Posiłek w szkole i w domu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku od 1 stycznia 2019 r. realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dni 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007).
Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Program przewiduje udzielenie pomocy w formie:

  1. posiłku (MOPS realizuje posiłek w formie obiadów w placówkach oświatowych dla dzieci oraz dla osób dorosłych i dzieci w Jadłodajni),
  2. zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

  1. 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  2. 792,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem tej formy wsparcia, proszone są o nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym MOPS.