., Nr 154, poz. 1289)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (Dz. U. z dnia 9 stycznia 1997 r., Nr 2, poz. 12)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2006 r. nr 134; poz. 943)

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r., Nr 267, poz. 2259)

Rozporządzenie Rady Ministrów o realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(Dz.U. nr 25 poz.186)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pienięznych z pomocy społecznej (Dz.U. nr 135 poz. 950)

Uchwała Nr L/311/2006 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 października 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/144/04 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 maja 2004r. w sprawie zasad przyznawania, zakresu oraz odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze na terenie Miasta Przeworska.

Uchwała Nr XLIII/272/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie zasad przyznawania pomocy w zakresie dożywiania oraz zwrotu jego wydatków

Przepisy mające zastosowanie w pomocy społecznej:

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268 z poźn. zm.)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 – tekst ujednolicony – stan na: 11.10.2005r.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1754 )

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z poźn. zm.)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 31 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo (Dz. U. z 11 sierpnia 1995 r., Nr 92, poz. 460 z poźn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r., Nr 264, poz. 2207)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135)

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.